Sveriges naturmiljö i ett förändrat klimat

Alla ekosystem påverkas av klimatförändringarna och ett allt varmare klimat har omfattande konsekvenser för den svenska naturmiljön. Ett förändrat klimat påverkar olika arters livsmiljöer och populationer riskerar att försvinna helt, krympa eller flytta.

Världens ekosystem är redan idag påverkade av mänsklig verksamhet vilket gör dem sårbara inför ytterligare påverkan från klimatförändringar. Olika arters livsmiljöer och populationer riskerar att försvinna, flytta eller krympa, medan andra kan få nya och utökade utbredningsområden. Ett tydligt exempel är den svenska fjällmiljön, där varmare temperaturer, minskat snötäcke och en stigande trädgräns förväntas få omfattande negativa konsekvenser. 

Klimatförändringar leder också till fenologiska förändringar, det vill säga förändringar av de årliga säsongsvariationerna i naturen, som påverkar artens livscykler. Exempelvis har utbredningen av många arter av fåglar och fjärilar redan idag förskjutits norrut och många flyttfåglar anländer allt tidigare på våren. Förändringar i geografisk spridning och fenologiska förändringar påverkar i sin tur interaktioner mellan arter, tillgång på mat, mottaglighet för rovdjur eller förekomst av sjukdomar. Ett tydligt exempel är hur växter och pollinerande insekter riskerar att påverkas olika av klimatförändringen. Pollinerande insekter reagerar nämligen mer på förändringar i värmeförhållanden än vad växter, vilka normalt sett styrs av ljusförhållanden. Det innebär en risk för att insekterna börjar flyga innan växterna som de pollinerar har börjat blomma.

Förhöjda vattentemperaturer påverkar även sötvatten- och saltvattenslevande arter i stor utsträckning, där arter som behöver kallare vatten riskerar att försvinna när temperaturen stiger. Stigande havstemperatur i Östersjön riskerar också att leda till syrebrist och mer nederbörd och ökad avrinning påverkar salthalten i havet. Detta är faktorer som i kombination med försurning och övergödning riskerar att få långtgående effekter på det marina livet i Östersjön. 

I dagsläget är den biologiska mångfalden starkt påverkad av människans markanvändning och överexploatering. Samtidigt är starka och välmående ekosystem viktiga för att stå emot negativa klimateffekter och bidra till att begränsa våra koldioxidutsläpp. Att bevara och främja den biologiska mångfalden och våra ekosystem är därför en viktig del i klimatanpassningsarbetet. 

Här kan du läsa mer om klimatförändringens betydelse för den svenska naturmiljön: 

Konsekvenser för naturmiljö och ekosystem - Naturvårdsverket (naturvardsverket.se)

Naturmiljö och ekosystem | Klimatanpassning.se (SMHI, kunskapscentrum)

Länk till rapport Klimatförändringar och biologisk mångfald – Slutsatser från IPCC och IPBES i ett svenskt perspektiv (smhi.se)

Länk till rapport/skrivelsen Bevarande och hållbart nyttjande av biologisk mångfald i ett förändrat klimat