Vägledning

Stationära anläggningar

Rykande skorstenar

Övervakning av utsläpp

Alla anläggningar som omfattas av EU ETS ska ha en godkänd övervakningsplan för övervakning av utsläpp.

Det måste alltid finnas en godkänd övervakningsplan för utsläppen från de utsläppskällor som ingår i EU ETS. Som verksamhetsutövare har man skyldighet att se till att övervakningsplanen är aktuell och att den efterlevs, att bedöma om övervakningsmetoden kan förbättras och att anmäla alla förändringar till Naturvårdsverket.

Instruktionsfilmer för hur man fyller i sin Övervakningsplan

Youtube video
Youtube video
Youtube video
Youtube video

MRR – EU-förordningen om övervakning och rapportering av utsläpp

EU-kommissionens genomförandeförordning som kallas MRR (från engelskans Monitoring and Reporting Regulation) reglerar kraven på övervakning och rapportering av utsläpp som verksamhetsutövare måste följa.

Ny version av MRR gäller från 1 januari 2021

Från 1 januari 2021 gäller en ny utgåva av MRR med nummer 2018/2066. 

MRR som gäller från 1 januari 2021

Många verksamhetsutövare kommer behöva uppdatera sin övervakningsplan med anledning av ändringarna i MRR. Se Naturvårdsverkets vägledning som beskriver ändringarna i MRR och hur verksamhetsutövare kan bedöma om de berörs:

Vägledning om ändringar i MRR från 1 januari 2021 (pdf 244 kB)

Vägledning om övervakning av biobränslen

Från 1 januari 2022 gäller ändringar av artikel 38 i MRR som innebär att alla anläggningar som förbränner biobränslen behöver visa att hållbarhetskriterier enligt det omarbetade förnybartdirektivet är uppfyllda. Detta är ett krav för att få rapportera utsläpp från biobränslen som biogena utsläpp. Berörda anläggningar behöver ha ett hållbarhetsbesked utfärdat av Energimyndigheten i enlighet med hållbarhetslagen (2010:598) som bevis på att hållbarhetskriterierna är uppfyllda.

Naturvårdsverket har publicerat en vägledning med syfte att förklara hur verksamhetsutövare visar att de lever upp till kraven.

Vägledning om hållbarhetsbesked för biobränslen inom EU ETS (pdf 199 kB)

Från 1 januari 2022 gäller även ändringar av artikel 39 i MRR som syftar till att möjliggöra för anläggningar inom utsläppshandeln att tillgodoräkna inköpt biogas från gasnät vid utsläppsrapportering. 

Naturvårdsverket har publicerat en vägledning angående vilka regler som gäller för anläggningar som vill tillgodoräkna sig biogas och slippa överlämna utsläppsrätter för detta.

Vägledning om biogas från gasnät inom EU ETS (pdf 716 kB)

Övervakningsplanens innehåll

Övervakningsplanen är ett dokument som ska ha det innehåll som krävs enligt bilaga I i MRR. Rent tekniskt har övervakningsplanen historiskt utgjorts av ett Excelformulär, men från januari 2021 går Naturvårdsverket över till ett nytt IT-system. Mer information om EU ETS Reporting Tool:

Om EU ETS Reporting Tool

I övervakningsplanen ska bland annat följande framgå:

 • Vilken verksamhet som bedrivs.
 • Alla utsläppskällor och bränsle-/materialmängder och hur stora utsläppen från dessa är.
 • Vilka metoder och övervakningsnivåer som tillämpas för respektive bränsle-/materialmängd, dels avseende aktivitetsdata (mängden) och beräkningsfaktorer (exempelvis värmevärde, kolinnehåll, emissionsfaktor, biomassafraktion).
 • Övergripande beskrivningar av rutiner och förfaranden.

Ytterligare dokument som krävs utöver övervakningsplanen

Utöver övervakningsplanen krävs enligt MRR flera andra dokument. Vilka dokument som krävs beror delvis på vilken verksamhet som bedrivs, och beroende på anläggningens storlek behöver inte alla dokument godkännas av Naturvårdsverket.

De huvudsakliga dokumenten är följande:

 • Osäkerhetsbedömningar enligt artikel 12.1 i MRR ska medfölja en övervakningsplan. Anläggningar med låga utsläpp behöver enligt artikel 47.3 i MRR inte lämna in en osäkerhetsbedömning.
 • Provtagningsplan enligt artikel 33 i MRR ska medfölja en övervakningsplan och krävs för varje bränsle-/materialmängd där beräkningsfaktorer bestäms via analys.
 • Riskbedömning enligt artikel 12.1 i MRR ska göras och resultatet redovisas för Naturvårdsverket tillsammans med övervakningsplanen. Anläggningar med låga utsläpp behöver enligt artikel 47.3 i MRR inte redovisa riskbedömningen till Naturvårdsverket.
 • Förfaranden för dataflödesaktiviteter och kontrollsystem enligt artikel 57 och 58 i MRR ska upprättas, vilka bland annat ska säkerställa att rapporterade utsläpp inte innehåller felaktigheter och att data sparas och hanteras på ett tillförlitligt sätt. Övergripande beskrivningar av dessa förfaranden ska ges i övervakningsplanen.
 • Andra rutiner som krävs enligt bilaga I MRR, bland annat om regelbunden utvärdering av övervakningsplanens lämplighet, ska upprättas och beskrivas i övervakningsplanen.
 • Motiv avseende orimliga kostnader eller teknisk ogenomförbarhet enligt artikel 18 eller 17 i MRR. En verksamhetsutövare som tillämpar lägre nivåer än vad som krävs enligt MRR, eller tillämpar en alternativ metod enligt artikel 22, behöver motivera att det antingen leder till orimliga kostnader eller är tekniskt ogenomförbart att tillämpa en högre nivå.

Under fliken Referensbibliotek finns detaljerade vägledningar om ovanstående.

Anmälan om ändringar av övervakningsplanen

Enligt artikel 14 i MRR är verksamhetsutövare skyldiga att regelbundet kontrollera om övervakningsplanen speglar verksamhetens art och funktion samt om övervakningen kan förbättras. Verksamhetsutövaren ska utan onödigt dröjsmål underrätta Naturvårdsverket om alla ändringar av övervakningsplanen enligt artikel 15.1 i MRR. Vägledning om hur du lämnar in en anmälan:

Lämna in handlingar

En ändring kan exempelvis vara att mätinstrument bytts ut eller att metoden för att övervaka ett visst bränsle har förändrats. En ändring kan vara föranledd av att verksamhetsutövaren själv identifierat ett behov, eller att Naturvårdsverket eller den ackrediterade kontrollören efterfrågat en ändring. Vissa ändringar av övervakningsplanen kräver också ett ändrat tillstånd:

Tillstånd till utsläpp av växthusgaser

Betydande och icke-betydande ändringar

Det är bara de ändringar som Naturvårdsverket bedömer är betydande som kräver ett godkännande. Minst de ändringar som anges i artikel 15.3 i MRR är betydande, men Naturvårdsverket kan därutöver bedöma att även andra ändringar är betydande.

Anmälan om tillfälliga ändringar enligt artikel 23 eller saknade uppgifter enligt artikel 65 i MRR

Enligt artikel 23 MRR ska verksamhetsutövaren anmäla om det av tekniska skäl tillfälligt inte är möjligt att tillämpa den nivå som krävs enligt övervakningsplanen. I artikeln anges specifikt vad som ska framgå av anmälan.

 • Anmälan ska lämnas till Naturvårdsverket per epost genom en skrivelse som innehåller de punkter som listas i artikel 23 i MRR.

Beroende på förutsättningarna kan det vara mer lämpligt att uppdatera övervakningsplanen eller att ta fram en rutin för att ersätta saknade uppgifter i enlighet med artikel 65. Kontakta Naturvårdsverket för vägledning om hur ett enskilt fall ska hanteras.

En stor mängd vägledningar har tagits fram inom EU för handeln med utsläppsrätter. Här hittar du relevanta vägledningar.

Övervakning, rapportering och verifiering

Vägledningar till e-tjänsten E-CO2
Andra svenska vägledningar och underlagsrapporter

Standardvärden för beräkningsfaktorer enligt artikel 31.1 b kommissionens (EU) förordning 601/2012 om övervakning och rapportering:

Emissionsfaktorer och värmevärden 2022: Genomsnittliga emissionsfaktorer för växthusgaser och värmevärden för Sveriges bränsleanvändning 

Vägledning till avfallsenergianläggningar inom EU ETS i Sverige (35 kB)

Hänvisningsvärden för beräkningsfaktorer enligt artikel 31.1 c kommissionens förordning (EU) 2018/2066 om övervakning och rapportering:

Övervakning av utsläpp

Rapporten Mätteknik för koldioxidutsläpp är framtagen på uppdrag av Naturvårdsverket, i syfte att vara ett stöd för rimlighetsbedömning av vald mättillämpning. De hänvisningar till Naturvårdsverkets föreskrifter som görs i rapporten är inte längre aktuella men verket bedömer ändå att rapporten kan vara användbar i tillämpliga delar.

Mätteknik för koldioxidutsläpp, SP-rapport 2004:30, 2004 (pdf 743 kB)

Vägledningar till kommissionens förordning 601/2012 (EU) övervakning och rapportering
Vägledningar till kommissionens förordning 600/2012 (EU) om ackreditering och verifiering
Instruktionsfilmer om övervakning och rapportering

Tilldelning av utsläppsrätter

Vägledningar – tilldelning