Vägledning

Att ta fram handlingsplaner för grön infrastruktur

Vattendrag i urban miljö
Granskad: ‎den ‎18‎ ‎december‎ ‎2023

Länsstyrelserna har tagit fram regionala handlingsplaner för grön infrastruktur. Här hittar du riktlinjer och vägledning för länsstyrelsernas arbete.

Sidan vänder sig till

Vägledningen riktar sig i första hand till berörda handläggare på länsstyrelserna. Nationella myndigheter, kommuner och representanter för areella näringar kan ha nytta av vissa delar.

Bra att veta

Att arbeta utifrån regionala handlingsplaner för grön infrastruktur är viktigt i det svenska arbetet för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Arbetet är långsiktigt och fortlöpande. Naturvårdsverket har tidigare haft ett regeringsuppdrag att koordinera genomförandet av grön infrastruktur i Sverige. Det vill säga att grön infrastruktur blir en naturlig del i all samhällsplanering.

Gemensam metodik för att kartlägga landskapets kvalitéer

Den här vägledningen vänder sig främst till handläggare på länsstyrelser som ska ta fram regionala handlingsplaner och syftar till att sammanfatta en grundmetodik för processen att kartlägga landskapets kvaliteter i naturen. Det är en grunduppgift i de regionala handlingsplanerna för grön infrastruktur. Vägledningen är ett förtydligande av den övergripande process som beskrivs i riktlinjernas kapitel 5.

Vägledningen är uppdelad i ett antal dokument, där ett basdokument beskriver strukturen för den gemensamma metodiken för värdering av olika kvalitéer. Metoden baseras på fem olika steg, så kallade skärningar: naturtyper, prioriterade sammanhang, arter och artsammanhang, ekosystemtjänster samt hot, påverkan och riskscenarier – allt i enlighet med riktlinjerna.

Basdokument för att kartlägga landskapets kvalitéer i arbetet med grön infrastruktur (pdf 430 kB)

För varje steg i metodiken, den så kallade skärningen, följer en fördjupad vägledning i två delar. Dokument a) förklarar bakgrund, syfte och kunskapsbas för skärningen och dokument b) som beskriver tillämpningen, det vill säga hur skärningen kan belysas i handlingsplanerna för grön infrastruktur.

Ekosystemtjänstförteckning för kartläggning

Som stöd vid kartläggning av ekosystemtjänster för grön infrastruktur och fysisk planering finns nu denna uppdaterade ekosystemtjänstförteckning med potentiella datakällor för kartläggning av ekosystem och deras tjänster. Fokus ligger på att tillgång på ekosystemtjänster och begrepp som tillgång, efterfrågan och flöde av ekosystemtjänster klargörs. Dessutom beskrivs ekosystemtjänsternas rumsliga egenskaper, det vill säga förhållandet mellan var produktion av ekosystemtjänster sker och var nyttigheten erhålls. Förteckningen är en bruttolista baserad på internationell klassificering och en inventering av användbara datakällor för kvantifiering av ekosystemtjänster i en digital bilaga. Det rekommenderas att förteckningen används i kombination med vägledningar, till exempel Guide för värdering av ekosystemtjänster (NV 6690). 

Ekosystemtjänstförteckning med inventering av datakällor

Dataunderlag ekosystemtjänster (excel 127 kB)

Regionala handlingsplaner för grön infrastruktur i planering och prövning

Ett viktigt syfte med de regionala handlingsplanerna för grön infrastruktur är att ge ökad kunskap om landskapet. Handlingsplanerna ska utformas så att de kan användas som underlag för att kunna ta ökad hänsyn till landskapsekologiska samband inför beslut om mark- och vattenanvändning. Underlagen ska utformas utifrån mottagarnas behov och förutsättningar och kan användas i fysisk planering enligt plan- och bygglagen, infrastrukturlagstiftning och miljöbalken och vid tillståndsprövningar enligt miljöbalken. Naturvårdsverket har tagit fram denna vägledning i samverkan med Boverket och Havs- och vattenmyndigheten.

Vägledning grön infrastruktur i planering och prövning (pdf 1,3 MB)

Regionala handlingsplaner och prioritering av naturvårdsinsatser

Naturvårdsverket har i samarbete med Skogsstyrelsen och Havs- och vattenmyndigheten tagit fram en vägledning om hur de regionala handlingsplanerna för grön infrastruktur kan användas i naturvårdsarbetet. I vägledningen beskrivs hur de underlag som tas fram i arbetet med grön infrastruktur kan bidra till en ökad hänsyn till landskapsekologiska samband och ekosystemtjänster i arbetet med skydd, skötsel och artinriktad naturvård. 

Regionala handlingsplaner för grön infrastruktur och prioritering av naturvårdsinsatser (999 kB)

Hur regionala handlingsplaner för grön infrastruktur kan bidra vid fysisk planering

Behovet av klimatanpassning och hänsyn till ekosystemtjänster ökar och har både en stark koppling till varandra och till en väl fungerande grön infrastruktur.

Naturvårdsverket har tagit fram en vägledning som ska ge en fördjupad och tydligare bild av hur de regionala handlingsplanerna för grön infrastruktur kan utgöra underlag för ökat hänsynstagande till klimatanpassningar och ekosystemtjänster i den fysiska planeringen. Vägledningen ger exempel på underlag och verktyg som kan användas samt olika analyser som kan läggas till grund för prioritering av insatser. En viktig utgångspunkt är att prioritera ekosystembaserade lösningar för klimatanpassning framför artificiella tekniska lösningar. Det kan till exempel handla om restaurering av våtmarker som utöver att rena vatten kan bidra till extra vattenresurser vid torka, skydd mot översvämningar och brand, ge attraktiva landskap och en förstärkt biologisk mångfald.

Ekosystemtjänster och klimatanpassning i handlingsplaner för grön infrastruktur (pdf 592 kB)

Vägledning om hur friluftsliv kan beaktas

Vägledningen tydliggör hur arbete med friluftsliv kan beaktas i arbetet med utveckling av handlingsplaner för grön infrastruktur. Vägledningen ger förslag på kunskaps- och planeringsunderlag och analyser och åtgärder som behövs för att bevara och utveckla förutsättningarna för friluftsliv. En beskrivning görs av hur arbetsgången kan se ut. Vägledningen tar även upp ett antal faktorer som påverkar förutsättningarna för friluftsliv, exempelvis ansvarsförhållanden, dialog och samverkan, allemansrätten, mark- och vattenanvändning, klimatförändringar, bevarandeinsatser samt tillgång, tillgänglighet och kvalitet.

Hur friluftsliv kan beaktas i handlingsplaner för grön infrastruktur (pdf 734 kB)

Vägledning om klövvilt och grön infrastruktur

Naturvårdsverket har tagit fram en vägledning som stöd för länsstyrelsernas arbete med att integrera frågor som rör främst klövvilt, men i viss utsträckning även andra viltarter, i arbetet med grön infrastruktur.

Klövvilt är en viktig resurs för samhället som ger nytta i form av till exempel naturupplevelser, naturturism och viltkött. Klövvilt bidrar också till utmaningar genom sin påverkan på trafiksäkerhet samt skogs- och jordbruk. Transportinfrastruktur och bebyggelse påverkar viltet genom att skapa barriärer i landskapet. Frågor som tas upp i vägledningen är klövviltets ekologiska behov i ett alltmer fragmenterat landskap och hur viltbete samt klövviltsförvaltning kan beaktas i handlingsplanerna.

Vägledning klövvilt och grön infrastruktur (pdf 1 MB)

Konsekvensbeskrivning av åtgärder i handlingsplanerna

Denna mall är tänkt som ett hjälpmedel för länsstyrelserna i deras arbete med att ta fram regionala handlingsplaner för grön infrastruktur. Enligt riktlinjerna för de regionala handlingsplanerna för grön infrastruktur rekommenderas att konsekvensbeskrivningar tas fram för varje föreslagen åtgärd. Mallen kan användas för att ta fram konsekvensbeskrivningar för handlingsplanens åtgärder. Syftet med mallen är dels att förenkla arbetet med konsekvensbeskrivning för länsstyrelserna, dels att skapa förutsättningar för ökad transparens och jämförbarhet, exempelvis för prioriteringar.

Mall för konsekvensbeskrivning av åtgärder i handlingsplanerna för grön infrastruktur (doc 67 kB)

Riktlinjer

I riktlinjerna anges vilka underlag som är obligatoriska att sammanställa, och förslag ges på andra underlag som kan vara relevanta för flera eller samtliga län. De underlag som ska sammanställas finns i många fall redan framtagna och tillgängliga. Andra underlag tas fram samlat för alla län.

Underlag, eller analyser, som tas fram i arbetet med handlingsplanerna ska göras tillgängliga för alla aktörer i landskapet. Naturvårdsverket betonar i riktlinjerna att länsstyrelsernas arbete med grön infrastruktur ska präglas av delaktighet, långsiktighet och en helhetssyn på landskapet.

De fullständiga riktlinjerna: 

Invasiva främande arter och grön infrastruktur

I en väl fungerande grön infrastruktur har arter möjlighet att sprida sig och använda landskapets miljöer obehindrat. Detta gäller även för invasiva främmande arter som kan sprida sig på inhemska arters bekostnad. Dokumentet nedan tar upp hur risker med invasiva främmande arter kan hanteras inom arbetet med grön infrastruktur och fokuserar främst på invasiva växtarter. Dokumentet riktar sig främst till myndigheter kommuner, fastighetsägare och entreprenörer.

Invasiva främmande arter och grön infrastruktur (pdf 205 kB)

Regionala handlingsplaner för grön infrastruktur är en viktig åtgärd i regeringens proposition En svensk strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster (prop 2013/14:141) som beslutades av riksdagen i juni 2014.

Hösten 2014 gav regeringen ett uppdrag till Naturvårdsverket att tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket, Boverket, Trafikverket och Skogsstyrelsen ta fram riktlinjer och en genomförandeplan för länsstyrelsernas arbete med samordning och utveckling av regionala handlingsplaner för grön infrastruktur för land och vatten. Naturvårdsverket redovisade detta uppdrag den 24 september 2015.

Länsstyrelserna fick i december 2014 i uppdrag att ta fram regionala handlingsplaner för grön infrastruktur. Arbetet redovisades hösten 2019.

År 2015 fick Naturvårdsverket i uppdrag att koordinera arbetet med att utveckla en fungerande grön infrastruktur i svenska land-, vatten- och havsområden. Arbetet genomfördes i samarbete med länsstyrelserna, Havs- och vattenmyndigheten, Statens jordbruksverk, Boverket, Trafikverket, Skogsstyrelsen, Riksantikvarieämbetet och andra berörda myndigheter och aktörer på lokal och regional nivå. Uppdraget baserades bland annat på de riktlinjer och den genomförandeplan som Naturvårdsverket tagit fram. Regeringsuppdraget redovisades den 31 oktober 2018. Naturvårdsverkets koordinering av arbetet med grön infrastruktur fortgår i samverkan med länsstyrelserna och nationella myndigheter.

Regeringsuppdrag: Att koordinera genomförandet av en grön infrastruktur i Sverige (pdf, regeringen.se)

Regeringsuppdrag: Koordinera genomförandet (pdf 275 kB)

Regeringsuppdrag: Ta fram riktlinjer och genomförandeplan (pdf 209 kB)

Handlingsplanerna ska se till att landskapets aktörer tillsammans ska utveckla en grön infrastruktur som ska leda till att det finns fungerande livsmiljöer för djur och växter. Vid framtagandet av handlingsplanerna för grön infrastruktur i landskapet (och i städer) behöver man kunna beskriva ekosystemens många olika enheter, processer och funktioner. Det finns redan begrepp som används men ibland med olika betydelser.

För att ett gemensamt och enhetligt språk ska användas har Naturvårdsverket tagit fram vägledning för viktiga begrepp som används för landskapsplaneringen.

Vägledning för ett gemensamt och enhetligt språk inom grön infrastruktur (pdf 260 kB)

Baspresentation i PowerPoint (6 MB)