Stöd och information

Producentansvar för vissa tobaksvaror och filter

Fimpar på strand

Stödet på denna sida hjälper dig att avgöra om du omfattas av producentansvar för vissa tobaksvaror och filter och på vilket sätt. Målet är att minska plastprodukters inverkan på miljön.

Om din verksamhet producerar eller säljer filter eller tobaksvaror med filter i Sverige omfattas du sannolikt av producentansvaret och ska anmäla dig som producent hos Naturvårdsverket. Producenter ska även rapportera uppgifter till Naturvårdsverket. Syftet med producentansvar för vissa tobaksvaror och filter är att minska nedskräpningen av fimpar. 

Sidan vänder sig till 

Verksamheter som yrkesmässigt producerar eller säljer filter eller tobaksvaror med filter samt till den som tillhandahåller en producentansvarsorganisation.

Bra att veta 

Denna sida uppdateras löpande.

Aktuellt

Den 1 januari 2022 trädde förordningen om producentansvar för vissa tobaksvaror och filter i kraft. Det innebär att producentansvar för vissa tobaksvaror och filter har införts. Ett av de första kraven som införts är att filter och tobaksvaror med filter ska förses med en tydlig och standardiserad märkning innan de släpps ut på marknaden.

 

Definitioner

En producent av vissa tobaksvaror och filter definieras som den som yrkesmässigt:

 1. för in filter eller tobaksvaror med filter till Sverige,
 2. tillverkar filter eller tobaksvaror med filter i Sverige, eller
 3. från ett annat land än Sverige säljer filter eller tobaksvaror med filter till en slutlig användare i Sverige.

Enligt förordningen (2021:998) om producentansvar för vissa tobaksvaror och filter definieras tobaksvaror som produkter som kan förbrukas och helt eller delvis består av blad och andra naturliga, bearbetade eller obearbetade delar av tobaksväxter.

De huvudsakliga produktspecifika kriterierna för att avgöra om en tobaksvara med filter eller ett filter som marknadsförs för användning i kombination med en tobaksvara omfattas av engångsplastdirektivets tillämpningsområde är följande:

 • Produkten är en tobaksvara (enligt definitionen i artikel 2.4 i direktiv 2014/40/EU) och produkten innehåller ett filter, till exempel en cigarett eller en cigarr.
 • Produkten är ett separat filter för användning med tobaksvaror, till exempel ett filter eller ett minifilter.

För förtydligande exempel, se tabell 4.23 (sid 42-43) i kommissionens vägledning om engångsplastprodukter:

Kommissionens riktlinjer om plastprodukter för engångsbruk (europa.eu)

Med filter avses de filter som är engångsplastprodukter och marknadsförs för användning med tobaksvaror eller används i kombination med tobaksvaror.

En engångsplastprodukt definieras som en produkt som helt eller delvis består av plast och som inte utformats, konstruerats eller släppts ut på den svenska marknaden för att under sin livscykel användas flera gånger genom att återanvändas för samma ändamål som den utformades för eller sändas tillbaka till en producent för att återfyllas.

Fördjupat stöd om definitionen av engångsprodukt i plast

Plast definieras enligt engångsplastdirektivet som ett material som består av en polymer enligt REACH-förordningen, till vilken tillsatser eller andra ämnen kan ha lagts till. Den kan användas som huvudsaklig strukturkomponent i slutprodukter. Naturliga polymerer som inte har modifierats på kemisk väg undantas.

Plast som tillverkas av modifierade naturliga polymerer omfattas av direktivet. Det samma gäller för plast som tillverkas av biobaserade, fossila eller syntetiska råvaror. Även biologiskt nedbrytbar plast och polymerbaserade gummiföremål omfattas av direktivet.

Generellt gäller att en polymer som erhålls från en industriell process definieras som en modifierad polymer även om den förekommer naturligt i naturen. Det betyder att en polymer som tillverkas genom biosyntes i syntetiska odlings- och fermenteringsprocesser, exempelvis polyhydroxialkanoater (PHA), räknas som en modifierad naturlig polymer.

En polymer som däremot produceras i naturen och sedan utvinns från naturen för fortsatt bearbetning räknas som en naturlig polymer. Ett exempel är utvinning av cellulosa som sedan regenereras till viskos. Viskos och lyocell omfattas alltså inte av direktivet.Förtydliganden av definitionen av plast i direktivet finns i kommissionens vägledning om engångsplastprodukter.  

Kommissionens vägledning om engångsplastprodukter enligt EU-direktivet 2019/904

Att släppa ut en produkt på marknaden innebär att för första gången tillhandahålla en produkt på marknaden i en medlemsstat. Att tillhandahålla en produkt innebär att mot betalning eller gratis leverera en produkt för distribution, förbrukning eller användning på marknaden i en medlemsstat i samband med kommersiell verksamhet.

Det krävs ett erbjudande eller avtal men produkten behöver inte ha lämnats över

Utsläppande av en produkt på marknaden kräver att det finns ett erbjudande eller ett avtal (skriftligt eller muntligt) mellan två eller flera juridiska eller fysiska personer om en överföring av ägandet, innehavet eller någon annan rättighet avseende produkten i fråga. 

Ett erbjudande innebär till exempel online-erbjudande, reklamkampanjer, e-postmeddelanden med inbjudan att köpa, leverans av offert, information till köpare och distributörer om tillgängliga produkter och deras pris eller något annat förslag om att sälja en specifik produkt (som redan är tillverkad).

För att produkten ska anses vara släppt på marknaden ska den vara tillverkad men ett fysisk överlämnande av produkten behöver inte ha skett.

En produkt anses inte ha släppts ut på marknaden så länge den finns i tillverkarens eller importörens lager och inte har tillhandahållits för distribution, förbrukning eller användning. 

Produkter från EU släpps ut på marknaden på nytt i Sverige

I enligt med engångsplastdirektivet betyder utsläppande på marknaden i Sverige att en engångsplastprodukt för första gången tillhandahålls på marknaden i Sverige. Detta till skillnad från definitionen i den s.k. Blue Guide (kommissionens vägledning till EU:s produktbestämmelser 2016/C 272/01) där utsläppande på marknaden definierats som att det sker när produkten tillhandahålls på unionsmarknaden för första gången, vilket betyder att det räcker med att produkten för första gången har tillhandahållits i någon av EU:s medlemsstater för att anses ha släppts på marknaden även i Sverige. 

EU-kommissionens FAQ

Kommissionen har gjort en sammanställning av frågor och svar gällande begreppet utsläppande på marknaden i engångsplastdirektivet. Dokumentet har inte antagits eller godkänts av Europeiska kommissionen och är därför inte att betrakta som en officiell ståndpunkt. Däremot kan det användas som stöd vid bedömning av om en produkt har släppts ut på marknaden eller inte. Dokumentet hittar du här: 

Placing on the market (PDF)

Mål för minskad nedskräpning

Producenter av vissa tobaksvaror och filter är skyldiga att effektivt bidra till att uppnå målet om att nedskräpningen av fimpar utomhus ska ha minskat med 50 % år 2030 jämfört med 2023. 

Målet för minskad nedskräpning kommer att följas upp genom skräpmätningar som Naturvårdsverket utför från år 2023 och därefter vart annat år. Om det genom skräpmätningarna framgår att det finns risk för att målet inte kommer att uppnås i tid kan ytterligare åtgärder komma att behövas. 

Ombud

Ett ombud ska utses om en producent är etablerad i Sverige och säljer filter eller tobaksvaror med filter till ett annat land i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) där producenten inte är etablerad. Ombudet ska ansvara för producentens skyldigheter i det landet. 

Vad gäller producenter som inte är etablerade i Sverige får ett ombud som är etablerat i Sverige utses. Det är alltså inte ett krav att utse ett ombud, men om ett ombud inte utses är det producenten själv som ansvarar för sina skyldigheter i Sverige. Om ett ombud utses ska det utses genom en skriftlig fullmakt. Ombudet ska då ansvara för producentens skyldigheter i förordningen om producentansvar för vissa tobaksvaror och filter och förordningen om nedskräpningsavgifter. Ombudet ska även anmäla sig till Naturvårdsverket. 

Producentansvarsorganisation

Producenter av vissa tobaksvaror och filter är från den 1 januari 2023 skyldiga att anlita eller själv tillhandahålla en producentansvarsorganisation. Producentansvarsorganisationen ska uppfylla de krav som finns i förordningen om producentansvar för vissa tobaksvaror och filter och anmäla sig till Naturvårdsverket. 

I producentansvaret för vissa tobaksvaror och filter ingår det att producentansvarsorganisationerna ska: 

 • Samla in fimpar i hela landet.
 • Se till att den som vill lämna en fimp till organisationen kan göra det enkelt och utan att betala något.
 • Effektivt bidra till att nå målet för minskad nedskräpning av fimpar.
 • Samverka med andra producentansvarsorganisationer för filter och tobaksvaror med filter om hur kostnaderna för att samla in och hantera avfallet ska fördelas.
 • Samordna insamlingen av fimpar och placeringen och utformningen av insamlingskärlen med andra producentansvarsorganisationer för filter och tobaksvaror med filter.
 • Ha de ekonomiska och organisatoriska resurser som krävs för att fullgöra skyldigheterna enligt förordningen om producentansvar för vissa tobaksvaror och filter.
 • Ansvara för att det insamlade avfallet genomgår ett fullständigt behandlingsförfarande i enlighet med 15 kap. 10 § miljöbalken.
 • Drivas på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt.

Producenter ska betala ersättning till den producentansvarsorganisation som anlitas. Vid beräkning av ersättningen ska producentansvarsorganisationen ta hänsyn till den mängd filter eller tobaksvaror med filter som producenten släpper ut på den svenska marknaden. För att kunna säkerställa att detta tas hänsyn till ska producentansvarsorganisationer skapa rutiner för internkoll. Rutiner för internkoll ska även skapas för att säkerställa kvaliteten på de uppgifter som producentansvarsorganisationer årligen ska inlämna till Naturvårdsverket och för att kraven i EU:s förordning (1013/2006) om transport av avfall uppfylls. 

En producentansvarsorganisation ska behandla alla producenter lika och utan villkor som kan diskriminera någon producent för att möjliggöra att alla producenter kan uppnå kravet om att anlita eller själv tillhandahålla en producentansvarsorganisation.

En producentansvarsorganisationen ska på sin webbplats göra följande information tillgänglig: 

 • Vilka som är producentansvarsorganisationens ägare 
 • Vilka producenter som har anlitat producentansvarsorganisationen 
 • Hur den ersättning som producenterna ska betala till producentansvarsorganisationen ska beräknas, angett i kronor per såld produkt eller per ton produkter som släpps ut på den svenska marknaden 
 • På vilka grunder producentansvarsorganisationen väljer att anlita aktörer för att hantera avfall, och 
 • Hur producentansvarsorganisationens verksamhet bidrar till att nå målet för minskad nedskräpning. 

Dessa uppgifter ska göras tillgängliga för att skapa transparens på marknaden. Det tillåter bland annat producenter att bilda sig en uppfattning om hur avgifterna som producenter betalar till producentansvarsorganisationerna beräknas och kan därmed avgöra om de behandlas lika.  

I producentansvaret för vissa tobaksvaror och filter ingår att producentansvarsorganisationer ska samla in fimpar utomhus på platser där många människor normalt vistas och kommunen har renhållningsansvar men inte där det är rökförbud. Detta gäller från och med den 1 januari 2023. Kommunerna är skyldiga att underlätta insamlingen av fimpar genom att sätta upp insamlingskärl på dessa platser.  

Naturvårdsverket ska underrättas om samråd och eventuell överenskommelse har gjorts med kommun om insamling och avfallshantering av fimpar  

En överenskommelse får göras mellan kommuner och producentansvarsorganisationer om att en kommun i stället för en producentansvarsorganisation ska samla in och behandla fimpar som förekommer i kommunen. Det är producentansvarsorganisationens ansvar att meddela Naturvårdsverket om överenskommelsens innehåll i de fall en överenskommelse har gjorts.  

Det är även producentansvarsorganisationernas ansvar att samråda med kommuner om insamling av fimparna. Det som åtminstone ska diskuteras under samrådet är lämpliga platser för placering av insamlingskärl, hur många kärl som ska tillhandahållas, hur kärlen ska utformas och hur ofta kärlen ska tömmas. En sammanfattning av vad som uppkommit under samrådet ska meddelas av producentansvarsorganisationen till Naturvårdsverket. 

En producentansvarsorganisation för filter och tobaksvaror med filter måste anmäla sig till Naturvårdsverket innan verksamheten börjar bedrivas. Verksamheten kan börja bedrivas tidigast 1 januari 2023. Anmälningar kan lämnas in från och med den 1 juli 2022. 

Anmälan skickas till Naturvårdsverket 

Anmälan skickas till registrator@naturvardsverket.se eller till:  

Naturvårdsverket  
Producentansvarsenheten  
106 48 Stockholm  

Anmälan ska undertecknas av behörig firmatecknare.  

Anmälan till Naturvårdsverket ska innehålla följande uppgifter:  

 • Producentansvarsorganisationens namn och adress 
 • Producentansvarsorganisationens organisationsnummer eller, om sådant inte finns, skatteregistreringsnummer 
 • Kontaktperson/företrädare 
 • Telefonnummer 
 • E-postadress 
 • En kortfattad beskrivning av verksamheten och hur kraven i 20–22, 25 och 26 §§ ska uppfyllas, se nedan. 

Det är producentansvarsorganisationens ansvar att de inlämnade uppgifterna är uppdaterade.  

Beskriv följande i anmälan 

I anmälan ska det ingå en kortfattad beskrivning av verksamheten och hur kraven i 20–22, 25 och 26 §§ ska uppfyllas.  

20 § En producentansvarsorganisation ska samla in fimpar på platser utomhus, om 

 1. många människor normalt vistas där, och 
 2. kommunen har renhållningsansvar på platsen enligt 2 och 4 §§ lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning. Fimparna ska samlas in i den omfattning som behövs för att motverka nedskräpning och som är skälig utifrån omständigheterna på platsen. 

21 § En producentansvarsorganisation får inte samla in fimpar på platser där rökning är förbjuden enligt lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter. 

22 § En producentansvarsorganisation ska  

 1. samla in fimpar i hela landet, 
 2. se till att den som vill lämna en fimp till organisationen kan göra det enkelt och utan att betala något, 
 3. effektivt bidra till att nå det mål för minskad nedskräpning av fimpar som anges i 13 §,  
 4. samverka med andra producentansvarsorganisationer för filter och tobaksvaror med filter om hur kostnaderna för att samla in och hantera avfallet ska fördelas,  
 5. samordna insamlingen av fimpar och placeringen och utformningen av insamlingskärlen med andra producentansvarsorganisationer för filter och tobaksvaror med filter,  
 6. ha de ekonomiska och organisatoriska resurser som krävs för att fullgöra skyldigheterna enligt denna förordning,  
 7. ansvara för att det insamlade avfallet genomgår ett fullständigt behandlingsförfarande i enlighet med 15 kap. 10 § miljöbalken, och 
 8. drivas på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt. 

25 § En producentansvarsorganisation ska ge producenter oavsett storlek och ursprung möjlighet att uppfylla kravet i 19 §, utan villkor som diskriminerar någon producent.  

26 § Vid beräkningen av den ersättning som en producentansvarsorganisation tar ut från en enskild producent ska producentansvarsorganisationen ta hänsyn till mängden filter eller tobaksvaror med filter som producenten släpper ut på den svenska marknaden. 

Märkning

Tobaksvaror med filter ska förses med en tydlig och standardiserad märkning. Märkningen ska visa hur produkten ska hanteras som avfall, beskriva produktens negativa miljöeffekter och förekomsten av plast i produkten. Syftet med märkningskravet är att upplysa konsumenter om korrekt hantering för att minska nedskräpning.

Produkterna ska vara märkta när de släpps ut på marknaden och det är producenterna av produkterna som är ansvariga för att de är märkta. Informationstexten på märkningen ska vara skriven på det eller de officiella språken i den eller de medlemsstater där plastprodukten för engångsbruk släpps ut på marknaden. Det innebär att produkter som släpps ut på marknaden i Sverige ska vara märkta på svenska. 

EU kommissionens förordning om märkningens utseende och placering (EU 2020/2151)

Observera att det i ovanstående förordning finns felöversättningar:

Rättelse till förordningen

Tryckoriginal (piktogram i vektoriserat format)

Anmälan

För att veta vilka producenter som tillhandahåller filter och tobaksvaror med filter på den svenska marknaden är alla producenter av dessa, från och med den 1 januari 2023, skyldiga att anmäla sig till Naturvårdsverket. De producenter som har för avsikt att släppa ut filter och tobaksvaror med filter på marknaden från den 1 januari 2023 ska anmäla sig från och med november 2022. 

Anmälan ska göras innan filter eller tobaksvaror med filter släpps ut på den svenska marknaden via Naturvårdsverkets e-tjänst, innan kravet om anmälan införs. Anmälan ska innehålla följande uppgifter: 

 • Producentens namn
 • Kontaktuppgifter
 • Person- eller organisationsnummer
 • Hur producenten avser att uppfylla kravet på att anlita eller själv tillhandahålla en producentansvarsorganisation.

Det är producentens ansvar att de inlämnade uppgifterna är uppdaterade.

E-tjänster för producentansvar

Här finns e-tjänster för företag som ska anmäla sig som producent eller rapportera uppgifter till Naturvårdsverket. Du kan även se tidigare rapporterade uppgifter, men bara om du är firmatecknare eller har fullmakt.

Rapportering

Från år 2023 ska producenter av vissa tobaksvaror och filter varje år, senast den 31 mars, rapportera till Naturvårdsverket. Rapporteringen ska göras i Naturvårdsverkets e-tjänst. Rapporteringen ska innehålla uppgifter om hur många produkter de släppt ut på den svenska marknaden under närmast föregående kalenderår. Dessa uppgifter ska specificeras i varje produktkategori. Det första kalenderåret som ska ingå i rapporteringen är 2022. För att säkerställa kvaliteten av dessa uppgifter ska producenter skapa rutiner för internkoll.

Skälet till att producenter ska rapportera till Naturvårdsverket är för att Sverige ska kunna leva upp till de krav som finns i EU:s engångsplastdirektiv, artikel 8 om utökat producentansvar och artikel 13 om informationssystem och rapportering. Uppgifterna som ska lämnas in vid rapporteringen används för att fastställa rätt produktavgift till rätt producent. 

Enligt EU:s engångsplastdirektiv ska alla medlemsstater lämna uppgifter till EU-kommissionen om hur mycket fimpar som skräpats ner, städats upp och samlats in i insamlingskärl. Därför ska producentansvarsorganisationer för filter och tobaksvaror med filter från år 2024 årligen rapportera till Naturvårdsverket, senast den 31 mars, hur mycket fimpar som samlats in och ska anges i kilogram. Det första kalenderåret som ska ingå i rapporteringen är 2023. 

Kommuner och producentansvarsorganisationer kan komma överens om att kommunen istället för producentansvarsorganisationen ska samla in och behandla fimpar. Om en sådan överenskommelse gjorts ska kommunen lämna uppgifter till producentansvarsorganisationen om uppskattad vikt på fimparna som samlats in under föregående år. Rapporteringen ska göras senast den 15 februari varje år. 

Avgifter

I enlighet med principen om att förorenaren betalar införs nedskräpningsavgifter i syfte att minska den negativa påverkan som nedskräpning av engångsprodukter i utomhusmiljöer har på miljön. Nedskräpningsavgifterna består av en årsavgift och en produktavgift.  

För producenter som släpper ut tobaksvaror med filter på den svenska marknaden ska en årsavgift på 3 000 kronor från år 2023 betalas årligen. Producenter som släpper ut filter på den svenska marknaden ska från år 2023 årligen betala en årsavgift på 500 kronor. 

En produktavgift ska från år 2024 årligen betalas av producenter som på den svenska marknaden släpper ut tobaksvaror med filter och filter. Naturvårdsverket fastställer produktavgiftens storlek per produktkategori men den slutliga storleken på produktavgiften för varje producent beror på hur många produkter som producenten släppt ut på den svenska marknaden under föregående kalenderår. När produktavgiftens storlek är beslutad kommer beloppet att uppdateras på denna sida. 

Vägledning om nedskräpningsavgifter

Från år 2023 kommer en avgiftsavi för tillsynsavgift årligen att skickas ut till producenter och producentansvarsorganisationer för vissa tobaksvaror och filter. Avgiften är 10 000 kronor per producent och kalenderår och 100 000 kronor per producentansvarsorganisation och kalenderår. 

Avgiften ska täcka Naturvårdsverkets tillsyn. I tillsynen ingår bland annat att tillhandahålla och administrera ett register över producenter samt att se till så att bestämmelserna om producentansvar följs.

Regeringen har beslutat om avgiften i 7 kap. 8 j och 8 k §§ förordning (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. 

Sanktioner

Om en verksamhet inte har följt lagstiftningen kan det leda till att den får betala en miljösanktionsavgift. En miljösanktionsavgift är en administrativ avgift som tas ut av en tillsynsmyndighet när en verksamhetsutövare har gjort överträdelser mot en avgiftsbelagd bestämmelse enligt miljöbalken, eller de regler som har beslutats utifrån miljöbalken. 

Vid överträdelse av vissa av de nya reglerna gällande engångsprodukter ska Naturvårdsverket som tillsynsmyndighet ta ut miljösanktionsavgifter. Vilka överträdelser som ska ge en miljösanktionsavgift utifrån förordningen om producentansvar för vissa tobaksvaror och filter framgår av 11 kap. 25-27 §§ förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter.

En verksamhetsutövare kan i vissa fall få sälja slut på sitt lager av omärkta produkter som omfattas av krav på märkning. Om varorna får säljas beror på om de anses släppta på marknaden före den 1 januari 2022 eller inte.

Om en producent släpper ut en produkt på den svenska marknaden utan att ha försett produkten med den märkning som krävs kanen miljösanktionsavgift på 10 000 kronor komma att tas ut. Detta gäller från och med den 4 juli 2022. 

Om en producent inte har anlitat eller själv tillhandahållit en producentansvarsorganisation kan en miljösanktionsavgift på 20 000 kronor komma att tas ut. Detta gäller från och med den 1 januari 2023.

Om en producent lämnat in uppgifter vid anmälan eller rapportering försent till Naturvårdsverket kanen miljösanktionsavgift på 10 000 kronor komma att tas ut. Om en producentansvarsorganisation lämnat in uppgifter vid rapportering försent kan en miljösanktionsavgift på 10 000 kronor komma att tas ut. Detta gäller från och med den 1 januari 2023.

Om ditt företag inte följt lagstiftningen ovan kan det leda till att du/ni får betala en miljösanktionsavgift. Du får ett brev från Naturvårdsverket med förslag till beslut om miljösanktionsavgift. Detta brev skickar vi ut som en underrättelse till dig om att vi överväger att påföra företaget eller organisationen en miljösanktionsavgift.

Du har då möjlighet att yttra dig över förslaget till beslut inom den tid som står i brevet. Med det menas att du kan lämna upplysningar om varför du anser att företaget inte ska påföras miljösanktionsavgift. Ett yttrande kan skickas med brev eller e-post.

Giltiga skäl för att en miljösanktionsavgift inte ska tas ut beskrivs i 30 kap 2§ miljöbalken:

2 § En miljösanktionsavgift skall tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet.

Avgiften behöver dock inte tas ut om det vore oskäligt med hänsyn till

 1. sjukdom som medfört att den avgiftsskyldige inte förmått att på egen hand eller genom att uppdra åt någon annan göra det som ålegat den avgiftsskyldige,
 2. att överträdelsen berott på en omständighet som inte kunnat eller borde ha förutsetts eller som den avgiftsskyldige inte kunnat påverka,
 3. vad den avgiftsskyldige har gjort för att undvika att en överträdelse skulle inträffa, eller
 4. att överträdelsen har föranlett straff enligt bestämmelserna i 29 kap.

Miljösanktionsavgiften skall tillfalla staten. Lag (2006:1014).

Om du väljer att inte yttra dig, eller om de upplysningar du lämnat i yttrandet inte kan ligga till grund för att miljösanktionsavgift inte ska tas ut, kommer du att få ett beslut om miljösanktionsavgift.

I beslutet finns information om när och hur du ska betala miljösanktionsavgiften. Miljösanktionsavgiften betalar du till Kammarkollegiet och den tillfaller staten. Beslutet får du tillsammans med ett delgivningskvitto som behörig person ska datera, signera och skicka tillbaka till Naturvårdsverket.

Du kan överklaga beslutet inom tre veckor från den dag du tog emot beslutet.

Relaterad vägledning

Producentansvar – från resurser i avfall till cirkulär ekonomi

Producentansvaret ska få producenter att ta fram produkter som är resurssnåla, lätta att återvinna och fria från miljöfarliga ämnen. På så sätt ska Sverige och andra EU-länder få både mindre avfallsmängder och renare avfall.

Mer om producentansvaret