Stöd och information

Producentansvar för däck

Däck

Syftet med producentansvaret för däck är att ta hand om uttjänta däck på ett miljömässigt godtagbart sätt.

Producentansvaret för däck regleras idag i förordning (1994:1236) om producentansvar för däck. Förordningen om producentansvar gäller, med några få undantag, alla som yrkesmässigt producerar, importerar eller säljer däck. En ny förordning för däck föreslås för att genomföra de allmänna minimikraven i EU:s reviderade avfallsdirektiv när det gäller producentansvaren däck. 

Sidan vänder sig till

Den som yrkesmässigt producerar, importerar eller säljer däck.

Bra att veta

Du som är producent enligt förordningen om producentansvar för bilar anses inte vara producent enligt förordning om producentansvar för däck. Säljare som finns utanför Sverige som säljer däck direkt till svenska konsumenter över internet omfattas inte av producentansvaret. 

Aktuellt

Regeringen har föreslagit att förordning (1994:1236) om producentansvar för däck ska ersättas av en ny förordning om producentansvar för däck, som en del av att genomföra de allmänna minimikraven i EU:s reviderade avfallsdirektiv. Den nya förordningen föreslås träda i kraft den 1 januari 2023. Förslagen finns att läsa i promemorian Producentansvar för bilar respektive däck – nya regler för att genomföra EU:s avfallsdirektiv.

Den nya förordningen föreslås innehålla krav på producenter och producentansvarsorganisationer att informera avfallsinnehavare om de mottagningsrespektive insamlingssystem som finns för däck samt krav på att lämna uppgifter om hur avfallet från däck har behandlats.  

Nya krav i den föreslagna förordningen 

Utökat producentansvar: Vilka aktörer som omfattas av den nya förordningen förtydligas och utökas, men också vilka däck som ingår under producentansvaret, som till exempel däck till husvagnar. 

Definitioner och begrepp

Du som yrkesmässigt importerar vissa fordon med monterade däck eller endast däck till Sverige räknas som producent. En importör kan sälja däcken direkt till en konsument, till en återförsäljare eller använda dem i en yrkesmässig verksamhet. Även tillverkare och återförsäljare av däck är producent enligt förordningen. 

Utökat producentansvar 

Vilka aktörer som omfattas av den nya förordningen förtydligas och utökas, men också vilka däck som ingår under producentansvaret, som till exempel däck till husvagnar.

Mål

För producentansvaret för däck föreslås ett insamlingsmål: 95 procent av de uttjänta däcken ska samlas in senast 2027.  

Ombud

Den som ska fullgöra krav som producent och inte är etablerad i Sverige får utse ett ombud som är etablerat i Sverige. För att ombudet ska kunna vara verksam behövs en fullmakt från producenten.  Ombudet ska enligt förslaget då istället för producenten fullgöra skyldigheterna i förordningen när den trätt i kraft.

Producentansvarsorganisation

Enligt förslaget ska det i den nya förordningen finnas krav på att producenter av däck ska anlita eller tillhandahålla en godkänd producentansvarsorganisation som tar hand om däcken när dessa blir avfall. 

Anmälan

Det kommer införas krav på anmälan. Den som avser att i egenskap av producent släppa ut däck på den svenska marknaden eller föra in däck till Sverige och använda dem i en yrkesmässig verksamhet, ska anmäla detta till Naturvårdsverket. Anmälan ska göras innan däcken släpps ut på marknaden eller förs in till Sverige.  

Anmälan av producentansvarsorganisation 

Om förslaget om en förordning träder i kraft enligt förslag ska en producentansvarsorganisation från och med den 1 januari 2023 ansöka om att bli godkänd av Naturvårdsverket innan verksamheten börjar bedrivas. 

Rapportering

Förslaget innebär också att från och med 2023 ska producenter av däck årligen, senast den 31 mars, rapportera dessa till Naturvårdsverket. Rapporteringen ska göras via Naturvårdsverkets e-tjänst som kommer att finnas på denna sida innan kravet om rapportering införs. Rapporteringen ska innehålla uppgifter om hur många däck de släppt ut på den svenska marknaden under närmast föregående kalenderår. Dessa uppgifter ska anges i vikt.   

Även krav på rapportering för producentorganisationer införs: mängden insamlade uttjänta däck föregående kalenderår, och hur dessa hanterats med avseende på återanvändning, materialåtervinning, energiutvinning och andra förhållanden som rör det slutliga omhändertagandet av uttjänta däck. 

Skälet till att producenter ska rapportera till Naturvårdsverket är för att Sverige ska kunna leva upp till de krav som finns i EU:s avfallsdirektiv, artikel 8 om utökat producentansvar och artikel 13 om informationssystem och rapportering. Uppgifterna som ska lämnas in vid rapporteringen används för att fastställa rätt produktavgift till rätt producent.  

Avgifter

Införandet av tillsynsavgifter föreslås i förslaget om en ny förordning: Från år 2023 kommer en avgiftsavi för tillsynsavgift årligen att skickas ut till producenter däck och deras producentansvarsorganisationer. 

Avgiften är 1000 kronor per producent och kalenderår och 275 000 kronor per producentansvarsorganisation och kalenderår.  

Avgiften ska täcka Naturvårdsverkets tillsyn. I tillsynen ingår bland annat att tillhandahålla och administrera ett register över producenter samt att se till så att bestämmelserna om producentansvar följs. 

Regeringen har beslutat om avgiften i 7 kap. 8 j och 8 k §§ förordning (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. 

Sanktioner

Om en verksamhet inte har följt lagstiftningen kan det leda till att den får betala en miljösanktionsavgift. En miljösanktionsavgift är en administrativ avgift som tas ut av en tillsynsmyndighet när en verksamhetsutövare har gjort överträdelser mot en avgiftsbelagd bestämmelse enligt miljöbalken, eller de regler som har beslutats utifrån miljöbalken.  

Vid överträdelse av vissa av de nya reglerna gällande engångsprodukter ska Naturvårdsverket som tillsynsmyndighet ta ut miljösanktionsavgifter. Vilka överträdelser som ska ge en miljösanktionsavgift framgår av 11 kap. 25-27 §§ förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter. 

Sanktioner som föreslås kopplade till kravet om anmälan och rapportering 

Om en producent lämnat in uppgifter vid anmälan eller rapportering försent till Naturvårdsverket kan en miljösanktionsavgift på 10 000 kronor komma att tas ut. Om en producent inte anlita eller själv kan tillhandahålla en godkänd producentansvarsorganisation ska en miljösanktionsavgift betalas med 50 000 kronor. 

Om en producentansvarsorganisation lämnat in uppgifter vid rapportering försent kan en miljösanktionsavgift på 20 000 kronor komma att tas ut.  

Tillsyn

Ett tydligare utpekat tillsynsansvar införs i den förslagna förordningen för att ge Naturvårdsverket möjlighet att utöva tillsyn. 

Kommunerna ansvarar för den lokala tillsynen inom producentansvaret. De innebär att de bland annat har tillsyn över att insamlingen och hanteringen av de uttjänta däcken fungerar lokalt.

Relaterad vägledning

Producentansvar – ett styrmedel för avfallshierarkin

Producentansvaret är ett styrmedel för att uppnå miljömålen. Tanken är att det ska motivera producenterna att ta fram produkter som är resurssnåla, lätta att återvinna och fria från miljöfarliga ämnen.

Mer om producentansvaret