Stöd och information

Producentansvar för däck

Däck
Granskad: ‎den ‎25‎ ‎oktober‎ ‎2023

Här hittar du stöd och information som hjälper dig att avgöra om du omfattas av producentansvar för däck och hur du som producent uppfyller kraven i producentansvaret.

Syftet med producentansvaret för däck är att uttjänta däck ska tas hand om på ett miljömässigt godtagbart sätt. Genom producentansvar bidrar producenter till en hållbar utveckling och en cirkulär ekonomi.

Sidan vänder sig till

Verksamheter som yrkesmässigt tillverkar däck, för in däck till Sverige eller från ett annat land säljer bilar till Sverige. Sidan vänder sig också till kommuner.

Bra att veta

En ny förordning trädde i kraft den 1 januari 2024. Sidan uppdateras löpande med ny information som utgår från den nya förordningen. 

Anmäla sitt ansvar

Producenter som tillhandahåller däck på den svenska marknaden är skyldiga att anmäla sig till Naturvårdsverket. De producenter som har för avsikt att släppa ut däck på marknaden ska anmäla sig. 

Anmälan ska göras innan däck släpps ut på den svenska marknaden.

Uppgifter som ska ingå i anmälan

 • Producentens namn
 • Kontaktuppgifter
 • Person- eller organisationsnummer
 • Hur producenten avser att uppfylla kravet på att anlita eller själv tillhandahålla en producentansvarsorganisation.
 • Vilken typ av däck som sätts på marknaden, däck från personbilar, lastbilar, bussar, motorcyklar, traktorer, terrängmotorfordon, motorredskap, släpfordon eller efterfordon. 

Det är producentens ansvar att de inlämnade uppgifterna är uppdaterade.

Var anmäler jag producentansvaret?

Anmälan lämnas i Naturvårdsverkets e-tjänst för producentansvar.

Om du anser att du inte längre är producent behöver du göra en avanmälan hos Naturvårdsverket. Du kan behöva rapportera och betala tillsynsavgift innan en avanmälan kan genomföras, beroende på när din verksamhet som producent upphörde.

Om du i framtiden omfattas av producentansvar anmäler du dig som producent på nytt.

Om du varit verksam under föregående samt innevarande år behöver du rapportera för båda verksamhetsåren innan du kan avanmälas. Mejla uppgifter om avanmälan till kundtjänst:
kundtjanst@naturvardsverket.se

Företag som inte varit verksamma under innevarande år 
 • Har verksamhet bedrivits under föregående år behöver ni rapportera.
 • Lämna följande uppgifter till Naturvårdsverket vid avanmälan: företagsnamn, organisationsnummer, anledningen till att ni ska avanmälas, datum då verksamheten som producent upphörde, datum för när ni gjorde er rapportering för föregående år samt dokumentation som styrker att ni rapporterat.
Företag som varit verksamma under innevarande år
 • Har verksamhet bedrivits under innevarande år behöver ni rapportera för innevarande år. Rapporteringen görs via vår e-tjänst. 
 • Har verksamhet bedrivits under innevarande år behöver tillsynsavgift betalas. Detta schemaläggs automatiskt och skickas ut löpande under året.
 • Efter att rapporteringen är gjord och tillsynsavgift är betald inkom med avanmälan till Naturvårdsverket med följande uppgifter: företagsnamn, organisationsnummer, anledningen till att ni ska avanmälas, datum då verksamheten som producent upphörde, datum för när ni gjorde er rapportering för innevarande år samt dokumentation som styrker att ni rapporterat.

Rapportera uppgifter till Naturvårdsverket

En producent ska senast den 31 mars varje år rapportera till Naturvårdsverket. Uppgifter ska lämnas om mängden däck som producenten släppt ut på den svenska marknaden eller fört in till Sverige för att användas i yrkesmässig verksamhet. Rapporteringen ska göras i Naturvårdsverkets e-tjänst för rapportering och ska göras första gången senast 31 mars 2025 för uppgifter gällande 2024.

E-tjänst för producentansvar

Här kan företag anmäla sig som producent och rapportera uppgifter till Naturvårdsverket. Här ändrar företaget också faktura- eller kontaktuppgifter eller hämtar bevis på registrerat producentansvar.

Producentombud för verksamheter utanför Sverige

Producenter som inte är etablerade i Sverige får utse ett producentombud som är etablerat i Sverige. Det är inte krav på att utse ett ombud, men om ett ombud inte utses är det producenten själv som ansvarar för sina skyldigheter i Sverige. Om ett ombud utses ska det utses genom en skriftlig fullmakt och ombudet ska även anmäla sig till Naturvårdsverket. Ombudet ansvarar då för producentens skyldigheter i fråga om de produkter som omfattas av ombudets anmälan. 

Däck på bilar som skrotas

Däck som sitter på bilen när den skrotas omfattas inte av producentansvaret för däck utan hör till producentansvaret för bilar.

Bilproducenten har ett ansvar för hela bilen, inklusive bilens däck, när den sätts på marknaden. Bilproducenten räknas följaktligen som producent för de däck som sitter på den bil som producenten tillverkat eller fört in till Sverige.

Under bilens livstid byts däcken ut, oftast flera gånger, och ersätts med nya däck. De nya däcken som sätts på bilen har sålts separat och faller därför under producentansvaret för däck. Eftersom det är inte är ändamålsenligt att hålla reda på exakt vilka däck som är bilproducentens respektive däckproducentens ansvar är praxis att kvitta de däck som satt på bilen när den kom ut på marknaden mot de som sitter på bilen när de skrotas. Av det tillvägagångssättet följer att det är bilproducenten som ska anses vara ansvarig för däcken som demonteras från bilen när den skrotas.

Krav på godkänd producentansvarsorganisation

Från och med 1 januari 2024 måste däckproducenter anlita eller själv tillhandahålla en godkänd producentansvarsorganisation som tar emot och samlar in uttjänta däck.

För att få bedriva en producentansvarsorganisation behöver verksamheter ansöka om godkännande till Naturvårdsverket. Det finns flera krav som en producentansvarsorganisation ska uppfylla, till exempel ha ett rikstäckande mottagningssystem där däck ska tas emot kostnadsfritt.

Producentansvarsorganisationer ska också rapportera uppgifter till Naturvårdsverket varje år. 

Svensk Däckåtervinning AB har blivit godkänd producentansvarsorganisation för däck.

Om Svensk Däckåtervinning AB anlitas som producentansvarsorganisation ska företaget uppge det när det anmäler sitt producentansvar till Naturvårdsverket. Om anmälan gjordes av företaget innan tidpunkten som Svensk Däckåtervinning AB fanns som valbart alternativ i e-tjänsten behöver anmälan uppdateras omgående.  

Läs mer om Svensk Däckåtervinning (sdab.se)

Anmäl ditt producentansvar 

Läs vägledning för producentansvarsorganisationer för däck

Tillsynsavgift för producenter

En producent ska betala en årlig avgift om 1 000 kronor. Avgiften gäller per producent och per kalenderår. 

Naturvårdsverket skickar ut tillsynsavgiften med e-post som en avgiftsavi.

Tillsynsavgiften används till att hålla ett digitalt register över alla producenter samt att se till att bestämmelserna följs.

Avgifterna ska betalas in första gången under 2024.

Sanktioner

Om en verksamhet inte har följt lagstiftningen kan det leda till att den får betala en miljösanktionsavgift. En miljösanktionsavgift är en administrativ avgift som tas ut av en tillsynsmyndighet när en verksamhetsutövare har gjort överträdelser mot en avgiftsbelagd bestämmelse enligt miljöbalken, eller de regler som har beslutats utifrån miljöbalken.

Om en producent inte har anlitat eller själv tillhandahållit en producentansvarsorganisation kan en miljösanktionsavgift på 50 000 kronor komma att tas ut. Detta gäller från och med den 1 januari 2024.

För försening med att göra en anmälan till Naturvårdsverket kan en miljösanktionsavgift på 10 000 kronor komma att tas ut. Detta gäller från och med den 1 januari 2024.

För försening med att lämna in den årliga rapporten ska en miljösanktionsavgift betalas med 20 000 kronor. Rapportering ska göras första gången senast 31 mars 2025 för uppgifter gällande kalenderåret 2024.

Tillsyn

Naturvårdsverket har det centrala tillsynsväglednings- och uppföljningsansvaret för producentansvar för däck. 

Kommunerna ansvarar sedan tidigare för den lokala tillsynen inom producentansvaret. De innebär att de bland annat har tillsyn över att insamling och hantering av uttjänta däck fungerar lokalt.

Definitioner

Med däck som omfattas av producentansvaret menas däck för personbilar, lastbilar, bussar, motorcyklar, traktorer, terrängmotorfordon, motorredskap, släpfordon och efterfordon.

Naturvårdsverkets tolkning är att däck som är avsedda för, det vill säga kan användas för, både motorcyklar och mopeder omfattas av förordningen (2023:133) om producentansvar för däck.

Däckproducent är den som yrkesmässigt:

 1. för in däck till Sverige och 
  - använder däcken i en yrkesmässig verksamhet, eller
  - släpper ut däcken på den svenska marknaden,
 2. tillverkar däck i Sverige och släpper ut dem på den svenska marknaden,
 3. från ett annat land än Sverige säljer däck till en slutlig användare i Sverige, om den slutliga användaren inte omfattas av 1 a, eller
 4. regummerar däck och släpper ut dem på den svenska marknaden.

Den som är producent enligt förordningen om producentansvar för bilar eller den som regummerar däck som tidigare har släppts ut på den svenska marknaden anses inte vara däckproducent enligt förordningen om producentansvar för däck.

Den som yrkesmässigt importerar fordon med däck som inte omfattas av producentansvaret för bilar, tex motorcyklar, släpvagnar, traktorer och andra fordon försedda med nyproducerade däck omfattas av producentansvaret för däck. 

Relaterad vägledning

Varför finns producentansvaret? 

Producentansvaret ska få företag att ta fram produkter som är resurssnåla, lätta att återanvända och återvinna samt fria från miljöfarliga ämnen. På så sätt ska Sverige och andra EU-länder få mindre avfallsmängder, renare avfall och mindre nedskräpning.

Läs mer