Stöd och information

Erbjuda servering i återanvändbara muggar och matlådor

Lunchlåda med snittar och tomater

Stöd kring nya regler för kravet på att erbjuda servering i återanvändbara muggar och matlådor. Kraven börjar gälla from 1 januari 2024.

För att minska nedskräpningen av engångsartiklar och resursförbrukningen ska den som på den svenska marknaden tillhandahåller dryck i en engångsmugg respektive den som tillhandahåller snabbmat i en engångsmatlåda erbjuda möjlighet att få drycken/maten serverad i en återanvändbar mugg/matlåda. Också locken inkluderas.

Sidan vänder sig till

De aktörer som omfattas eller påverkas av kravet att tillhandahålla återanvändbara muggar och matlådor. 

Under Frågor och svar hittar du svar på frågor kopplade till lagstiftningen.

Frågor och svar

Aktuellt

Regeringen har gett Naturvårdsverket och Livsmedelsverket i uppdrag att ta fram vägledning och riktlinjer kring återanvändbara matlådor och muggar för aktörer som tillhandahåller dryck eller snabbmat. Uppdraget ska redovisas 14 augusti 2023.

Vägledning och riktlinjer ska avse: 

 1. hygienkrav i linje med gällande lagstiftning för livsmedelssäkerhet vid hantering (inklusive rotation) av återanvändbara muggar och matlådor, särskilt for mat och dryck som äts eller dricks på annan plats än i restaurangens lokaler (take away), 
 2. när och hur medhavda återanvändbara muggar och matlådor bör användas, 
 3. vilka återanvändbara muggar och matlådor som bör användas for att uppnå livsmedelssäkerhet och miljönytta. 

Mer information om regeringsuppdraget finns här: 

Regeringsuppdrag om återanvändbara matlådor och muggar (naturvardsverket.se) 

Dialog med branschens aktörer och andra intressenter är en viktig del av Naturvårdsverkets och Livsmedelsverkets arbete.

Dialog ska ske löpande under projektets gång för att hämta in synpunkter och för att förankra stödet som tas fram. Är du intresserad av att delta kontakta Åsa Stenmarck på Naturvårdsverket 

Frågor och svar

På den här sidan finns svar på frågor som kopplar till kravet på att erbjuda servering i återanvändbara muggar och matlådor.

Definitioner

Nedan hittar du definitioner kopplat till engångsprodukter enligt EU:s engångsplastdirektiv och förordningen för engångsprodukter.

Med begreppet tillhandahålla på den svenska marknaden avses att mot betalning eller gratis göra en produkt tillgänglig för distribution, förbrukning eller användning på den svenska marknaden i samband med yrkesmässig verksamhet.

Matlådor är enligt förordningen om engångsprodukter förpackningar, med eller utan lock, som är formgjutna eller mestadels oförändrade i formen efter att innehåller läggs till eller tas bort. Till exempel kan matlådan användas för snabbmat som måltider med kall eller varm mat, smörgåsar, wraps och sallader. Även behållare för livsmedel som innehåller färska eller bearbetade livsmedel som inte kräver någon ytterligare beredning, såsom frukter, grönsaker och efterrätter omfattas.

En matlåda kan vara helt i plast eller sammansatt av fler än ett material, av vilka ett kan vara plast. I de fall ett av materialen är plast så anses slutprodukten delvis vara gjord av plast och omfattas av EU:s engångsplastdirektiv. När till exempel pappers- eller kartongbaserade matlådor har ett plastfoder eller en plastbeläggning på ytan så är de delvis gjorda av plast och omfattas därmed av direktivet.

För att en matlåda ska omfattas av förordningen om engångsprodukter ska den användas till snabbmat. En matlåda, med eller utan lock, omfattas alltså av förordningen om den används för livsmedel som: 

 1. är avsedda att konsumeras direkt (på försäljningsställe eller annan plats),
 2. vanligtvis konsumeras direkt ur förpackningen, och
 3. är redo att konsumeras utan någon ytterligare beredning (till exempel tillagning, kokning, uppvärmning).

Förutom ovanstående kriterier så ska sannolikheten för att en matlåda blir skräp på grund av dess volym eller storlek tas med i bedömningen för att avgöra om den är en engångsplastprodukt som omfattas av direktivet.

Matlådor som används för livsmedel som uppfyller kraven i direktivet men som säljs tomma och inte heller är tänkta att fyllas vid försäljningsstället, omfattas också av direktivet.

För förtydligande exempel, se tabell 4.2 (sid 13-14) i kommissionens vägledning om engångsplastprodukter:

Kommissionens riktlinjer om plastprodukter för engångsbruk (europa.eu)

Förtydliganden av kriterier för matlådor

1. Är avsedda att konsumeras direkt vid försäljningsstället eller på en annan plats. 

Utgå från: 

 • Typen av livsmedel som matlådan innehåller. Livsmedel som i allmänhet är lämpliga för direkt konsumtion är till exempel nötter, smörgåsar, yoghurt, sallader och tillagade måltider, frukt och grönsaker.
 • Om det finns tillbehör som gör det enkelt att äta maten på plats. Artiklar som gafflar, knivar, skedar och ätpinnar och/eller såser inkluderas i eller är tillbehör till en matlåda av plast för engångsbruk. Avsaknad av sådana artiklar bör dock inte i sig undanta produkten från förordningens tillämpningsområde.

2. Konsumeras vanligtvis direkt ur förpackningen. 

Utgå från:

Om formen på matlådan möjliggör eller underlättar att livsmedlet i förpackningen kan ätas direkt ur förpackningen. Den kan till exempel vara lätt att öppna och öppnas på ett sätt som gör förpackningen enkel att äta ur.

3. Är redo att konsumeras utan någon ytterligare beredning

Utgå från:

 • Om livsmedlet går att äta direkt. Livsmedlet i matlådan kan konsumeras utan någon ytterligare beredning. Livsmedlet kräver till exempel ingen frysning, tillagning, kokning eller uppvärmning, inklusive stekning, grillning, bakning, värmning i mikrovågsugn eller rostning. Tvättning, skalning eller skärning av frukt och grönsaker bör inte betraktas som beredning och innebär inget undantag från förordningen eftersom det enkelt kan utföras var som helst.
 • Om livsmedlet i matlådan är tänkt att konsumeras utan tillsats av andra vätskor, kryddor eller såser än de som skickas med. Ett exempel på matlådor som omfattas av direktivet är en enportionsförpackad müsli som säljs tillsammans med en enportionsbehållare med mjölk. Exempel på matlådor som inte omfattas av förordningen är sådana där varmt eller kallt vatten eller annan vätska (som inte skickats med) behöver tillsättas innan livsmedlet konsumeras. 

Muggar definieras i förordningen om engångsprodukter som glas, koppar eller muggar som är avsedd för dryck (kall eller varm) som vanligtvis dricks direkt ur kärlet. En mugg kan vara med eller utan lock. 

Även muggar som används för vätska, som uppfyller de kraven som fastställs ovan och som säljs tomma, omfattas av förordningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar.

En mugg kan vara gjord helt i plast eller sammansatt av fler än ett material, av vilka ett kan vara plast. I de fall ett av materialen är plast så anses slutprodukten delvis vara gjord av plast och omfattas av EU:s engångsplastdirektiv. När till exempel pappers- eller kartongbaserade muggar har ett plastfoder eller en plastbeläggning på ytan så är de delvis gjorda av plast och omfattas därmed av direktivet.

För förtydligande exempel, se tabell 4.8 (sid 26-27) i kommissionens vägledning om engångsplastprodukter:

Kommissionens riktlinjer om plastprodukter för engångsbruk (europa.eu)

Enligt EU:s engångsplastdirektiv definieras paket och omslag som en förpackning gjort i ett flexibelt material. I förordningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar är ett flexibelt omslag en böjbar engångsplastprodukt som innehåller livsmedel som är avsedda att konsumeras direkt ur förpackningen utan ytterligare beredning.

Ett flexibelt omslag för livsmedel kan vara helt i plast eller sammansatt av fler än ett material, av vilka ett kan vara plast. I de fall ett av materialen är plast så anses slutprodukten delvis vara gjord av plast och omfattas av engångsplastdirektivet. När till exempel pappersbaserade flexibla omslag har ett plastfoder eller en plastbeläggning på ytan så är de delvis gjorda av plast och omfattas därmed av direktivet.

För förtydligande exempel, se tabell 4.3 (sid 16-17) i kommissionens vägledning om engångsplastprodukter:

Kommissionens riktlinjer om plastprodukter för engångsbruk (europa.eu)

Det går att bedöma om en produkt är utformad, konstruerad och har släppts ut på marknaden för återanvändning. En sådan produkt:

 • är avsedd och utformad för att användas flera gånger innan den slutligen bortskaffas eftersom den kan användas flera gånger utan att den går sönder eller fungerar sämre. 
 • uppfattas och används av konsumenter vanligtvis som en återanvändbar produkt. 

Produktegenskaperna kan vara till hjälp för att avgöra om en produkt bör anses vara en engångs- eller en flergångsprodukt. Relevanta produktegenskaper är materialsammansättning, tvättbarhet och reparerbarhet, som bör möjliggöra flera användningar och återanvändningar för samma ändamål som produkten ursprungligen utformades för.

Snabbmat enligt förordningen innebär mat som:  

 • Är avsedd att ätas direkt på försäljningsstället eller tas med för att kort efter försäljningen ätas på annan plats,  
 • Är avsedd att ätas ur förpackningen, och  
 • Är färdig att ätas utan ytterligare tillagning, uppvärmning eller annan beredning som utförs av konsumenten. Detta innebär att försäljning av matlådor där maten ska värmas eller beredas ytterligare av konsument innan den konsumeras, inte omfattas av kravet.  

Kraven gäller för den som tillhandahåller snabbmat i en engångsmatlåda. 

Åtgärder för att minska användningen av engångsmuggar och engångsmatlådor

 • Från 1 januari 2024 ska serveringar kunna erbjuda snabbmat och dryck i återanvändbara muggar och matlådor.
 • Den som tillhandahåller snabbmat i engångsmatlåda eller dryck i en engångsmugg ska kunna erbjuda detta i matlådor och muggar som kan återanvändas.
 • Den som ska erbjuda återanvändbara matlådor och muggar ska välja sådana som har minst negativ påverkan på miljö och människors hälsa.
 • De återanvändbara matlådorna och muggarna ska ingå i ett rotationssystem så att de kan användas igen.
 • På försäljningsstället ska konsumenter informeras om bland annat den miljöpåverkan som användningen av engångsmuggar och engångsmatlådor ger upphov till och vilka fördelarna blir med en minskad förbrukning av dessa. 

Undantag från servering i återanvändbara muggar och matlådor

Kraven omfattar inte den som på den svenska marknaden tillhandahåller en engångsmugg eller en engångsmatlåda som helt består av papper eller kartong och som inte har modifierats kemiskt på ett sätt som fördröjer nedbrytningen.  

Den som tillhandahåller färre än 150 engångsmuggar eller engångsmatlådor per dag omfattas inte heller av kraven. Antalet som tillhandahålls ska beräknas som ett genomsnitt under de dagar som försäljningsstället är öppet under ett kalenderår. Den som inte omfattas av kraven och som inte väljer att tillhandahålla återanvändningsbara muggar och matlådor ska skapa rutiner för att säkerställa att inte fler än 150 engångsmuggar eller engångsmatlådor tillhandahålls per dag i genomsnitt. Från och med den 1 januari 2026 är det färre än 75 engångsmuggar eller engångsmatlådor som gäller. 

Under frågor och svar finns information kopplat bland annat till hur antal ska beräknas och hur begreppet ”kemiskt modifierats så att nedbrytbarheten inte fördröjs” kan verifieras. 

Frågor och svar

Informationskrav

Paragraf 20 lyder:  

Den som på den svenska marknaden tillhandahåller dryck i en engångsmugg eller snabbmat i en engångsmatlåda ska på försäljningsstället informera konsumenter om  

 1. möjligheten att få drycken eller snabbmaten serverad i en återanvändbar mugg eller matlåda,  
 2. den miljöpåverkan som användningen av engångsmuggar och engångsmatlådor ger upphov till, och  
 3. fördelarna med en minskad förbrukning av engångsmuggar och engångsmatlådor. Informationen ska lämnas väl synlig på försäljningsstället och vara lättillgänglig för konsumenten. 

Enligt förordning SFS 2021:996 finns krav om att informera konsumenter (se ovan). Nedan finns förslag på text att använda som information till konsumenter. Du kan använda hela eller delar av texten.: 

Att använda material en kort stund för att sedan slänga det är inte hållbart. Engångsprodukter har olika typer av påverkan på miljön – dels är medför de resursförbrukning och dels hamnar de ofta i nedskräpning. Att använda flergångsalternativ gör att vi minskar resursförbrukningen avsevärt. Dessutom bidrar det till att minska nedskräpningen.  

Engångsartiklar är en stor källa till nedskräpning. Eftersom plast har svårt att brytas ner i naturen skadas många fåglar och däggdjur av att fastna i plasten eller äta av plasten. På grund av den långa nedbrytningstiden är plast ett växande miljöproblem och att minska användningen av engångsartiklar är en åtgärd för att minska risken att plast hamnar i naturen.

Engångsartiklar är står också för en förbrukning av resurser. Även om produkten återvinns så förloras energi och material-värden. Det bästa är därför att använda produkten flera gånger. På så sätt sparar vi på resursuttaget från jorden men också på energi.  

Mål för att minska förbrukningen av vissa produkter

Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att minska förbrukning av vissa produkter. 

I Sverige är målet att förbrukningen av muggar och matlådor som är engångsplastprodukter ska ha minskat med 50 % från och med år 2026 jämfört med förbrukningen år 2022. Alla aktörer som yrkesmässigt tillhandahåller eller använder muggar och matlådor som är engångsplastprodukter i sin verksamhet ska aktivt arbeta för att nå målen. 

En minskning av förbrukningen kan åstadkommas  på flera olika sätt, som att erbjuda alternativa produkter som går att återanvända eller se till att engångsplastprodukter inte är kostnadsfria.

Sanktioner kopplade till servering i återanvändbara muggar och matlådor

Om en verksamhet säljer mat eller dryck i en engångsmugg eller engångsmatlåda och inte erbjuder möjligheten att få mat och dryck serverad i återanvändbara muggar eller matlådor kan verksamheten komma att bli ålagd att betala en miljösanktionsavgift på 10 000 kronor. Detta gäller från och med den 1 januari 2024.

Tillsyn och tillsynsvägledning

Det är den kommunala nämnden som har ansvar för tillsyn i fråga om hur bestämmelserna om att erbjuda återanvändbar matlåda/mugg uppfylls lokalt.

Vad gäller kring livsmedelshygien?

Livsmedelverket har tagit fram en vägledning om livsmedelshygien kopplat till återanvändbara muggar och matlådor. Här hittar du länk till vägledningen.

Relaterade sidor