Stöd och information

Erbjuda servering i återanvändbara muggar och matlådor

Lunchlåda med wraps och tomater

Frågor och svar om kraven att erbjuda servering i återanvändbara muggar och matlådor

Granskad: ‎den ‎19‎ ‎februari‎ ‎2024

På den här sidan finns svar på frågor som kopplar till kravet på att erbjuda servering i återanvändbara muggar och matlådor.

För att minska nedskräpningen av engångsartiklar och resursförbrukningen ska alla som på den svenska marknaden tillhandahåller dryck i en mugg som är en engångsprodukt erbjuda en möjlighet att få drycken serverad i en återanvändbar mugg. Detsamma gäller även för snabbmat som serveras i en engångsmatlåda. Också locken inkluderas. 

Sidan vänder sig till

Aktörer som omfattas eller påverkas av kravet att tillhandahålla återanvändbara muggar och matlådor, till exempel café- och restaurangägare men även livsmedelsbutiker som säljer wraps och sallader med mera. 

Bra att veta

Kravet finns i 17-23§§ i förordning (2021:996) om engångsprodukter och börjar gälla från och med 1 januari 2024. Sidan uppdateras löpande med nya frågor och svar. 

Definitioner

Med begreppet tillhandahålla på den svenska marknaden avses att mot betalning eller gratis göra en produkt tillgänglig för distribution, förbrukning eller användning på den svenska marknaden i samband med yrkesmässig verksamhet.

Matlådor är enligt förordningen om engångsprodukter förpackningar, med eller utan lock, som är formgjutna eller mestadels oförändrade i formen efter att innehåller läggs till eller tas bort. Till exempel kan matlådan användas för snabbmat som måltider med kall eller varm mat, smörgåsar, wraps och sallader. Även behållare för livsmedel som innehåller färska eller bearbetade livsmedel som inte kräver någon ytterligare beredning, såsom frukter, grönsaker och efterrätter omfattas.

En matlåda kan vara helt i plast eller sammansatt av fler än ett material, av vilka ett kan vara plast. I de fall ett av materialen är plast så anses slutprodukten delvis vara gjord av plast och omfattas av EU:s engångsplastdirektiv. När till exempel pappers- eller kartongbaserade matlådor har ett plastfoder eller en plastbeläggning på ytan så är de delvis gjorda av plast och omfattas därmed av direktivet.

För att en matlåda ska omfattas av förordningen om engångsprodukter ska den användas till snabbmat. En matlåda, med eller utan lock, omfattas alltså av förordningen om den används för livsmedel som: 

 1. är avsedda att konsumeras direkt (på försäljningsställe eller annan plats),
 2. vanligtvis konsumeras direkt ur förpackningen, och
 3. är redo att konsumeras utan någon ytterligare beredning (till exempel tillagning, kokning, uppvärmning).

Förutom ovanstående kriterier så ska sannolikheten för att en matlåda blir skräp på grund av dess volym eller storlek tas med i bedömningen för att avgöra om den är en engångsplastprodukt som omfattas av direktivet.

Matlådor som används för livsmedel som uppfyller kraven i direktivet men som säljs tomma och inte heller är tänkta att fyllas vid försäljningsstället, omfattas också av direktivet.

För förtydligande exempel, se tabell 4.2 (sid 13-14) i kommissionens vägledning om engångsplastprodukter:

Kommissionens riktlinjer om plastprodukter för engångsbruk (europa.eu)

Förtydliganden av kriterier för matlådor

1. Är avsedda att konsumeras direkt vid försäljningsstället eller på en annan plats. 

Utgå från: 

 • Typen av livsmedel som matlådan innehåller. Livsmedel som i allmänhet är lämpliga för direkt konsumtion är till exempel nötter, smörgåsar, yoghurt, sallader och tillagade måltider, frukt och grönsaker.
 • Om det finns tillbehör som gör det enkelt att äta maten på plats. Artiklar som gafflar, knivar, skedar och ätpinnar och/eller såser inkluderas i eller är tillbehör till en matlåda av plast för engångsbruk. Avsaknad av sådana artiklar bör dock inte i sig undanta produkten från förordningens tillämpningsområde.

2. Konsumeras vanligtvis direkt ur förpackningen. 

Utgå från:

Om formen på matlådan möjliggör eller underlättar att livsmedlet i förpackningen kan ätas direkt ur förpackningen. Den kan till exempel vara lätt att öppna och öppnas på ett sätt som gör förpackningen enkel att äta ur.

3. Är redo att konsumeras utan någon ytterligare beredning

Utgå från:

 • Om livsmedlet går att äta direkt. Livsmedlet i matlådan kan konsumeras utan någon ytterligare beredning. Livsmedlet kräver till exempel ingen frysning, tillagning, kokning eller uppvärmning, inklusive stekning, grillning, bakning, värmning i mikrovågsugn eller rostning. Tvättning, skalning eller skärning av frukt och grönsaker bör inte betraktas som beredning och innebär inget undantag från förordningen eftersom det enkelt kan utföras var som helst.
 • Om livsmedlet i matlådan är tänkt att konsumeras utan tillsats av andra vätskor, kryddor eller såser än de som skickas med. Ett exempel på matlådor som omfattas av direktivet är en enportionsförpackad müsli som säljs tillsammans med en enportionsbehållare med mjölk. Exempel på matlådor som inte omfattas av förordningen är sådana där varmt eller kallt vatten eller annan vätska (som inte skickats med) behöver tillsättas innan livsmedlet konsumeras. 

Muggar definieras i förordningen om engångsprodukter som glas, koppar eller muggar som är avsedd för dryck (kall eller varm) som vanligtvis dricks direkt ur kärlet. En mugg kan vara med eller utan lock. 

Även muggar som används för vätska, som uppfyller de kraven som fastställs ovan och som säljs tomma, omfattas av förordningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar.

En mugg kan vara gjord helt i plast eller sammansatt av fler än ett material, av vilka ett kan vara plast. I de fall ett av materialen är plast så anses slutprodukten delvis vara gjord av plast och omfattas av EU:s engångsplastdirektiv. När till exempel pappers- eller kartongbaserade muggar har ett plastfoder eller en plastbeläggning på ytan så är de delvis gjorda av plast och omfattas därmed av direktivet.

För förtydligande exempel, se tabell 4.8 (sid 26-27) i kommissionens vägledning om engångsplastprodukter:

Kommissionens riktlinjer om plastprodukter för engångsbruk (europa.eu)

Enligt EU:s engångsplastdirektiv definieras paket och omslag som en förpackning gjort i ett flexibelt material. I förordningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar är ett flexibelt omslag en böjbar engångsplastprodukt som innehåller livsmedel som är avsedda att konsumeras direkt ur förpackningen utan ytterligare beredning.

Ett flexibelt omslag för livsmedel kan vara helt i plast eller sammansatt av fler än ett material, av vilka ett kan vara plast. I de fall ett av materialen är plast så anses slutprodukten delvis vara gjord av plast och omfattas av engångsplastdirektivet. När till exempel pappersbaserade flexibla omslag har ett plastfoder eller en plastbeläggning på ytan så är de delvis gjorda av plast och omfattas därmed av direktivet.

För förtydligande exempel, se tabell 4.3 (sid 16-17) i kommissionens vägledning om engångsplastprodukter:

Kommissionens riktlinjer om plastprodukter för engångsbruk (europa.eu)

Det går att bedöma om en produkt är utformad, konstruerad och har släppts ut på marknaden för återanvändning. En sådan produkt:

 • är avsedd och utformad för att användas flera gånger innan den slutligen bortskaffas eftersom den kan användas flera gånger utan att den går sönder eller fungerar sämre. 
 • uppfattas och används av konsumenter vanligtvis som en återanvändbar produkt. 

Produktegenskaperna kan vara till hjälp för att avgöra om en produkt bör anses vara en engångs- eller en flergångsprodukt. Relevanta produktegenskaper är materialsammansättning, tvättbarhet och reparerbarhet, som bör möjliggöra flera användningar och återanvändningar för samma ändamål som produkten ursprungligen utformades för.

Snabbmat enligt förordningen innebär mat som:  

 • Är avsedd att ätas direkt på försäljningsstället eller tas med för att kort efter försäljningen ätas på annan plats,  
 • Är avsedd att ätas ur förpackningen, och  
 • Är färdig att ätas utan ytterligare tillagning, uppvärmning eller annan beredning som utförs av konsumenten. Detta innebär att försäljning av matlådor där maten ska värmas eller beredas ytterligare av konsument innan den konsumeras, inte omfattas av kravet.  

Kraven gäller för den som tillhandahåller snabbmat i en engångsmatlåda. 

Berörda aktörer

Kravet gäller för den som på den svenska marknaden tillhandahåller dryck i en engångsmugg eller snabbmat i en engångsmatlåda till slutkonsument. Det innebär att dryck eller snabbmat som tillhandahålls på till exempel restauranger, festivaler, caféer, foodtrucks, kiosker och livsmedelsbutiker omfattas av kraven.

Eftersom det ska röra sig om yrkesmässig verksamhet omfattas vanligtvis inte dryck eller snabbmat som serveras av en ideell förening, till exempel vid idrottsarrangemang där föräldrar säljer kaffe. Vad som närmare menas med yrkesmässig verksamhet kan dock behöva bedömas från fall till fall genom att ta hänsyn till leveransernas frekvens, vilken produkt som tillhandahålls, leverantörens avsikter med mera. Enstaka leveranser av välgörenhetsorganisationer eller privata användare bör dock normalt inte anses ske yrkesmässigt. 

Lagstiftningen gäller det enskilda försäljningsstället. En kedja med flera försäljningsställen ska alltså tillhandahålla flergångsalternativ på samtliga av kedjans försäljningsställen, under förutsättning att dessa försäljningsställen omfattas av bestämmelserna (alltså säljer mer än 150 muggar och/eller matlådor per dag och försäljningsställe).   

Ja, alla typer av försäljningskanaler inkluderas. Alltså ingår försäljning via app, beställningskiosk, web-sida etc. 

Undantag  

Nedan redogörs för befintliga undantag i förordningen. Naturvårdsverket har bemyndigande att ta fram ytterligare undantag. Även om du omfattas av ett undantag så gäller informationskravet.

Ja, det finns några undantag:   

De aktörer som endast använder muggar eller matlådor för snabbmat av papper omfattas inte. Observera att undantaget inte gäller en engångsmugg eller engångsmatlåda för snabbmat i papper eller kartong som innehåller plast. Vidare gäller inte undantaget för papper som är kemiskt modifierat på ett sätt som fördröjer nedbrytningen.   

Flexibla omslag omfattas heller inte av kravet då det inte är definierat som en matlåda. Flexibla omslag omfattar förpackningar vars form troligen kommer att förändras efter att innehållet har lagts till eller tagits bort. Det kan till exempel vara omslag till godis eller glass eller snabbmat såsom papper runt hamburgare eller plastfilm runt smörgåsar.    

Kraven gäller inte heller den som på den svenska marknaden tillhandahåller dryck eller snabbmat i färre än 150 engångsmuggar och engångsmatlådor per dag som försäljningsstället är öppet. Antalet engångsmuggar och engångsmatlådor som tillhandahålls ska beräknas som ett genomsnitt under de dagar som försäljningsstället är öppet under ett kalenderår.   

Den som omfattas av undantaget och som väljer att inte tillhandahålla återanvändbara muggar och matlådor ska ha rutiner för att säkerställa  att inte fler än 150 engångsmuggar och engångsmatlådor tillhandahålls per  dag i genomsnitt.  

Från och med den 1 januari 2026 ändras undantaget på så vis att kravet inte gäller den som tillhandahåller färre än 75 engångsmuggar eller engångsmatlådor.  

Ja, antalet sålda muggar och lådor (per dag som försäljningsstället är öppet) räknas som en total.

Det betyder att den som serverar dryck i 49 engångsmuggar och snabbmat i 50 engångs-matlådor omfattas av undantaget (man säljer totalt 99 enheter). Den som serverar dryck i 149 engångsmuggar och snabbmat i 10 engångsmatlådor omfattas inte av undantaget (man säljer totalt 159 enheter). Locken räknas inte separat utan antas höra till lådan respektive muggen. Om en servering innebär en stor låda, en liten låda och en mugg är det på totalen tre enheter. 

Du behöver erbjuda alternativ både för muggar och matlådor oavsett hur många av varje du säljer. 

Om delar av din försäljning utgörs av matlådor eller muggar som faller under undantaget för kemiskt modifierat papper så ska dessa inte räknas med i antalet sålda matlådor/ muggar. 

Antalet gäller sålda engångsmatlådor eller engångsmuggar oavsett om kunden äter på plats eller tar med maten/drycken.

Från och med den 1 januari 2026 ändras undantaget på så vis att kravet inte gäller den som tillhandahåller färre än 75 engångsmuggar eller engångsmatlådor.

Nej, locken ses som att de hör ihop med muggen/lådan – eller omvänt en matlåda eller en mugg kan vara med eller utan lock. Om det finns med ett lock så inkluderas det i definitionen matlåda eller mugg enligt de svenska bestämmelserna i förordningen om engångsprodukter. Detta kommer från engångsplastdirektivet och det är samma där, dvs locken inkluderas i definitionerna av mugg och livsmedelsbehållare ( Artikel 4 Bilaga del A). 

Kravet på att erbjuda flergångsalternativ gäller för alla typer av engångsmatlådor och engångsmuggar oavsett material. Det enda undantaget är produkter gjorda i papper som inte är kemiskt modifierat så att nedbrytbarheten fördröjs. 

För att omfattas av det undantaget så får engångsmuggen eller engångsmatlådan av papper och kartong inte innehålla plast. Innehåller den till exempel en plastbeläggning eller ytskikt av plast är det en engångsplastprodukt eftersom den delvis innehåller plast. Det finns inget lägsta gränsvärde för hur mycket plast en engångsprodukt ska innehålla för att utgöra en engångsplastprodukt.   

Enligt lagstiftningen räknas också dessa som matlådor. De ska därför omfattas av samma krav som större matlådor. Kanske kan du fundera över om det finns andra alternativ om du vill skicka med såser eller nötter.

Enligt 21§ i förordning om engångsprodukter (SFS 2021:996) gäller kraven i 17–20 §§ inte den som på den svenska marknaden tillhandahåller dryck i en engångsmugg eller snabbmat i en engångsmatlåda om muggen eller matlådan helt består av papper eller kartong som inte har modifierats kemiskt på ett sätt som fördröjer nedbrytningen. Det räcker således inte att produkten kan brytas ner under särskilda omständigheter såsom i en kompostanläggning. För att omfattas av undantaget är det avgörande att dessa naturliga processer fortsatt fungerar.

Ett sätt att verifiera detta är om produkterna bryts ner vid hemkompostering. Detta kan ske genom tester i linje med SS-EN 17428:2024 om bestämning av nedbrytningsgraden i förhållanden som simulerar hushållskompostering.

SS-EN 17428:2024 Förpackningar – Bestämning av nedbrytningsgraden i förhållanden som simulerar hushållskompostering (sis.se)

För att värdera resultaten används SS-EN 17427:2022 om krav och provningsmetoder för bärkassar* anpassade för behandling i välordnade hushållskomposter, där en nedbrytning till att 90 procent av testmaterialet ska vara borta är en godkänd nedbrytning.

SS-EN 17427:2022 Förpackningar – Krav och provningsmetoder för bärkassar anpassade för behandling i välordnade hushållskomposter (sis.se)

Observera att undantaget endast gäller förpackningar i papper**. Förpackningar i plast omfattas av engångsproduktförordningen oavsett om de uppfyller standarden eller inte.

Du som användare av lådor/muggar kan alltså fråga din leverantör om testresultaten från den här standarden som ett sätt att ta reda på om produkten kan medföra en möjlighet till undantag.

Den vanligaste varianten av pizzakartonger är i de allra flesta fall endast i papper.

Observera att undantaget endast gäller förpackningar i papper. Förpackningar i plast eller andra material omfattas av engångsproduktförordningen oavsett om de uppfyller standarden eller inte.

Papper är ett växtfiberbaserat material som produceras genom mekaniska och kemiska processer där växtfibern modifieras till pappersmassa som sedan används för papperstillverkning. Trä (massaved) är den vanligaste råvaran men pappersmassa kan även tillverkas av andra cellulosahaltiga växtfibrer. Material baserat på oprocessad växtfiber, det vill säga växtfiber som inte bearbetats till pappersmassa, är inte ett pappersmaterial. Förpackningar tillverkade av denna typ av material ska följaktligen inte räknas som en pappersförpackning.

*Standarden behandlar bärkassar men testresultaten anses vara jämförbara med muggar/matlådor vid testning

**Undantag som gäller för lagstiftningen generellt gäller även här. Du kan läsa om dem här:
Att avgöra om engångsprodukter innehåller plast

Nej, som beskrivs ovan så är definitionen så att locket anses tillhöra lådan. För att omfattas av undantaget behöver alltså också locket vara helt i papper som inte är kemiskt modifierat så att nedbrytbarheten fördröjs.

För färdigförpackad snabbmat/ dryck gäller ett undantag om den köps in från en aktör som är oberoende från den som slutligt tillhandahåller snabbmaten/drycken.  Undantaget innebär att exempelvis i de situationer då snabbmat eller dryck fylls i en engångsmatlåda eller engångsmugg av en aktör som sedan levererar detta till ett annat företag som tillhandahåller mat eller dryck till kunden, så träffas inte den som slutligt tillhandahåller den maten eller drycken av kraven i 17-18 §§. Aktören som fyller maten eller drycken i engångsmatlådan eller engångsmuggen får anses oberoende av den som slutligt tillhandahåller maten eller drycken (den andra aktören).

Skulle matlådan eller muggen däremot fyllas i en engångsmatlåda eller engångsmugg av en aktör som  ingår i samma företag som den som slutligt tillhandahåller maten eller drycken till kunden så träffas denne aktör av kraven i 17-18 §§ och omfattas inte av undantaget i föreskrifterna. Till exempel om man har tillagningskök eller monterar maten på morgonen. Den som fyller maten eller drycken respektive den som slutligt tillhandahåller maten eller drycken kan då inte ses som oberoende av varandra.

Erbjuda återanvändbart alternativ

Enligt 17 § i förordningen (2021:996) om engångsprodukter ska den som på den svenska marknaden tillhandahåller dryck i en engångsmugg erbjuda möjligheten att få drycken serverad i en återanvändbar mugg.

En återanvändbar mugg ska vara utformad och konstruerad för att användas flera gånger innan den bortskaffas. Burkar med läsk är inte utformade för att återfyllas och användas flera gånger innan de bortskaffas. Burkar omfattas inte heller av definitionen av en mugg.

Era burkar med läsk räknas därmed inte som ett återanvändbart alternativ till engångsmuggarna. Det innebär att så länge ni tillhandahåller läsk i engångsmuggar behöver ni erbjuda kunderna att få läsken i en återanvändbar mugg. Erbjuder ni endast läsk i burk och ingen mugg till denna omfattas ni inte av kravet. 

De aktuella bestämmelserna hindrar inte att kunden tar med sig sin egen matlåda eller mugg. Den som tillhandahåller maten eller drycken kan dock neka kundens medhavda mugg/låda. Livsmedelverket vägleder kring livsmedelshygieniska aspekter med kundernas egna matlådor/muggar och du kan läsa mer om detta på deras hemsida:    

Egen förpackning eller mugg när du köper mat och dryck (livsmedelsverket.se)

Får man ta med egen låda för hämtmat? (livsmedelsverket.se)

Värt att notera är att för att uppfylla kravet om att ”erbjuda mat och dryck i återanvändbara matlådor och muggar” räcker det inte att låta kunden ta med en egen mugg eller låda. Du som säljer mat eller dryck i en engångsmugg eller engångsmatlåda behöver fortfarande också erbjuda en återanvändbar mugg eller matlåda och vidta åtgärder som gör att dessa roterar flera gånger.    

Även du som serverar mat eller dryck som är avsedd att konsumeras direkt på försäljningsstället behöver enligt bestämmelserna erbjuda kunden ett flergångsalternativ.   

Grunden till bestämmelserna är att nedskräpningen och resursförbrukningen ska minska. Ett sätt för många aktörer att bidra till målet om minskad förbrukning av engångsmatlådor och muggar är att välja att alltid servera mat och dryck som konsumeras på plats i flergångsalternativ.   

Kravet som du behöver leva upp till är att vidta åtgärder så att de återanvändbara muggarna/matlådorna roterar flera gånger. Det här kravet kan man leva upp till på flera olika sätt. Har du tex inte möjlighet att samla in och diska muggarna/matlådorna själv kan du istället uppdra åt en extern aktör att göra det.   

Enligt 17-18 §§ i förordningen (2021:996) om engångsprodukter ska den som på den svenska marknaden tillhandahåller dryck i en engångsmugg eller snabbmat i en engångsmatlåda bland annat erbjuda en möjlighet att få drycken eller maten serverad i en återanvändbar mugg eller matlåda. 

Naturvårdsverket bedömer att begreppet ”erbjuda” i detta sammanhang får anses innebära att den som tillhandahåller sådan dryck eller snabbmat ska ha återanvändbara alternativ fysiskt tillgängliga på försäljningsstället, för att kunna lämna dessa till konsumenter.  

Det är den kommunala nämnden som har ansvar för tillsynen och som ska bedöma om kravet efterlevs eller om en överträdelse av 17 eller 18 §§ i förordningen (2021:996) om engångsprodukter skett. Bristande efterlevnad kan leda till en miljösanktionsavgift på 10 000 kronor (se 11 kap 23 § i förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter).

Utformning och design på flergångsalternativen 

En mugg eller en matlåda är i det här fallet en förpackning. Med återanvändbar förpackning avses en förpackning som har utformats, konstruerats och släppts ut på marknaden för att återanvändas flera gånger genom att återfyllas eller återanvändas för samma ändamål som den utformades för.  

Kravet som finns är att erbjuda kunden möjlighet att få mat/dryck serverad i en återanvändbar matlåda/mugg och att vidta åtgärder för att muggen/matlådan roterar flera gånger.  Det finns ingenting i förordningen (2021:996) om engångsprodukter som bestämmer vilket material den återanvändbara muggen/matlådan ska vara gjord av. Av förordningen framgår dock att den som erbjuder återanvändbara matlådor eller muggar ska välja en låda/mugg som har så liten negativ effekt som möjligt på människors hälsa och miljön. Mer om olika miljöaspekter på material:

Miljöaspekter på materialval

Det är också viktigt att materialet som väljs är avsett att komma i kontakt med  den typen av livsmedel som muggen/matlådan ska innehålla. Mer om material i kontakt med livsmedel och hygienkrav:

Material i kontakt med livsmedel - FCM (livsmedelsverket.se)

Det är aktörerna som ansvarar för att uppfylla bestämmelserna. 

Rotationer och system för återanvändning 

Det står i förordningen att berörda aktörer ska vidta effektiva åtgärder så att de återanvändbara muggarna/matlådorna och deras lock roterar flera gånger.

Med rotation avses den resa som en återanvändbar mugg eller matlåda gör från det att den släpps ut på den svenska marknaden tillsammans med den dryck eller den mat som den är avsedd att innehålla, skydda, leverera eller presentera, till dess att den lämnas till ett system för återanvändning av muggar eller matlådor i syfte att på nytt tillhandahållas på den svenska marknaden tillsammans med den dryck eller den mat som den är avsedd för.   

Bestämmelsen innebär att den som tillhandahåller drycken/maten måste göra en aktiv insats för att försöka åstadkomma att muggen/matlådan och dess lock roterar flera gånger. Det kan ske på många olika sätt.

 • Vid servering på plats kan servering ske i återanvändbara muggar som är gjorda av glas, porslin eller plast som sedan samlas in och diskas för att användas igen istället för engångsalternativ som slängs efter användning.
 • Vid servering av dryck för avhämtning kan rotation främjas till exempel genom att erbjuda rabatt på drycken om kunden tar med sig muggen tillbaka eller införa pant på muggen.    

För att uppfylla kravet på att de åtgärder du vidtar ska bidra till en effektiv rotation av de återanvändbara muggarna kan du till exempel uppdra åt en extern aktör att tillhandahålla system för återanvändning av muggar/matlådor. Det är inte tillräckligt att tillhandahålla återanvändbara muggar/matlådor som visserligen kan återanvändas av konsumenter i deras hemmiljö men som inte ingår i ett system för återanvändning av förpackningar som möjliggör rotationer.  

Vad gäller detaljer kring hur system för återanvändning av muggarna/matlådorna ska utformas har till stor del lämnats till aktörerna att avgöra. Det kan således finnas vissa möjligheter att anpassa lösningarna till företagens egna förutsättningar.   

Enligt 10 och 69 a §§ förpackningsförordningen ska den som yrkesmässigt driver ett system för återanvändning av förpackningar (ett system för återanvändning av matlådor och muggar kan alltså vara ett sådant system) anmäla detta till Naturvårdsverket med uppgift om namn, kontaktuppgifter och person- eller organisationsnummer. Anmälan är kostnadsfri.

Ett system för återanvändning av förpackningar ska anmälas till Naturvårdsverket, se information på nedanstående sida:

System för återanvändning av förpackningar

Du som driver ett system för återanvändning behöver bland annat anmäla detta till Naturvårdsverket. Här kan du läsa mer om det: 

Vägledning: Producentansvar/System för återanvändning av förpackningar

Information till konsumenter 

Den som på den svenska marknaden tillhandahåller dryck i en engångsmugg eller snabbmat i en engångsmatlåda ska på försäljningsstället informera konsumenter om   

 1. möjligheten att få drycken eller snabbmaten serverad i en återanvändbar mugg eller matlåda,   
 2. den miljöpåverkan som användningen av engångsmuggar och engångsmatlådor ger upphov till, och   
 3. fördelarna med en minskad förbrukning av engångsmuggar och engångsmatlådor.   

Informationen ska lämnas väl synlig på försäljningsstället och vara lättillgänglig för konsumenten.   

Förslag på text att använda som information till konsumenter

Relaterad vägledning