Tillsynsvägledning

Nationell strategi för tillsyn enligt miljöbalken

En kvinlig elektriker förklarar hur en maskindel fungerar för en kund i en fabrik

Fokusområden Förorenade områden

Granskad: ‎den ‎19‎ ‎december‎ ‎2023

Här presenteras strategins fastställda fokusområden och effektmål samt preciseringar (åtgärder, tillsynsaktiviteter och operativa mål) för tillsynsområdet Förorenade områden.

Tillsyn av prioriterade förorenade områden med riskklass 1 och 2

 • Tillsynsmyndigheterna har tillräcklig förmåga och kunskap att kunna bedriva tillsyn av prioriterade förorenade områden.
 • Samtliga tillsynsmyndigheter bedriver aktivt tillsyn utifrån en fastställd handlingsplan eller motsvarande styrdokument.

I Sverige finns minst 9 000 förorenade områden, både på land och i sediment, med potentiellt mycket stor eller stor risk för människors hälsa eller miljön, så kallade riskklass 1 och 2 objekt. För områden där det finns en ansvarig verksamhetsutövare har tillsynen en viktig roll att tillse att objekten utreds vidare och vid behov åtgärdas. Denna tillsyn är dock överlag lågt prioriterad och sker inte i den utsträckning som behövs för att undanröja allvarliga risker och förhindra att föroreningar sprider sig och därmed förvärrar föroreningsskadorna. Resursbrist och otydlighet kring tillsynsområdets prioritet har lyfts som bakomliggande orsaker tillsammans med behov av vägledning.

Samtliga tillsynsmyndigheter med tillsynsansvar över riskklass 1 och 2 områden behöver planera och genomföra denna tillsyn t. ex genom en handlingsplan. Kommunerna har möjlighet att i varje fall delvis finansiera tillsynen genom avgifter. En nationell samordning kring prioriteringsstöd för urval av objekt och stöd för att planera och driva tillsynen är angelägen av riskklass 1 och 2, men även andra bedömt prioriterade objekt.

Åtgärder

 • Naturvårdsverket samordnar tillsammans med länsstyrelsen tillsynsvägledningsinsatser av prioriterade förorenade områden med fokus på strategiskt arbete och ansvar utifrån 10 kap. miljöbalken.
 • Naturvårdsverket upprättar ett prioriteringsstöd för objekt i riskklass 1 och 2 samt vägleder om stödet under år 2024.
 • Tillsynsmyndigheter har senast år 2025 utifrån länsstyrelsernas strategipaket upprättat handlingsplaner eller motsvarande styrdokument för tillsyn av prioriterade förorenade områden.

Tillsynsaktiviteter

Samtliga tillsynsmyndigheter med tillsynsansvar över objekt i riskklass 1 och 2 har minst ett aktivt ärende om avhjälpande av föroreningsskada. Antalet pågående ärenden bör relateras till antalet prioriterade objekt som tillsynsmyndigheten ansvarar för.

Operativa mål

 • Tillsynsmyndigheten har till den 31 december 2025 ökat antalet objekt i riskklass 1 och 2 som har ett utrett ansvar.
 • Tillsynsmyndigheten har under strategins period ställt krav på undersökning och/eller avhjälpande av riskklass 1 och 2 objekt.
 • Länsstyrelserna följer upp och redovisar senast den sista februari 2026 till Naturvårdsverket antalet objekt i riskklass 1 och 2 som vid årsskiftet 2025/2026 har ett utrett ansvar, påbörjad undersökning eller åtgärd. 
 • Antalet kommuner som arbetar efter en fastställd handlingsplan eller motsvarande styrdokument har ökat i förhållande till 1 januari 2022. (Uppföljning i Naturvårdsverkets tillsynsenkät 2025).
 • Samtliga tillsynsmyndigheter redovisar antalet egeninitierade förelägganden om undersökningar och avhjälpandeåtgärder mellan åren 2022–2025 avseende objekt i riskklass 1 och 2. (Uppföljning i Naturvårdsverkets tillsynsenkät 2025).

Anmälan om avhjälpandeåtgärd enligt § 28 i FMH

Tillsyn vid avhjälpande av förorenade områden utvecklas så att dessa ärenden handläggs rättssäkert, mer effektivt, och med miljömässigt motiverade krav.

En avhjälpandeåtgärd ska föregås av en anmälan till tillsynsmyndigheten enligt 28 § FMH. Anmälningsplikten är straffsanktionerad och händelsestyrd tillsyn avseende ett förorenat område kan även initieras genom en sådan anmälan, det vill säga utan föregående krav eller motsvarande.

Det är därför problematiskt att rättsläget avseende i vilka fall anmälningsplikten enligt 28 § FMH inträder inte är helt klarlagt. Det finns tolkningsutrymme avseende vad som inryms respektive inte inryms i begreppet avhjälpandeåtgärd. Främst gäller detta om syftet med en åtgärd är helt styrande eller om även resultatet av en åtgärd inverkar på om den är anmälningspliktig eller inte. Det behövs därför tydligare vägledning som minimerar tolkningsutrymmet. 

Händelsestyrd tillsyn avseende ej prioriterade förorenade områden omfattas av samma regler som egeninitierad tillsyn över prioriterade förorenade områden. Befintlig vägledning om att utreda och åtgärda förorenade områden är främst inriktad på de prioriterade områdena. Detta kan leda till att handläggning och tillsyn avseende händelsestyrda ej prioriterade förorenade områden kräver lika stort resursbehov som de prioriterade områdena.

Det kan också leda till att omfattning av krav på utredningar och åtgärder får en för hög ambitionsnivå sett till bedömd miljönytta. Det behövs därför en utveckling av befintlig vägledning om utredning, åtgärder och åtgärdsmål så den är mer tillämplig vid handläggning av händelsestyrda ärenden avseende ej prioriterade förorenade områden.

Åtgärder

 • Naturvårdsverket vägleder om när anmälningsplikt enligt 28 § FMH föreligger. 
 • Naturvårdsverket genomför en översyn av befintligt vägledningsmaterial som rör utredning och åtgärder, särskilt avseende omfattning av krav på och granskning av utredning och riskbedömning utifrån val av riktvärden och definition av representativa halter. Samt utformning av åtgärdsmål. Översynen ska leda till att befintlig vägledning kompletteras så att den blir mer användbar för händelsestyrda ärenden av ej prioriterade förorenade områden. Frågeställningar som särskilt rör PFAS-förorenade områden och förorenade sediment ska beaktas särskilt noga.
 • Naturvårdsverket informerar om vägledningsmaterial allteftersom detta blir färdigt under strategins giltighetsperiod.
 • Länsstyrelserna uppdaterar vägledningsmaterial på EBH-portalen allteftersom detta blir färdigt under strategins giltighetsperiod.
 • Tillsynsmyndigheterna tar aktivt del av kunskap och vägledning om riskbedömning, riktvärden, representativa halter och åtgärdsmål på ett sätt som utvecklar handläggningen av ärenden som initieras genom anmälan enligt 28 § FMH, i riktning mot effektmålet.

Tillsynsaktiviteter

-

Operativa mål

-

-

Bilaga till tillsynsplan

Denna bilaga kan kopplas till tillsynsplanen för att visa hur tillsynsmyndigheten har tagit hänsyn till den nationella strategin för miljöbalkstillsynen i tillsynsplanen. 

Bilaga till tillsynsplan – Nationella strategin för miljöbalkstillsynen 2022-2025 (xlsx)

Kontaktuppgifter

Tillsyn av prioriterade förorenade områden med riskklass 1 och 2

Anmälan om avhjälpandeåtgärd enligt § 28 i FMH