Tillsynsvägledning

Nationell strategi för tillsyn enligt miljöbalken

Två personer tittar på en handhållen skärm

Fokusområden Miljöfarlig verksamhet

Här presenteras strategins fastställda fokusområden och effektmål samt preciseringar (åtgärder, tillsynsaktiviteter och operativa mål) för tillsynsområdet Miljöfarlig verksamhet.

Fordonstvättar och fordonsverkstäder

Uppdaterade miljöbalkstillstånd

Kvalitetssäkrad kontroll - utsläpp till vatten

Dagvatten

Energihushållning

Små avlopp

Växtnäringsläckage från jordbruk och hästgårdar

Bilaga till tillsynsplan

Denna bilaga kan kopplas till tillsynsplanen för att visa hur tillsynsmyndigheten har tagit hänsyn till den nationella strategin för miljöbalkstillsynen i tillsynsplanen. 

Bilaga till tillsynsplan – Nationella strategin för miljöbalkstillsynen 2022-2024 (xlsx 66 kB)