Tillsynsvägledning

Energihushållning

Kraftledningar i motljus

Här beskrivs hur energihushållning tas upp i miljöbalken samt olika sammanhang där lagstiftningen tillämpas.

Sidan vänder sig till

Tillsynsmyndigheter, verksamhetsutövare och intresserad allmänhet.

Miljöbalken och energihushållning

Användning av energi orsakar olika former av störningar och utsläpp som påverkar människors hälsa och miljön. 

Miljöbalken har flera regler för att begränsa störningar och utsläpp men miljöbalken syftar även till att begränsa energianvändningen som sådan och då speciellt användningen av ändliga energikällor.  
I miljöbalkens portalparagraf (1 kap. 1§) anges att miljöbalken bland annat ska tillämpas så att hushållning med energi främjas så att ett kretslopp uppnås. 

I miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 5§) anges att alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna till återanvändning och återvinning. I första hand ska förnybara energikällor användas.  

Ett viktigt verktyg för att miljöbalkens regler ska efterlevas är verksamhetsutövarens egenkontroll. Andra viktiga verktyg är tillståndsprövning och tillsyn.

Här finns mer att läsa om hänsynsreglerna:

Hushållningsprincipen och kretsloppsprincipen (2 kap. 5 §)

Vägledning om energihushållningsplaner

Naturvårdsverket har tillsammans med Energimyndigheten tagit fram en vägledning för hur energihushållningsplaner kan användas vid prövning och tillsyn enligt miljöbalken samt som ett stöd till företag som omfattas av lagen om energikartläggning vid stora företag. 

Vägledning om energihushållningsplaner (pdf 500 kB)

Energihushållning vid tillståndsprövning

Mark- och miljööverdomstolen har dömt i frågor om vilka krav man kan ställa på energihushållning. Bland annat konstaterar domstolen att energihushållning kan regleras i särskilda villkor. Det kan till exempel vara villkor som begränsningsvärde med separata värden för elektricitet och värme.

Domar om villkor för energihushållning

Tillsynsärende i Mark- och miljööverdomstolen

I ett nyligen avgjort tillsynsärende (MÖD M 9668-14) fastställdes tillsynsmyndighetens föreläggande att oljeuppvärmningen av en fastighet skulle bytas ut. Byte skulle ske till en värmekälla med lågt eller inget inslag av ej förnybara energikällor. Oljeförbrukningen var 35 m3 per år. Naturvårdsverket yttrade sig i ärendet till Mark- och miljööverdomstolen. 

Naturvårdsverkets yttrande i ärendet (pdf 197 kB)

Mark- och miljööverdomstolens beslut (pdf 718 kB)

Andra myndigheters vägledning

På Energimyndighetens webbplats finns mer information för dig som arbetar med tillsyn enligt miljöbalken på kommun eller länsstyrelse. 

Tillsynsvägledning energihushållning (energimyndigheten.se)

Branschvisa vägledningar för stödprocesser, ytbehandling och gjuterier (energimyndigheten.se)