Energihushållning - prövningsärenden

Naturvårdsverkets yttranden och domar i tillståndsmål och ärenden vi prioriterat att delta i samt andra relevanta vägledande avgöranden.

Under denna sida har Naturvårdsverket samlat avgöranden där Mark- och miljööverdomstolen har dömt i frågor om vilka krav man kan ställa på energihushållning i tillståndsprövning. Det är både domar i tillståndsprövningar som Naturvårdsverket prioriterat att delta i och andra relevanta domar från Mark- och miljööverdomstolen i tillståndsmål. För mål som Naturvårdsverket deltagit i finns i vissa fall även våra yttranden.

Mark- och miljööverdomstolen har i flera tillståndsprövningar ansett att frågan om energihushållning ska regleras genom villkor. De villkor som har föreskrivits har avsett begränsningsvärden för energianvändningens storlek, krav på specifika tekniska åtgärder samt krav på successiva åtgärder enligt en energihushållningsplan. Nedan följer avgöranden från Mark- och miljööverdomstolen där energihushållning har reglerats i villkor på olika sätt.

Senast uppdaterad överst.