Tillsynsvägledning

Nationell strategi för tillsyn enligt miljöbalken

Två personer tittar på en handhållen skärm

Fokusområden Naturtillsyn

Här presenteras strategins fastställda fokusområden och effektmål samt preciseringar (åtgärder, tillsynsaktiviteter och operativa mål) för tillsynsområdet Naturtillsyn.

Invasiva främmande arter

 • Tillsynsvägledning som möter tillsynsmyndigheternas behov finns på plats.
 • Ökad kunskap om risker för spridning av invasiva främmande arter hos verksamhetsutövare.
 • Riskbaserad och planerad tillsyn, utifrån arten och platsen, genomförs på ett systematiskt sätt i prioriterade geografiska områden.
 • Förekomst av vattenlevande IAS-arter i handeln har minskat.

Invasiva främmande arter på land och i vatten tränger ut annan biologisk mångfald och är ett stort problem för samhället. Arbetet med IAS är under uppbyggnad och nationellt perspektiv är viktigt för att lagstiftningen ska få genomslag och för att bekämpningsåtgärder ska leda till minskad spridning i landet. Tillsyn som bedrivs ändamålsenligt i inriktning och metodik kan bidra till att höja medvetandenivån och få fram praxis.

Åtgärder
 • Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten tar tillsammans fram tillsynsvägledning som möter tillsynsmyndigheternas behov under 2022. 
 • Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten, tillsammans (när det gäller allmänna regler) eller var för sig (när det gäller frågor kopplade till de arter som ligger inom respektive myndighetens ansvar), genomför årligen kunskapshöjande aktiviteter för tillsynsmyndigheterna.
 • Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket tar i samverkan fram en riskbaserad lista över verksamheter utifrån vilken prioritering av tillsyn och tillsynsobjekt avseende akvatiska och terrestra IAS kan göras, under 2022.
 • Havs- och vattenmyndigheten tar fram vägledning för tillsyn av zoo- och trädgårdshandel med avseende på hantering av IAS och vattenlevande arter under 2022.
 • Naturvårdsverket tar fram tillsynsvägledning om IAS som sprids med jordmassor under 2023.
 • Handläggarstöd för tillsynen tas fram under 2023.
Tillsynsaktiviteter
 • Uppsökande tillsyn på exploateringsområden med hög risk (t ex. infrastrukturprojekt) med avseende på hanteringen/egenkontrollen av jordmassor så att spridning inte sker, senast fr o m 2023.
 • Uppsökande tillsyn av zoo- och trädgårdshandel (även näthandel) med avseende på hanteringen/egenkontrollen av vattenlevande arter så att spridning/försäljning av IAS inte sker fr o m. 2023.
Operativa mål
 • Minst 60 % av den totala tiden för tillsyn av IAS ska vara planerad under 2022-2024. Ex: Av 100 timmar tillsyn totalt ska minst 60 timmar vara planerad tillsyn.

Följ upp utfallet av tillsynen; förelägganden, antal ärenden, tillsynsmyndigheternas erfarenheter osv., som underlag till nästa strategi.

Följ upp tiden för andelen planerad respektive händelsestyrd tillsyn för att korrigera operativt mål till nästa strategi.

Uppföljning sker i samband med Naturvårdsverkets årliga tillsynsenkät.

Påverkan på naturvärden i jordbrukslandskapet

 • Planerad riskbaserad tillsyn bedrivs i alla län.
 • Minskad förlust av livsmiljöer och arters spridningsvägar genom tillsynsåtgärder.
 • Ökad kunskap hos tillsynsmyndigheterna om hur olika regelverk som rör jordbrukslandskapets biotoper och strukturer kan samverka för att minska förlust av biologisk mångfald.

Livsmiljöer och spridningsvägar för biologisk mångfald i jordbrukslandskapet har försvunnit och fortsätter försvinna i snabb takt över hela landet. Minskade populationer av arter, t ex. vilda pollinatörer, är en av samhällets stora utmaningar att hantera. Småbiotoper som stenmurar, diken och åkerholmar, är viktiga livsmiljöer och spridningsvägar för många arter i odlingslandskapet. Tillsyn över det generella biotopskyddet, reglerna i 12 kap. MB, fridlysningen och markavvattningsreglerna kan bidra till att minska förlusten av strukturer och miljöer viktiga för den gröna infrastrukturen.

Åtgärder
 • Naturvårdsverket och Jordbruksverket informerar handläggare på länsstyrelserna vid träffar inom lantbrukskontroll och naturtillsyn om varandras olika regelverk under 2022.
 • Naturvårdsverket genomför i samverkan med Jordbruksverket årligen kunskapshöjande aktiviteter för tillsynsmyndigheterna.
 • Naturvårdsverket tar fram tillsynsvägledning med prioriteringsgrunder för riskbaserad tillsyn, utifrån kunskap från grön infrastrukturarbetet och regeringsuppdraget om vilda pollinatörer, under 2022-2023. 
 • Länsstyrelserna tar fram ett geografiskt prioriteringsunderlag för tillsyn i jordbrukslandskapet. De regionala handlingsplanerna för grön infrastruktur och kunskap om vilda pollinatörer är viktiga underlag för att identifiera brister och viktiga strukturer för biologisk mångfald, senast 2023.
 • Länsstyrelserna informerar kommunerna om hur de ska kommunicera kännedom om överträdelser på biotopskyddade eller hänsynskrävande biotoper till länsstyrelsen och vilka geografiska områden och strukturer som är prioriterade, utifrån 1 kap 16 § miljötillsynsförordningen senast 2024. 
Tillsynsaktiviteter
 • Planerad riskbaserad tillsyn genomförs i prioriterade jordbrukslandskap och där det är skäligt att förelägga om åtgärder fr o m. 2022. 
 • Nekade dispenser enligt Jordbruksverkets föreskrifter (2020:2) om hänsyn till natur- och kulturvärden i jordbruket följs upp via tillsyn och där så är skäligt förelägga om åtgärder fr o m. 2022
Operativa mål
 • Minst 10 % av tiden för prövning av det generella biotopskyddet ska utgöras av tillsyn 2022-2024. Ex: om länsstyrelsen lägger ner 1000 timmar på prövning ska minst 100 timmar läggas på tillsyn.
 • Minst 50 % av den totala tiden för tillsyn av det generella biotopskyddet (prövade dispenser) enligt ovan ska vara planerad 2022-2024. Ex: Av de 100 timmar tillsyn i exemplet ovan ska minst 50 timmar vara planerad tillsyn.  
 • Minst 75 % av nekade dispenser enligt Jordbruksverkets föreskrifter följs upp under perioden 2022–2024.

Uppföljning sker i samband med Naturvårdsverkets årliga tillsynsenkät.

Påverkan på naturvärden i grunda havsvikar

 • Planerad riskbaserad tillsyn bedrivs längs hela kusten i grunda exponeringsskyddade havsvikar.
 • Minskad förlust av livsmiljöer i grunda exponeringsskyddade havsvikar genom tillsynsåtgärder.
 • Effektivare tillsyn genom ökad samordning mellan olika tillsynsuppdrag.
 • Effektivare tillsyn genom ökad vägledning.

Strandmiljöer är viktiga för friluftsliv och för grön infrastruktur. I de grunda vattnen finns hotade miljöer med kransalger och ålgräs. Dessa livsmiljöer är viktiga för ett stort antal marina djur och växter, och fungerar som barnkammare åt olika fiskarter. Täta växtbestånd av kransalger kan också hindra s.k. algblomning. Grunda havsvikar är betydelsefulla för biologisk mångfald. Längs hela vår kust har grunda havsvikar exploaterats och fortsätter påverkas av exploatering, fritidsboende och båtliv. Tillsyn av anläggningar och åtgärder som påverkar strandmiljöer och bottnar kan bidra till att strukturer och livsmiljöer inte minskar samt återställs vid överträdelser.  

Åtgärder
 • Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten tar fram en gemensam tillsynsvägledning om hur tillsyn av strandskydd och vattenverksamhet ska samordnas (1 kap. 16-17 §§ miljötillsynsförordningen) senast 2023.
 • Naturvårdsverket tar med hjälp av Havs- och vattenmyndigheten fram en vägledning med prioriteringsgrunder för strandskyddstillsynen vid kusten till 2024. 
 • Naturvårdsverket genomför årligen kunskapshöjande aktiviteter för länsstyrelsen som tillsynsmyndighet.
 • Länsstyrelserna genomför årligen kunskapshöjande aktiviteter för kommunen som tillsynsmyndighet. Naturvårdsverket stödjer länsstyrelserna i deras vägledning.
 • Handläggarstöd tas fram för genomförande av strandskyddstillsyn avseende påverkan på biologisk mångfald samt stöd för formulering av förelägganden om återställelse under 2023.
Tillsynsaktiviteter
 • Tillsynsmyndigheten sammanställer beslutade dispenser som kan beröra grunda havsvikar under 2022. 
 • Tillsynsmyndigheten följer upp beslut om nekade dispenser, vilket görs genom tillsyn i/vid prioriterade grunda exponeringsskyddade havsvikar fr o m. 2023.
 • Tillsynsmyndigheten följer upp givna dispenser, vilket görs genom tillsyn av villkor i/vid grunda exponeringsskyddade havsvikar fr o m. 2022. 
 • Tillsynsmyndigheten planerar och genomför tillsyn i/vid grunda exponeringsskyddade havsvikar och där det är skäligt föreläggs om återställelse under 2023-2024.
Operativa mål
 • Minst 30 % av nekade dispenser i/vid exponeringsskyddade grunda vikar har följts upp genom tillsyn under perioden 2022-2024.
 • Minst 10 % av givna dispenser i/vid exponeringsskyddade grunda vikar har följts upp genom tillsyn under perioden 2022-2024.

Uppföljning sker i samband med Naturvårdsverkets årliga tillsynsenkät.

Bilaga till tillsynsplan

Denna bilaga kan kopplas till tillsynsplanen för att visa hur tillsynsmyndigheten har tagit hänsyn till den nationella strategin för miljöbalkstillsynen i tillsynsplanen. 

Bilaga till tillsynsplan – Nationella strategin för miljöbalkstillsynen 2022-2024 (xlsx 66 kB)

Kontaktuppgifter

Invasiva främmande arter

Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket

ias@havochvatten.se

kundtjanst@naturvardsverket.se

Påverkan på naturvärden i jordbrukslandskapet -
Påverkan på naturvärden i grunda havsvikar