Tillsynsvägledning

Grunda havsvikar

Blankt vatten och en udde i en grund havsvik

Här hittar du information om du ska arbeta med tillsyn av strandskydd och vattenverksamhet i grunda havsvikar.

Strandmiljöer är viktiga för friluftsliv, biologisk mångfald och grön infrastruktur. I de grunda vattnen finns hotade miljöer med kransalger och ålgräs. Dessa livsmiljöer är viktiga för ett stort antal marina djur och växter, och fungerar som barnkammare åt olika fiskarter. Längs hela vår kust har grunda havsvikar exploaterats och fortsätter påverkas av exploatering, fritidsboende och båtliv. Tillsyn av anläggningar och åtgärder som påverkar strandmiljöer och bottnar kan bidra till att strukturer och livsmiljöer inte minskar samt återställs vid överträdelser.

Sidan vänder sig till

Den här tillsynsvägledningen vänder sig till dig som arbetar med tillsyn av strandskydd och vattenverksamhet på en tillsynsmyndighet.

Bra att veta

Som ett led i genomförandet av den nationella tillsynsstrategin arbetar Naturvårdsverket just nu med att genomföra de åtgärder som ingår i fokusområdet Påverkan på naturvärden i grunda havsvikar, se mer information om fokusområdet längre ner. Denna sida är under uppbyggnad och vi kommer innan vi har tillsynsvägledningen på plats löpande lägga ut information var vi befinner oss i arbetet.

 

Ny tillsynsvägledning

Naturvårdsverket håller tillsammans med Havs- och Vattenmyndigheten på att ta fram ny tillsynsvägledning om hur man kan samordna tillsynen av strandskydd och vattenverksamhet i grunda havsvikar samt tar fram prioriteringsgrunder för strandskyddstillsyn. Vägledningarna förväntas bli klart under första kvartalet 2023. 

Under maj 2022 höll vi tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten ett webbinarium kopplat till det här arbetet och deltagarna fick lämna inspel till vårt fortsatta arbete med tillsynsvägledningen. Skulle du också vilja lämna synpunkter/inspel eller har du frågor om vårt pågående arbete får du gärna höra av dig till Naturvårdsverkets kundtjänst:

kundtjanst@naturvardsverket.se

Skriv ”Fokusområde Grunda havsvikar” i ämnesraden på e-posten så hamnar det hos rätt handläggare.

Webbinarium

Fokusområdet har två åtgärder som handlar om årliga kunskapshöjande aktiviteter:

  • Naturvårdsverket genomför årligen kunskapshöjande aktiviteter för länsstyrelsen som tillsynsmyndighet. 
  • Länsstyrelsen genomför årligen kunskapshöjande aktiviteter för kommunen som tillsynsmyndighet. Naturvårdsverket stödjer länsstyrelserna i deras vägledning.

Den 19 maj 2022 höll Naturvårdsverket tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten denna årliga aktivitet. För 2022 kombinerades båda åtgärderna då webbinariet vände sig både till kommuner och länsstyrelser och riktade sig både till handläggare inom strandskydd och vattenverksamhet. Totalt var det ca 160 anmälda deltagare. Presentationerna inleddes med information om den nationella tillsynsstrategin samt information om strandskydd respektive vattenverksamhet. Utöver den informationen pratade talarna om naturvärden och påverkan i grunda havsvikar, vikten av tillsyn för att återställa naturvärden och vilket handläggarstöd som kommer att tas fram av Miljösamverkan Sverige. Titta gärna på de presentationer som finns här.

Presentationer från webbinariet

Frågor och svar

Här hittar du frågor och svar från webbinariet om skydd av grunda havsvikar den 19 maj 2022. Frågorna har besvarats av Naturvårdsverket, Havs- och Vattenmyndigheten, Miljösamverkan Sverige och Göteborgs universitet.

Del av nationell strategi

Påverkan på naturvärden i grunda havsvikar är ett av våra fokusområden i den nationella strategin för tillsyn enligt miljöbalken. Fokusområdet finns beskrivet under Naturtillsyn och har ett antal preciseringar som ska genomföras under strategiperioden.