Tillsynsvägledning

Nationell strategi för tillsyn enligt miljöbalken

Två personer tittar på en handhållen skärm

Fokusområden Förorenade områden

Här presenteras strategins fastställda fokusområden och effektmål samt preciseringar (åtgärder, tillsynsaktiviteter och operativa mål) för tillsynsområdet Förorenade områden.

Tillsyn av prioriterade förorenade områden med riskklass 1 och 2

 • Tillsynsmyndigheterna har tillräcklig förmåga och kunskap att kunna bedriva tillsyn av prioriterade förorenade områden.
 • Samtliga tillsynsmyndigheter bedriver aktivt tillsyn utifrån en fastställd handlingsplan eller motsvarande styrdokument.

I Sverige finns minst 9 000 förorenade områden, både på land och i sediment, med potentiellt mycket stor eller stor risk för människors hälsa eller miljön, så kallade riskklass 1 och 2 objekt. För områden där det finns en ansvarig verksamhetsutövare har tillsynen en viktig roll att tillse att objekten utreds vidare och vid behov åtgärdas. Denna tillsyn är dock överlag lågt prioriterad och sker inte i den utsträckning som behövs för att undanröja allvarliga risker och förhindra att föroreningar sprider sig och därmed förvärrar föroreningsskadorna. Resursbrist och otydlighet kring tillsynsområdets prioritet har lyfts som bakomliggande orsaker tillsammans med behov av vägledning.

Samtliga tillsynsmyndigheter med tillsynsansvar över riskklass 1 och 2 områden behöver planera och genomföra denna tillsyn t. ex genom en handlingsplan. Kommunerna har möjlighet att i varje fall delvis finansiera tillsynen genom avgifter. En nationell samordning kring prioriteringsstöd för urval av objekt och stöd för att planera och driva tillsynen är angelägen av riskklass 1 och 2, men även andra bedömt prioriterade objekt.

Åtgärder
 • Naturvårdsverket samordnar tillsammans med länsstyrelsen tillsynsvägledningsinsatser av prioriterade förorenade områden. Fokus på strategiskt arbete, prioriteringsmetodik och ansvarsutredning.
 • Naturvårdsverket stödjer länsstyrelserna i framtagande av ett nationellt handläggarstöd för ansvarsutredningar i syfte att stödja kommuner i deras tillämpning av såväl enklare utredningar inför initiering som mer komplexa utredningar inför krav på åtgärder.
 • Tillsynsmyndigheter upprättar fastställda handlingsplaner eller motsvarande styrdokument för arbetet med tillsyn av prioriterade förorenade områden.
Tillsynsaktiviteter

Tillsynsmyndigheter ökar tillsynen av prioriterade förorenade områden. Det leder till ökat antal pågående undersökningar och åtgärder till 31 december 2024 i jämförelse med 1 januari 2022.

Operativa mål
 • Antal prioriterade förorenade områden som har ett utrett ansvar har ökat till 31 december 2024 i jämförelse med 1 januari 2022.
 • Antal prioriterade förorenade områden med en påbörjad undersökning eller åtgärd har ökat till 31 december 2024 i jämförelse med 1 januari 2022. 
 • Länsstyrelserna följer upp och redovisar till Naturvårdsverket antalet objekt i riskklass 1 och 2 som har ett utrett ansvar, påbörjad undersökning eller åtgärd.
 • Antalet kommuner som arbetar efter en fastställd handlingsplan eller motsvarande styrdokument har ökat i förhållande till 31 december 2024 i jämförelse med 1 januari 2022. (Uppföljning i Naturvårdsverkets årliga tillsynsenkät).

Anmälan om avhjälpandeåtgärd enligt § 28 i FMH

Tillsyn vid avhjälpande av förorenade områden utvecklas så att dessa ärenden handläggs rättssäkert, mer effektivt, och med miljömässigt motiverade krav.

En avhjälpandeåtgärd enligt 28 § i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:889) ska anmäls till tillsynsmyndigheten.

Anmälan besvaras oftast med ett föreläggande med krav på försiktighetsmått, provtagning, åtgärdsmål och slutrapportering. Vilka krav som ställs beror på omständigheter i det enskilda fallet men varierar också beroende på tillsynsmyndighet.

Tillsynsmyndigheterna upplever att handläggningen av en anmälan om avhjälpandeåtgärd är komplicerad, bl.a. vad gäller bedömning av platsspecifika riktvärden, antal provtagningspunkter och representativa halter. Det upplevs även som svårt att bedöma om föreläggandena är miljömässigt motiverade samt att det finns otydligheter kring när anmälningsplikten inträder.

Fokusområdet syftar till en nationell samordning för en ökad samsyn, likvärdigt handläggningsförfarande och rättssäkra beslut. Handläggningen bedöms också kunna förenklas och effektiviseras vilket i sin tur kan leda till att tid frigörs till egeninitierad tillsyn samt underlätta för de som avser att vidta avhjälpandeåtgärd.

Åtgärder
 • Naturvårdsverket genomför en översyn av sitt befintliga vägledningsmaterial inom riskbedömningar, representativa halter samt platsspecifika riktvärden.
 • Naturvårdsverket informerar om uppdaterat vägledningsmaterial under år 2023.
 • Länsstyrelserna uppdaterar befintligt vägledningsmaterial gällande EBH-portalen och annat relevant stöd.
 • Tillsynsmyndigheterna tillförskaffar sig tillräcklig kunskap inom riskbedömningar, representativa halter samt platsspecifika riktvärden.
Tillsynsaktiviteter

-

Operativa mål

-

-

Bilaga till tillsynsplan

Denna bilaga kan kopplas till tillsynsplanen för att visa hur tillsynsmyndigheten har tagit hänsyn till den nationella strategin för miljöbalkstillsynen i tillsynsplanen. 

Bilaga till tillsynsplan – Nationella strategin för miljöbalkstillsynen 2022-2024 (xlsx 66 kB)

Kontaktuppgifter

Tillsyn av prioriterade förorenade områden med riskklass 1 och 2
Anmälan om avhjälpandeåtgärd enligt § 28 i FMH