Tillsynsvägledning

Tillsyn och användning av biocidprodukter

Bestämmelser och förklarande kommentarer om försiktighetsmått, informations- och underrättelseskyldighet samt dokumentationsskyldighet vid spridning av vissa biocidprodukter.

Vägledningen består av förklarande kommentarer till bestämmelserna i föreskrifterna som Naturvårdsverket har utfärdat. Syftet är att ge en bakgrund till föreskrifterna och förtydliga avsikterna med bestämmelserna.

Sidan vänder sig till

Tillsynsmyndigheter och verksamhetsutövare som yrkesmässigt använder biocidprodukter.

Spridning av biocidprodukter

Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2015:3) om spridning av vissa biocidprodukter innehåller bestämmelser om försiktighetsmått, informations- och underrättelseskyldighet samt dokumentationsskyldighet vid spridning av vissa biocidprodukter.

I samband med att föreskrifterna togs fram utarbetade Naturvårdsverket även en vägledning till föreskrifterna. Vägledningen har därefter uppdaterats med ytterligare vägledning om informations- och underrättelseskyldigheten och möjligheten att medge undantag från bestämmelserna.

Vägledningen består av förklarande kommentarer till bestämmelserna i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2015:3) om spridning av vissa biocidprodukter. Syftet är att ge en bakgrund till föreskrifterna och förtydliga avsikterna med bestämmelserna.

Vägledning om tillämpning av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2015:3) om spridning av biocidprodukter (pdf 774 kB)

Föreskrifter om spridning av vissa biocidprodukter (NFS 2015:3)

Utvärdering av föreskrifterna

Som en del av ett examensarbete har Naturvårdsverket låtit utföra en utvärdering av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2015:3) om spridning av vissa biocidprodukter. Bakgrunden till att utvärderingen genomfördes är att föreskrifterna innebar en del nya regler om spridning av biocidprodukter när de trädde ikraft 2015. Exempel på regler som då var nya är krav på att verksamhetsutövaren ska informera allmänheten och underrätta kommunen när vissa typer av biocidprodukter sprids på platser som allmänheten har tillträde till. Syftet med underrättelseskyldigheten är att kommunen ska få information om de bekämpningsåtgärder som vidtas inom kommunen för att utifrån denna information kunna bedriva behovsanpassad tillsyn.

Syftet med utvärderingen var att ta reda på hur väl underrättelseskyldigheten fungerar som underlag för tillsyn av spridning av biocidprodukter. Studien genomfördes med hjälp av en enkät till 40 kommuner.

Studien visar att:

  • Inkommande underrättelser om spridning av biocidprodukter leder i liten utsträckning till att tillsyn bedrivs baserat på dessa uppgifter.
  • Många kommuner saknar rutiner för att hantera underrättelser och har ingen information på webben om biocidprodukter.
  • Föreskrifterna och tillhörande vägledning upplevs överlag som tydliga från kommunernas håll.

Hela studien finns tillgänglig här:

Utvärdering av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2015:3) om spridning av vissa biocidprodukter (pdf 418 kB)

Ytterligare vägledning med anledning av utvärderingen

Naturvårdsverket gör bedömningen att studiens resultat inte visar på något behov av att revidera föreskrifterna. Istället behövs det mer information om reglerna till de verksamheter som sprider biocidprodukter och mer vägledning till kommunerna.

För de kommuner som vill fokusera särskilt på tillsyn av spridning av biocidprodukter kan inkomna underrättelser fungera som ett underlag för att identifiera vilka verksamheter som sprider biocidprodukter inom kommunen. Utifrån uppgifterna i underrättelserna kan kommunen genom besök på platsen för spridningen kontrollera om uppgifterna stämmer samt om information till allmänheten lämnas på ett korrekt sätt. Uppgifterna i underrättelserna kan även användas som underlag för att kontrollera kunskap, rutiner och miljöpåverkan hos de företag som sprider biocidprodukter.

För att underlätta för kommunerna att sprida information om föreskrifterna om biocidprodukter har vi tagit fram ett informationsbrev. Brevet riktar sig särskilt till de som använder biocidprodukter i sin yrkesmässiga verksamhet. Exempel på verksamheter som kan behöva informationen är skadedjurssaneringsföretag, fastighetsskötare och park- eller fritidsförvaltningen inom kommunen.

Till dig som använder biocidprodukter i din yrkesmässiga verksamhet (pdf 101kB)

Brevet kan användas av de kommuner som vill fokusera särskilt på tillsyn av spridning av biocidprodukter, t.ex. genom att göra riktade utskick till vissa verksamheter. Det kan även användas som underlag för att informera om spridning av biocidprodukter på kommunens webb.

Frågor och svar om spridning av biocidprodukter

Svar på vanliga frågor som Naturvårdsverkets får om spridning av biocidprodukter.