Tillsynsvägledning

Tillsyn och användning av biocidprodukter

Är spridning av biocider inte längre tillåtet?

Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2015:3) om spridning av vissa biocidprodukter innebär inte något förbud mot kemisk bekämpning av skadedjur. Föreskrifterna ställer krav på att så långt som möjligt välja den metod eller det medel som är minst skadligt för människors hälsa och miljön. De ställer också krav på att icke-kemiska metoder för bekämpning i första hand bör övervägas.

3 kap. 1 § är inte något förbud utan ska alltså ses som ett förtydligande av produktvalsprincipen. Kapitlet har utformats för att tydliggöra att val av kemisk bekämpning alltid ska föregås av en bedömning av om det finns mindre farliga produkter eller metoder att tillgå för att uppnå syftet med bekämpningen.

Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2015:3) om spridning av vissa biocidprodukter

Krav på hur länge en bekämpningsinsats mot skadedjur får pågå

I Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2015:3) om spridning av vissa biocidprodukter finns det inte någon fastslagen bortre tidsgräns för hur länge en bekämpningsinsats får pågå. Men enligt 4 kap. i föreskrifterna ska den som sprider biocidprodukter på en plats som allmänheten har tillträde till dels informera allmänheten om spridningen och dels underrätta kommunen om bekämpningen.

För att informations- och underrättelseskyldigheten ska kunna uppfyllas ska en bortre tidsgräns för spridningen kunna anges.

Det innebär i praktiken att verksamhetsutövaren behöver kontrollera betesstationer som står utplacerade under en längre tidsperiod för att se till att informations- och underrättelseskyldigheten uppfylls.

När den angivna tidsperioden har löpt ut har tillsynsmyndigheten möjlighet att kontrollera om spridningen fortfarande pågår och i sådana fall om spridningen sker i enlighet med de användarvillkor som Kemikalieinspektionen har meddelat för den specifika produkten.

Vid spridning av biocidprodukter som allmänheten har tillträde till fungerar alltså reglerna som ett styrmedel för att spridning av biocidprodukter ska ha en bortre tidsgräns. Reglerna innebär också för att verksamhetsutövarna ska kontrollera utplacerade betesstationer och se till att spridningen sker inom ramarna för de uppgifter som har lämnats till tillsynsmyndigheten.

Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2015:3) om spridning av vissa biocidprodukter

Informera allmänheten

Kraven på att informera allmänheten enligt 4 kap. i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2015:3) om spridning av vissa biocidprodukter gäller även för spridning i betesstationer. Spridningen får anses vara påbörjad när produkten placeras ut och pågår så länge det verksamma ämnet finns kvar i produkten.

Det är spridningens utsträckning i tid som är styrande för när information till allmänheten ska lämnas. Om det verksamma ämnet byts ut eller fylls på behöver information om detta inte lämnas på nytt, så länge den ursprungliga informationen finns kvar. För betesstationer bör informationen sitta kvar minst en vecka efter att spridningen har avslutats.

Mer vägledning finns under rubriken ”Information till allmänheten” i Naturvårdsverkets vägledning om tillämpning av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2015:3) om spridning av biocidprodukter.

Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2015:3) om spridning av vissa biocidprodukter

Vad är straffbart?

Naturvårdsverket gör bedömningen att straffbestämmelserna i 29 kap. miljöbalken inte är direkt tillämpliga på överträdelser av informations- och underrättelseskyldigheten i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2015:3) om spridning av vissa biocidprodukter. Det finns inte heller några miljösanktionsavgifter kopplat till överträdelser av bestämmelser i föreskrifterna.

De möjligheter som finns för tillsynsmyndigheter är att ställa krav på rättelse genom föreläggande, som kan förenas med vite om samma överträdelse begås igen.

Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2015:3) om spridning av vissa biocidprodukter

29 kap. miljöbalk (1998:808)

Att granska och handlägga underrättelser om spridning av bekämpningsmedel

En underrättelse ska senast göras omedelbart efter spridningstillfället.

Underrättelseskyldigheten innebär inte något krav på att kommunen ska granska innehållet i varje enskild underrättelse och det är därför upp till varje kommun att avgöra hur underrättelserna ska hanteras och i hur stor omfattning innehållet ska granskas.

Syftet med underrättelseskyldigheten är att kommunen ska få information om de bekämpningsåtgärder som görs inom kommunen för att utifrån denna information kunna bedriva behovsanpassad tillsyn. Den information som kommer kommunen till del genom dessa underrättelser kan utgöra ett underlag för prioritering av tillsynen.

Krav för användning av biocider i produktgrupperna desinfektionsmedel och konserveringsmedel

Biocidprodukter i produktgrupperna desinfektionsmedel och konserveringsmedel omfattas inte av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2015:3) om spridning av vissa biocidprodukter. Däremot gäller de generella bestämmelserna för biocidprodukter i 3 kap. 15 - 20 §§ bekämpningsmedelsförordningen (2014:425).

Användningsvillkoren för sådana biocidprodukter gäller förstås också och villkoren framgår av bekämpningsmedelsregistret hos Kemikalieinspektionen. På Kemikalieinspektionens webbsida finns mer information om de olika produktgrupper och produkttyper som biocidprodukter delas in i.

Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2015:3) gäller för spridning av vissa biocidprodukter inom

  • produkttypen träskyddsmedel (produkttyp 8) samt till 
  • biocidprodukter inom produkttyperna rodenticider (produkttyp 14) och 
  • insekticider, akaricider och bekämpningsmedel mot andra leddjur (produkttyp 18).

När det gäller biocidprodukter inom produkttypen träskyddsmedel gäller föreskrifterna endast för biocidprodukter som används för att bekämpa angrepp av insekter i trä.

Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2015:3) om spridning av vissa biocidprodukter

Förordning (2014:425) om bekämpningsmedel (riksdagen.se)

Bekämpningsmedelsregistret (apps.kemi.se)

Produkttyper för biocidprodukter (kemi.se)

Ta reda på om en biocidprodukt är farlig för miljö och hälsa

I första hand kan man vända sig till firman som utför arbetet. De är enligt miljöbalken skyldiga att skaffa sig den kunskap som behövs för att deras verksamhet ska bedrivas på ett miljömässigt korrekt sätt och ska alltså kunna ge svar.

Generellt gäller att biocidprodukter måste vara godkända av Kemikalieinspektionen för att få användas i Sverige. Produkten ska då ha ett registreringsnummer och med hjälp av det går det att söka information om produkten i Kemikalieinspektionens bekämpningsmedelsregister. Där finns uppgifter om produktens farliga egenskaper och eventuella krav på försiktighetsåtgärder för att skydda människors hälsa eller miljön.

Mer information om biocidprodukter finns på Kemikalieinspektionens webb. Kemikalieinspektionen är även den myndighet som kan svara på frågor om enskilda biocidprodukters farliga egenskaper.

Miljöbalk (1998:808)

Bekämpningsmedelsregistret (apps.kemi.se)

Biocidprodukter (kemi.se)

Användningen av råttgift

Hur man får använda råttgift beror helt på vilket medel det rör sig om. Användarvillkoren och vilka medel som är godkända framgår av Kemikalieinspektionens bekämpningsmedelsregister.

Biocidprodukter för bekämpning av råttor får bara användas yrkesmässigt och kräver utbildning och tillstånd. Dessutom gäller Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2015:3) om spridning av vissa biocidprodukter och det finns därmed en skyldighet att informera allmänheten och underrätta kommunen vid spridning av råttgift på platser dit allmänheten har tillträde. Kemikalieinspektionen har mer information på sin webb om bekämpning av råttor och möss.

Bekämpningsmedelsregistret (apps.kemi.se)

Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2015:3) om spridning av vissa biocidprodukter

Bekämpning av råttor och möss (kemi.se)

Uppläggningsplatser för kreosotbehandlat trä

Kreosotbehandlat trä läcker kreosot i någon mån. Det mesta läcker ut i början och gamla produkter har sannolikt släppt en stor del av allt kreosot under tiden de användes.

Det kan finnas rester kvar som läcker i ett senare skede, men då komponenter i kreosot vanligtvis binds hårt till jordpartiklar så begränsas föroreningarna till området närmast uppläggningsplatsen. Några decimeter därifrån kommer halterna troligen att vara nere på bakgrundsnivåer, men man bör ändå inte odla ätbara grödor i omedelbar närhet av kreosotbehandlat trä.