Vägledning

PCB

PCB är skadligt för människa och miljö. Trots att all nyanvändning är förbjuden sedan 1978 fortsätter PCB att spridas till miljön genom byggnader och utrustning.

Sidan vänder sig till

Du som har ansvar för inventering och sanering, arbetar med tillsyn på myndigheter, äger utrustning, byggnader och anläggningar där PCB kan finnas.

Bra att veta

En- och tvåbostadshus som ägs av fysiska personer berörs inte. Se mer om undantaget i artikeln PCB i byggnader.

Bortskaffande och märkning

Det är viktigt att snabbt ta hand om PCB som upptäcks i byggnader och utrustning. Det finns regler om märkning av utrustning och om att föra register och utfärda mottagarbevis.

Avlägsna fog- och golvmassor

Här kan du läsa om vilka regler som gäller och hur man brukar göra vid avlägsnande av fog- och golvmassor som innehåller PCB. Med tiden har en praxis utarbetats i branschen för hur avlägsnande bör gå till.

Sanering i förorenad mark vid byggnad

Rekommenderade riktvärden. Olika riktvärden finns beroende av hur marken används eller ska användas.

Aktuellt riktvärde

Aktuellt generellt riktvärde för förorenad mark (KM) är 0,008 mg/kg TS för PCB-7.

PCB i produkter

Här kan du läsa om vilka produkter som kan innehålla PCB.

PCB i utrustning

Utrustning som innehåller PCB ska anmälas till Naturvårdsverket och omgående dekontamineras eller bortskaffas. Om det finns särskilda skäl kan företagen ansöka om dispens hos Naturvårdsverket.

PCB är ett samlingsnamn för drygt 200 olika giftiga och svårnedbrytbara ämnen, polyklorerade bifenyler. När PCB:er redan spridits till miljön går det oftast inte att påverka halterna eller ta bort ämnet. Därför måste spridningen stoppas vid källan som ofta är byggnader och utrustning. Syftet med regler om inventering och sanering av PCB är att:

  • ytterligare begränsa pågående spridning av PCB i miljön. Denna spridning är ett hot mot människors hälsa via kosten och mot djur som står högt upp i näringskedjan, till exempel säl, utter och havsörn
  • förebygga spridning av PCB i samband med hantering av bygg- och rivningsavfall
  • reducera en mindre, men onödig, källa till direkt exponering via inandningsluft i bostäder och på arbetsplatser.

Reglerna för att stoppa spridning av PCB finns i förordning (2007:19) om PCB m.m. För PCB-varor som är avfall finns bestämmelser även i avfallsförordningen och förordningen om avfallsförbränning. Även miljöbalkens hänsynsregler är tillämpliga i flera fall.

Tillsyn

Kommunen har i de flesta fall ansvar för tillsynen över PCB i byggnader och hantering av PCB i utrustning. Trots att kommunen är tillsynsmyndighet beslutar Naturvårdsverket om dispenser och tillstånd att dekontaminera utrustning. Enligt miljötillsynsförordningen har Naturvårdsverket och länsstyrelserna delat ansvar för tillsynsvägledning av reglerna i PCB-förordningen. 

PCB-produkt

Definitionen på PCB-produkt är polyklorerade bifenyler (PCB) och andra ämnen som har en liknande kemisk struktur, använts på liknande sätt samt har liknande effekter på människors hälsa och miljön som PCB.

Med PCB-produkt avses:

  • Polyklorerade bifenyler (PCB)
  • Polyklorerade terfenyler (PCT)
  • Monometyltetraklordifenylmetan, produktnamn: Ugilec 141
  • Monometyldiklordifenylmetan, produktnamn: Ugilec 121, C21
  • Monometyldibromdifenylmetan produktnamn: DBBT
  • Varje blandning med en total halt av ämnena 1-5 överstigande 0,0050 viktprocent (50 vikt-ppm)
  • Isolervätskor med en total halt av PCB överstigande 0,0002 viktprocent (2-vikt-ppm).

Beskrivs i 3 § PCB-förordningen

PCB-vara

PCB-vara definieras som en PCB-produkt samt varje vara eller utrustning som innehåller, har innehållit eller har behandlats med en PCB-produkt.

Observera att det är den totala halten av de fem ämnena ovan i en PCB-produkt som styr om det är en PCB-vara. Det är alltså inte medelhalten av ämnet PCB i exempelvis en transformator utan den totala halten i transformatoroljan som avgör om det är en PCB-vara eller ej. Oljan utgör ofta 25 procent av totalvikten.

Beskrivs i 4 § PCB-förordningen

PCB-utrustning

Med PCB-utrustning avses transformatorer, kondensatorer och behållare med rester av PCB-produkt. Ett ytterligare exempel är högspänningskablar av lättoljetyp.

Beskrivs i 4 § PCB-förordningen

Dekontaminera

Med dekontaminering avses alla åtgärder som gör att utrustning, material eller flytande ämnen som är förorenade av en PCB-produkt kan återanvändas, återvinnas eller bortskaffas under säkra förhållanden. Dekontaminera kan innebära att byta ut en PCB-produkt som består av isolerolja mot en PCB-fri vätska.

Beskrivs i 6 § PCB-förordningen

Inventering

Inventeringen innebär att undersöka förekomsten av PCB-produkter i en byggnad som byggts eller byggts om under åren 1956 till 1973.

Beskrivs i 16 § PCB-förordningen

Avlägsna

Avlägsna definieras som att mekaniskt eller på annat sätt ta bort en PCB-produkt i form av fog- eller golvmassa. Om det rör sig om fogmassa kan man skära bort PCB-produkten och därefter slipa eller på annat sätt ta bort det material PCB-produkten varit fastsatt i. Det ska inte finnas kvar PCB-produkt i gropar eller porer.

Beskrivs i 17 § PCB-förordningen.

Tillsyn

Kommunen har i de flesta fall ansvar för tillsynen över PCB i byggnader och hantering av PCB i utrustning. Trots att kommunen är tillsynsmyndighet beslutar Naturvårdsverket om dispenser och tillstånd att dekontaminera utrustning. Enligt miljötillsynsförordningen har Naturvårdsverket och länsstyrelserna delat ansvar för tillsynsvägledning av reglerna i PCB-förordningen.