Vägledning

PCB

PCB är skadligt för människa och miljö. Trots att all nyanvändning är förbjuden sedan 1978 fortsätter PCB att spridas till miljön genom byggnader och utrustning.

Sidan vänder sig till

Du som har ansvar för inventering och sanering, arbetar med tillsyn på myndigheter, äger utrustning, byggnader och anläggningar där PCB kan finnas.

Bra att veta

En- och tvåbostadshus som ägs av fysiska personer berörs inte. Se mer om undantaget i artikeln PCB i byggnader.

Bortskaffande och märkning

Det är viktigt att snabbt ta hand om PCB som upptäcks i byggnader och utrustning. Det finns regler om märkning av utrustning och om att föra register och utfärda mottagarbevis.

Avlägsna fog- och golvmassor

Här kan du läsa om vilka regler som gäller och hur man brukar göra vid avlägsnande av fog- och golvmassor som innehåller PCB. Med tiden har en praxis utarbetats i branschen för hur avlägsnande bör gå till.

Sanering i förorenad mark vid byggnad

Rekommenderade riktvärden. Olika riktvärden finns beroende av hur marken används eller ska användas.

Aktuellt riktvärde

Aktuellt generellt riktvärde för förorenad mark (KM) är 0,008 mg/kg TS för PCB-7.

PCB i produkter

Här kan du läsa om vilka produkter som kan innehålla PCB.

PCB i utrustning

Utrustning som innehåller PCB ska anmälas till Naturvårdsverket och omgående dekontamineras eller bortskaffas. Om det finns särskilda skäl kan företagen ansöka om dispens hos Naturvårdsverket.

Tillsyn

Kommunen har i de flesta fall ansvar för tillsynen över PCB i byggnader och hantering av PCB i utrustning. Trots att kommunen är tillsynsmyndighet beslutar Naturvårdsverket om dispenser och tillstånd att dekontaminera utrustning. Enligt miljötillsynsförordningen har Naturvårdsverket och länsstyrelserna delat ansvar för tillsynsvägledning av reglerna i PCB-förordningen.