Vägledning

Brandfarliga vätskor och spilloljor i cisterner och lösa behållare

En röd cistern i vintermiljö
Granskad: ‎den ‎8‎ ‎maj‎ ‎2024

Vägledning om tillämpning av föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor.

Den som hanterar brandfarliga vätskor eller spilloljor i  cisterner eller lösa behållare ansvarar för att hanteringen inte leder till förorening av mark och vatten eller påverkar människors hälsa, till exempel genom läckage eller spill.

Sidan vänder sig till

Tillsynsmyndigheter, verksamhetsutövare och kontrollorgan.

Bra att veta

Naturvårdsverket har  beslutat om nya föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor. De nya föreskrifterna, NFS 2021:10, trädde i kraft den 1 januari 2022 och ersätter de upphävda föreskrifterna NFS 2017:5. Stöddokumentet och frågor och svar är uppdaterade i mars 2023.

Föreskrifterna NFS 2021:10 trädde i kraft 1 januari 2022

Syftet med de nya föreskrifterna är att förenkla tillämpningen av bestämmelserna och att stärka miljöskyddet. Föreskrifterna har tagits fram i samverkan med Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB), Havs- och vattenmyndigheten (HaV),  Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac), tillsynsmyndigheter och branschorganisationer. 

De nya föreskrifterna innefattar ett utökat tillämpningsområde i förhållande till NFS 2017:5 genom att inkludera hantering i lösa behållare och en sänkt volymgräns från 250 l till 150 l. Föreskrifternas tillämpningsområde minskas samtidigt på sådant sätt att krav på sekundärt skydd inte gäller i ett vattenskyddsområdets tertiära zon om det är indelat i zoner eller om det inte beslutas annat i skyddsföreskrifter för sådana områden.

När det gäller krav på information till tillsynsmyndigheten innefattar de nya föreskrifterna även ett informationskrav för de som avser hantera brandfarliga vätskor eller spilloljor i lösa behållare inom ett vattenskyddsområde (med undantag från den tertiära zonen). 

Avseende kontrollrapporter anges att dessa ska hållas tillgängliga för tillsynsmyndigheten. 

I de nya föreskrifterna har det införts ett funktionskrav på sekundärt skydd istället för ett absolut krav på invallning för cisterner ovan mark som gällde enligt NFS 2017:5. Det finns övergångsbestämmelser avseende när krav på sekundärt skydd enligt föreskrifterna ska vara uppfyllt för cisterner och lösa behållare som installerades eller togs i bruk innan den 1 januari 2022. 

NFS 2021:10

Flödesschema

Flödesschemat innehåller ett antal frågeställningar som hjälper till vid bedömningen av om föreskrifterna gäller för en specifik hantering. Vid behov finns mer stöd att inhämta från stöddokumentet. Som verksamhetsutövare bör du också kontakta tillsynsmyndigheten om det uppstår frågor kring vad som gäller.

Enkelt flödesschema NFS 2021:10 (pdf)

Stöd vid tillämpning av föreskrifterna

Detta dokument utgör ett stöd vid tillämpningen av Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor, NFS 2021:10. Föreskrifterna trädde i kraft 1 jan 2022 och ersatte de numera upphävda föreskrifterna NFS 2017:5. Dokumentet har tagits fram i samverkan med Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB), Havs- och vattenmyndigheten (HaV),  Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) och riktar sig till såväl verksamhetsutövare, kontrollorgan som tillsynsmyndigheter. 

Dokumentet kan komma att revideras löpande vid behov. Vid synpunkter på innehållet i stöddokumentet, vänligen mejla kundtjanst@naturvardsverket.se och ange Synpunkter NFS 2021:10 i rubriken. Naturvårdsverket kommer i samband med revidering av stöddokumentet att ta del av inkomna synpunkter.

Stöd vid tillämpning av NFS 2021:10 (pdf)

Bakgrunden till NFS 2021:10

Naturvårdsverket tog under år 2020 fram förslag till nya föreskrifter om skydd mot mark- och vattenföroreningar vid hantering av oljor och brandfarliga vätskor. 

Såväl referensgruppen som remissinstanser  bidrog med mycket värdefulla synpunkter i föreskriftsarbetet. Remissvaren speglar de många intressen som ska tas tillvara vid upprättandet av föreskrifterna. De nya föreskrifterna är ett resultat av den samverkan som har skett och de synpunkter som har inkommit under föreskriftsarbetet

Förslaget till nya föreskrifter anmäldes till EU-kommissionen enligt förordningen (1994:2029) om tekniska regler. Kraven i föreskrifternas femte kapitel anmäldes också  till EU-kommissionen enligt förordningen (2009:1078) om tjänster på den inre marknaden. EU-kommissionen  inkom inte med några synpunkter till Naturvårdsverket under den så kallade frysningstiden på tre månader. Naturvårdsverket  justerade några språkfel och gjorde några mindre förtydliganden innan föreskrifterna beslutades i slutet av november 2021. 

Nedan följer det framtagna förslaget på nya föreskrifter, konsekvensutredning och remissammanställning inför beslut om de nya föreskrifterna.

Förslag till föreskrifter om skydd mot mark- och vattenföroreningar id hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor (pdf)

Konsekvensutredning cisternförskrifterna (pdf)

Remissammanställning (pdf)

Hänvisning till andra myndigheter

MSB

MSB har regler för krav på cisterner och hantering i lösa behållare. 

MSB:s webbplats

HaV

HaV har det centrala ansvaret för vattenskyddsområden enligt 2 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd.

HaV:s webbplats

Swedac

Swedac är en statlig myndighet som arbetar för att varor och tjänster ska vara säkra och tillförlitliga. Swedac är nationellt ackrediteringsorgan för Sverige och ackrediterar de kontrollorgan som bl.a. ska utföra kontroller utifrån 5 kap. NFS 2021:10. 

Swedacs webbplats