Vägledning

Metodkatalog för bekämpning

Metodkatalog för bekämpning av invasiva främmande växter.

Syftet med metodkatalogen är huvudsakligen att underlätta för myndigheter och andra aktörer som i större omfattning bekämpar invasiva växter att välja bekämpningsmetod. Informationen kan också vara till hjälp till dig som bedriver bekämpning i mindre skala. Slutligt val av metod behöver alltid göras utifrån rådande förutsättningar i varje enskilt fall. 

Sidan vänder sig till

Länstyrelserna, kommuner och andra som bekämpar invasiva främmande arter.

Bra att veta

Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram en ny gemensam plattform där du kan hitta bekämpningsmetoder för både land- och vattenlevande invasiva främmande arter. 

Metodkatalogen kommer att uppdateras löpande med ytterligare metoder för fler arter, samt med eventuella revideringar av de metoder som redan finns med. 

Om metodkatalogen

Metodkatalogen innehåller exempel på metoder för utrotning och spridningsbegränsning av invasiva främmande arter. I katalogen kan du filtrera mellan olika metoder baserat på t.ex. syfte eller målgrupp 

Metoderna är utvärderade utifrån ett antal aspekter och katalogen ger en överblick över olika metoder och deras för- och nackdelar samt en bedömning om ungefärlig kostnad att genomföra metoden.

Metodkatalogen innehåller inte exakta instruktioner för hur metoderna ska utföras.

Mer generella råd för bekämpning av landlevande växter finns att läsa i vägledningen: 

Bekämpning av invasiva främmande växter på land

Metodkatalog

Bekämpningsmetoder för invasiva främmande arter

Metodkatalogen är en hjälp när du ska välja metod vid bekämpning av invasiva främmande arter. Syftet är att underlätta för myndigheter och andra aktörer som bekämpar invasiva arter att välja bekämpningsmetod.

Till metodkatalogen (invasivaarter.nu)

Användning av bekämpningsmedel

Metodkatalogen innehåller metoder som inbegriper användningen av bekämpningsmedel. De är särskilt markerade i systemet.

Om du överväger att använda bekämpningsmedel/växtskyddsmedel, ska du först göra en bedömning om det går att använda andra metoder eller medel. Om flera växtskyddsmedel eller metoder finns tillgängliga för samma användningsområde och syfte, så finns det en skyldighet att välja den metod eller det medel som är minst skadligt för människors hälsa och miljön.

Försiktig hantering av växtavfallet

Vi uppmanar er som bekämpar invasiva främmande arter att vara mycket försiktiga vid hantering och transport av växtavfallet, så att det i sig inte orsakar en spridning av arten.

Kontakta återvinningscentral eller avfallsanläggning innan ni startar en bekämpning för att ta reda på var och hur ni ska göra er av med avfallet.