Vägledning

Industriutsläppsdirektivet (IED)

Industriutsläppsdirektivets syfte är att minska industrins påverkan på människors hälsa och miljön. Detta ska bland annat ske genom en integrerad tillståndsprövning där utgångspunkten är att bästa tillgängliga teknik ska tillämpas.

Industriutsläppsdirektivet (2010/75/EU), IED, är ett så kallat minimidirektiv. Det innebär att medlemsländerna har rätt att behålla eller införa strängare, men inte mildare, krav än de som följer av direktivet.

IED har som huvudspår att genomförandet ska bygga på tillståndsprövning  av berörda verksamheter. Dock anges att generella föreskrifter får användas vid genomförandet. I Sverige har IED i stora delar genomförts i form av generella föreskrifter. IED:s bestämmelser om BAT-slutsatser genomförs huvudsakligen genom industriutsläppsförordningen (2013:250), IUF. Genom dessa bestämmelser görs BAT-slutsatserna gällande för berörda verksamheter utan att någon tillståndsprövning utförs.

Den här sidan vänder sig till

Myndigheter, verksamhetsutövare och allmänheten.

Direktivets disposition

IED är uppdelat i sju kapitel.

Kapitel I är en allmän och övergripande del med gemensamma bestämmelser för all industriell verksamhet som omfattas av direktivet.

Kapitel II omfattar de verksamheter som anges i bilaga I IED, industriutsläppsverksamheter, och innehåller bestämmelser om exempelvis tillståndsvillkor och BREF:arna.

Kapitel III–VI, de så kallade sektorskapitlen, innehåller tekniska minimikrav för stora förbränningsanläggningar, avfallsförbränningsanläggningar, anläggningar där lösningsmedel används och anläggningar där titandioxid produceras.

I Sverige finns inga verksamheter som omfattas av kapitel VI.

Kapitel VII innehåller bestämmelser om behöriga myndigheter, medlemsstaternas rapportering, sanktioner och bestämmelser om genomförande samt övergångsbestämmelser med mera.

Förbränning och organiska lösningsmedel

Mer information om bestämmelserna för förbränning i kapitel III och IV samt användning av organiska lösningsmedel (VOC) i kapitel V.

IED och integrerad tillståndsprövning

Direktivets inledande artiklar och ingressen tydliggör direktivets syfte att med ett samordnat synsätt minska och om möjligt eliminera föroreningar från industriella verksamheter.  Vidare framgår inledningsvis att verksamheter som omfattas av direktivets tillämpningsområde endast får bedrivas med tillstånd och ett lämpligt förfarande är att föreskriva samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa utsläpp till luft, vatten och mark samt för avfallshantering, energieffektivitet och förebyggande av olyckor.

I ingressen lyfter man även att sådana samordnade åtgärder kommer att bidra till att uppnå rättvisa konkurrensvillkor genom att minimikraven på miljöprestanda för industriella anläggningar blir tydliga och mer likartade inom EU. Det framgår även att vid behov ska hänsyn tas till de ekonomiska omständigheterna och de lokala särdragen på den plats där den industriella verksamheten bedrivs, vilket delvis påminner om miljöbalkens hänsynsregler.

BAT-konceptet och Sevilla-processen

Genom att göra dessa obligatoriska ökar direktivets genomslagskraft och förutsättningarna för rättvisa konkurrensvillkor i Europa.

Processen kring hur BAT-slutsatser tas fram har genom IED formaliserats i den så kallade Sevilla-processen (BREF-processen). Många BAT-slutsatser är flexibelt utformade och de är framtagna genom en förhandlingsprocess där medlemsstaterna såväl som industrin och miljöorganisationer deltar.

Det är viktigt att lyfta att IED i denna del är inriktat på att fastställa BAT, som i sin tur resulterar i rimliga begränsningsvärden för den aktuella tekniken eller kombination av tekniker. Begränsningsvärden i BAT-slutsatserna reglerar enbart utsläpp under normala driftsförhållanden. Direktivet reglerar därmed inte de industriella verksamheternas totala miljöpåverkan, utan syftar till en kontroll av att utsläppen under normala driftsförhållanden inte är högre än de utsläppsgränser som motsvarar BAT.

Verksamhetens totala miljöpåverkan regleras istället i den individuella tillståndsprövningen enligt miljöbalken där bästa möjliga teknik (BMT) ska tillämpas, för ytterligare vägledning kring BAT och BMT se:

BAT-slutsatser för industriutsläppsverksamheter

Mer information

IED: Industriutsläppsdirektivet. Från engelskans Industrial Emissions Directive.

BAT: Best Available Techniques – bästa tillgängliga teknik.

BREF: BAT Reference Document – branschvis sammanställning av miljöskyddsteknik.

BAT-slutsatser: Kapitel i BREF – branschvisa slutsatser om vad som är bästa tillgängliga teknik.

BMT: Bästa Möjliga Teknik.

REF: Reference Document – branschgemensamt referensdokument för ett specifikt ämnesområde i BREF-processen.

Ordlista med begrepp och förklaringar knutna till IED (pdf 149 kB)

Naturvårdsverkets utbildningsmaterial och webbsända seminarier om industriutsläppsdirektivet och industriutsläppsbestämmelserna.

Tillsyn, 2015

Inom Miljösamverkan Sveriges projekt ”IED-tillsyn av industriutsläppsverksamheter”, utfört 2014/2015, har ett handläggarstöd för såväl länsstyrelser som kommuner tagits fram. Materialet innehåller även information om vad verksamhetsutövare förväntas göra. Syftet med handläggarstödet är att skapa tydlighet, samsyn och likriktning i tillsynen av industriutsläppsverksamheter.

Handläggarstödet presenterades på webbsända seminarier.

Presentationen från seminarierna (pdf 2 MB)

Handläggarstöd och mer information om projektet (Miljösamverkan Sverige)

Statusrapporter, 2013

Naturvårdsverket har arrangerat ett webbsänt seminarium riktat till tillsynsmyndigheter om statusrapporter för industriutsläppsverksamheter.

Webbinarium om statusrapporter (Youtube)

Bakgrund

IED är resultatet av en översyn och omarbetning av det så kallade IPPC-direktivet och sex sektorsdirektiv avseende industriutsläpp och energiproduktion. Såväl IED som det tidigare IPPC-direktivet bygger på ett integrerat synsätt för miljöhantering. Med ett integrerat synsätt avses att alla miljöaspekter prövas i ett sammanhang i stället för att behandla de olika miljöområdena luft, vatten och mark var för sig.

Dessa centrala delar av direktivet är inte något nytt ur ett svenskt perspektiv. Sedan 1969, i och med att miljöskyddslagen (1969:387) infördes, har vi i tillståndsprövningen tillämpat ett integrerat och individuellt synsätt.

Frågor och svar

Här får du svar på vanligt förekommande frågor om industriutsläppsverksamheter och industriutsläppsbestämmelserna.

Vägledningar

Vägledning om industriutsläppsbestämmelser

Naturvårdsverket har tagit fram denna vägledning om industriutsläppsbestämmelser, som ett stöd för såväl tillsyns- och prövningsmyndigheter som verksamhetsutövare och andra yrkesverksamma med anknytning till området. Vägledningen är en uppdaterad version av Naturvårdsverkets rapport 6702 ”Vägledning om industriutsläppsbestämmelser”, som publicerades 2016.

Vägledning om industriutsläppsbestämmelser (pdf 826 kB)

Vägledning om dispenser

Vägledningen riktas till tillsynsmyndigheter, prövningsmyndigheter, verksamhetsutövare och andra för att kunna användas som stöd i deras tillämpning av 1 kap. 16 § industriutsläppsförordningen.

Vägledning om dispenser enligt 1 kap. 16 § industriutsläppsförordningen (pdf 714 kB)

EU-kommissionen har låtit genomföra ett projekt om tillämpningen av möjligheten till dispenser från BAT-slutsatser med utsläppsvärden under IED. Projektet resulterade i en rapport på engelska som publicerades i mars 2018. Projektet syftade bland annat till att identifiera allmänna principer och goda exempel för medlemsstaternas tillämpning vid dispensprövningar, vilket redovisas i avsnitt 5 i rapporten.

European Commission Directorate-General Environment: Application of IED Article 15(4) derogations – Final report (pdf, CIRCABC:s webbplats)

Vägledning om statusrapporter

Naturvårdsverkets vägledning om statusrapporter gällande industriutsläppsverksamheter är avsedd att användas av såväl tillsyns- och prövningsmyndigheter som verksamhetsutövare.

Vägledning om statusrapporter