Tillsynsvägledning

Ansvar för förorenade områden

Övergivna bilvrak i skogen

Stöd till tillsynsmyndigheterna för att kunna reda ut ansvaret för efterbehandling av förorenade områden.

Sidan vänder sig främst till

Vägledningen riktar sig främst till tillsynsmyndigheter inom efterbehandling av förorenade områden. 

Bra att veta

Förordning (2004:100) om avhjälpande av föroreningsskador och statligt stöd för sådant avhjälpande ersattes den 8 mars 2022 av förordning (2004:100) om statsbidrag för avhjälpande av föroreningsskador samt förordning (2022:98) om statligt stöd till åtgärder för efterbehandling av föroreningsskador.

Miljöbalkens kapitel 10 handlar om förorenade områden. Regeringen har beslutat om fem förordningar på området. Följande författningar har regeringen utfärdat med stöd av miljöbalken:

Förordning (2007:667) om allvarliga miljöskador (riksdagen.se)

Förordning (1998:930) om miljöriskområden (riksdagen.se)

Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (riksdagen.se)

Förordning (2004:100) om statsbidrag för avhjälpande av föroreningsskador (riksdagen.se)

Förordning (2022:98) om statligt stöd till åtgärder för efterbehandling av föroreningsskador (riksdagen.se)

Förordning (2004:100) om avhjälpande av föroreningsskador och statligt stöd för sådant avhjälpande ersattes den 8 mars 2022 av förordning (2004:100) om statsbidrag för avhjälpande av föroreningsskador samt förordning (2022:98) om statligt stöd till åtgärder för efterbehandling av föroreningsskador.

Vägledningen

En vägledning om miljöbalkens regler vad gäller ansvar för avhjälpande av förorenade områden. Vägledningen tar också upp domstolars avgöranden (praxis). 

Efterbehandlingsansvar (rapport 6501)

Sammanfattning

Denna vägledning är framtagen i syfte att beskriva miljöbalkens bestämmelser avseende ansvaret för förorenade områden och att redogöra för den praxis som har utvecklats inom området. Naturvårdsverket vill också med denna vägledning stödja tillsynsmyndigheten i dess arbete med att öka antalet privatfinansierade efterbehandlingar och minska behovet av statlig finansiering.

Huvudregeln i miljöbalken är att den som bedriver eller har bedrivit en verksamhet eller vidtagit en åtgärd som orsakat en förorening bär ansvaret. Därtill kan även en fastighetsägare bli ansvarig. I rapporten görs även en genomgång av olika rättssubjekts ansvar såsom arrendator, konkursbo, exploatör m.m. Vägledning är uppdaterad gällande relevant praxis t.o.m. år 2012.

I vägledningen finns information om:

  • Grundläggande bestämmelser
  • Ansvar för utredningar och efterhandling
  • Avhjälpandeansvarets omfattning
  • Tillsyn över förorenade områden
  • Tillstånds- och anmälningspliktiga avhjälpandeåtgärder
  • Tillstånds rättskraft och efterbehandlingsvillkor

Förvärvsansvar vid fastighetsköp

Vid köp av en fastighet kan den nya fastighetsägaren enligt miljöbalken få ett ansvar för föroreningarna på platsen. Här redogörs även för vad som händer när en kommun övertar ägandet av en fastighet.

Ansvar för huvudman vid statligt finansierad efterbehandling

Vid efterbehandling kan frågan om verksamhetsutövaransvar bli aktuell. Naturvårdsverket vägleder om vilka aspekter som har betydelse i denna bedömning såvitt gäller ansvar för en huvudman vid statligt finansierad efterbehandling.