Vägledning

Farliga ämnen vid avfallshantering och återvinning

Avfall-plast-elektronik.

Här samlar och beskriver vi de viktigaste reglerna som gäller för att säkerställa kunskap och kontroll över farliga ämnen vid avfallshantering och materialåtervinning.

På den här sidan finns samlad vägledning från Naturvårdsverket om vad som gäller när avfall uppkommer, samlas in och sorteras, kartläggning av innehåll av farliga ämnen i avfall, klassificering av avfall, materialåtervinning och bedömningen av när avfall upphör att vara avfall. 

Sidan vänder sig till

Sidan vänder sig verksamhetsutövare som hanterar och återvinner avfall. Även tillsynsmyndigheter har nytta av informationen.

Bra att veta

Ansvaret för att vägleda om avfalls- och kemikalielagstiftningen ligger på två olika myndigheter; Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen. På den här sidan vägleder vi om farliga ämnen vid avfallshantering och återvinning utifrån avfallslagstiftningen. Kemikalieinspektionen har vägledning på sin webb om vad som gäller enligt kemikalielagstiftningen för material och produkter som har upphört att vara avfall.

Avfall eller produkt, vilken lagstiftning gäller?

Olika lagstiftning gäller beroende på om det är ett avfall eller en produkt. Här berättar vi mer om gränsdragningen mellan avfalls- och kemikalielagstiftningen.

Lagar och regler för giftfria och resurseffektiva kretslopp

Bilden visar hur resurser kan cirkuleras i en cirkulär ekonomi och att olika lagstiftningar gäller i olika skeden beroende på om det är en produkt eller ett avfall som hanteras. Bilden visar när kemikalielagstiftningen och avfallslagstiftningen gäller och var de olika övergångarna mellan lagstiftningarna finns. Verksamheter som hanterar produkter, i bilden markerat med orange, behöver följa kemikalielagstiftningen. Verksamheter som hanterar avfall, i bilden markerat med blått och grått, behöver följa regler i avfallslagstiftningen.

atervinning-giftfria-kretslopp.svg

Avfall uppkommer, samlas in och sorteras

Avfall definieras enligt 15 kap. 1 § miljöbalken som varje ämne eller föremål som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med. För avfallsområdet finns det en omfattande gemensam EU-lagstiftning. Alla som ger upphov till avfall är en avfallsproducent som ska ansvara för att se till att avfallet behandlas och även stå för kostnaderna för hanteringen av avfallet.

Flera olika avfallsslag omfattas av bestämmelser om utsortering och separat insamling av avfall. Det innebär krav på att samla in avfall så att olika typer av avfall separeras i syfte att underlätta vidare behandling. Exempel på avfallsslag som omfattas av krav på separat insamling är förpackningsavfall och returpapper, elutrustning, bygg- och rivningsavfall och brännbart avfall.

Sortering och förbehandling av avfall kan utföras som en förberedelse inför återvinning eller som tidiga steg i en återvinningsprocess genom till exempel demontering av sammansatta produkter och avlägsnande av komponenter. För några avfallsslag finns det detaljerade regler om sortering och förbehandling. Det gäller för bilar och elutrustning där det finns bestämmelser om avlägsnande av farliga ämnen och komponenter inför återvinning. För andra avfallsslag som bygg- och rivningsavfall sträcker sig kraven till att sortera avfallet i olika fraktioner i syfte att komma högre upp i avfallshierarkin så att både förberedelse för återanvändning och materialåtervinning kan öka.

Med återanvändning avses enligt 15 kap. 2 § miljöbalken att en produkt eller en komponent som inte är avfall används igen för att fylla samma funktion som den ursprungligen var avsedd för. Förberedelse för återanvändning innebär enligt 15 kap. 6 § miljöbalken att kontrollera, rengöra eller reparera något som är avfall så att det kan återanvändas utan ytterligare behandling. Förberedelse för återanvändning är en del av miljöbalkens definition av att återvinna avfall. Att förbereda ett avfall för återanvändning är alltså ett återvinningsförfarande som innebär att avfall upphör att vara avfall och blir en produkt som omfattas av kemikalielagstiftningen. Mer information om vad som gäller enligt kemikalielagstiftningen finns hos Kemikalieinspektionen.

  Kartläggning av innehåll av farliga ämnen

  I avfallsförordningen finns det regler om att den som innehar ett avfall ska klassificera avfallet och göra en bedömning av om avfallet innehåller farliga ämnen och har farliga egenskaper. Bedömningen behövs för att avfallet ska kunna tas omhand på ett säkert sätt och undvika risker vid transport, sortering, lagring och behandling. Klassificeringen är även grunden för att rapportera farligt avfall till Naturvårdsverkets avfallsregister.

  Utöver reglerna om klassificering av avfall finns det även andra regelverk att hålla koll på. EU:s förordning om långlivade organiska föroreningar (POP:s) förbjuder eller begränsar användningen av 28 ämnen eller ämnesgrupper som anses vara särskilt problematiska på grund av sina hälso- och miljöfarliga egenskaper. För avfall som innehåller sådana ämnen finns det särskilda regler som ska följas.

  När det gäller kemiska produkter som blir till avfall kan information om avfallets innehåll av farliga ämnen hittas i märkningen på produkten eller uppgifter i säkerhetsdatablad. I vissa fall kan det vara svårare att bedöma innehåll av farliga ämnen. Då kan kunskap om vilka ämnen som tillsatts i en process eller provtagning och analys av avfallet behövas för att göra en bedömning av avfallets farliga egenskaper. När det gäller varor som blir avfall finns det även en del information i SCIP-databasen som kan ligga till grund för bedömningen.

  Kartläggning av innehåll av farliga ämnen kan leda till klassning som farligt avfall eller POP:s-avfall. För både POP:s-avfall och farligt avfall finns förbud mot blandning.

  Förbudet mot blandning av farligt avfall finns i 3 kap. 10 § avfallsförordningen och innebär att farligt avfall in får blandas eller spädas ut med:

  • andra slag av farligt avfall,
  • annat avfall, eller
  • andra ämnen eller material.

  Reglerna om POP:s-avfall finns i POP:s-förordningen där det framgår när ett avfall utgör POP:s-avfall och omfattas av kraven på destruktion eller irreversibel omvandling. För POP:s-avfall gäller att det inte är tillåtet att späda ut avfall som innehåller POP:s-ämnen i syfte att undvika kraven på destruktion respektive irreversibel omvandling.

  SCIP-databasen

  SCIP är en databas som drivs av den europeiska kemikaliemyndigheten Echa och som samlar information om varor som innehåller särskilt farliga ämnen. Där finns information om komponenter och material som innehåller särskilt farliga ämnen och i vilka koncentrationer ämnena förekommer.

   Bedömning av lämplighet för materialåtervinning

   Avfallets innehåll av farliga ämnen kan påverka i vilken grad avfallet är lämpligt att materialåtervinna. Bedömningen av avfallets lämplighet för materialåtervinning tar utgångspunkt i avfallshierarkin som gäller som prioriteringsordning vid förebyggande och behandling av avfall.

   Flera avfallsströmmar, som till exempel papper, plastförpackningar, metallskrot och glas, bedöms med dagens kunskap vara tillräckligt fria från farliga ämnen för att de ska kunna återvinnas i hög grad. Det finns också avfallsströmmar som kan materialåtervinnas men där annan återvinning eller bortskaffande kan vara lämpligare. Det kan till exempel gälla för avfall där det inte går att avskilja eller destruera särskilt farliga ämnen i återvinningsprocessen och säkerställa att det återvunna materialet uppfyller kemikalielagstiftningen.

   För vissa avfallsströmmar är annan återvinning eller bortskaffande i de allra flesta fall lämpligare än materialåtervinning. Avfallsströmmar som innehåller särskilt farliga ämnen på kandidatförteckningen eller långlivade organiska föroreningar (POP:s) bör inte återvinnas, såvida inte dessa ämnen först sorteras bort eller separeras från avfallet. Detta beskrivs närmare i vägledningen om ökad och säker materialåtervinning. För vissa ämnen råder det förbud mot återvinning, se mer information nedan.

   Avfall som av olika anledningar inte kan materialåtervinnas går antingen till förbränning eller deponi. Naturvårdsverket har ytterligare vägledning om vilka regler som gäller i dessa fall.

   I vissa fall finns det uttryckliga förbud mot återvinning av särskilt farliga ämnen. Några sådana bestämmelser beskrivs kortfattat här. De är viktiga för att säkerställa att vissa särskilt farliga ämnen inte återcirkuleras så att återvinningen kan öka på ett säkert sätt.

   Artikel 7 i förordningen om långlivade organiska föroreningar (POP:s-förordningen) innehåller bestämmelser om hantering av avfall. I bilagorna IV och V till förordningen anges gränsvärden för olika POP:s. Över dessa gränsvärden klassas avfallet som POP:s-avfall och omfattas av förordningens särskilda krav på hantering som kortfattat innebär att POP:s-avfall inte får återvinnas utan ska destrueras så att POP:s-innehållet förstörs.

   Läs mer om POP-förordningen här:

   Hantering av avfall enligt POP:s-förordningen

   PCB (polyklorerade bifenyler) omfattas av POP:s-förordningen som beskrivits ovan. Utöver bestämmelserna i POP:s-förordningen finns svenska bestämmelser med mer långtgående krav på sanering av byggnader och dekontaminering av utrustning. Enligt 7 § PCB-förordningen (2007:19) får en PCB-vara inte tillverkas, bearbetas, saluföras, överlåtas för användning eller återanvändas. Enligt 21 § i förordningen ska den som har en PCB-vara som är avfall genast överlämna den för bortskaffande enligt avfallsförordningen (2020:614). Den som har tagit emot PCB-varor för bortskaffande skall enligt 24 § se till att varorna skaffas bort utan dröjsmål.

   Läs mer om PCB-förordningen här: 

   Vägledning om PCB

   Bestämmelser om bortskaffande av kvicksilver finns i EU-förordning 2017/852 om kvicksilver och 4 kap 5–7 §§ avfallsförordningen. Bestämmelserna anger att kvicksilveravfall ska bortskaffas, till exempel i djupt bergförvar, och att ett bortskaffande inte får leda till någon form av regenerering av kvicksilvret.

   Lär mer om kvicksilverreglerna här:

   Kort om kvicksilverreglerna (kemi.se)

    Materialåtervinning

    Att materialåtervinna avfall definieras enligt 15 kap. 6 § miljöbalken som att upparbeta avfall till nya ämnen eller föremål som inte ska användas som bränsle eller fyllnadsmaterial. Det innebär att materialåtervinning omfattar flera typer av återvinning som leder till tillverkning av kemiska produkter, material eller varor. Att återvinna avfall innebär i vissa fall flera återvinningssteg på flera olika verksamhetsställen och innefattar komplicerade processer. Det kan i andra fall vara fråga om relativt enkla processer som till exempel en provtagning. Ett återvinningsförfarande kan också resultera i ett eller flera material och produkter.  

    Exempel på olika typer av materialåtervinning är mekanisk återvinning och kemisk återvinning. Metoderna varierar beroende på typ av material. När det gäller plast sker mekanisk återvinning i flera steg och innebär att plasten smälts ner till ett granulat som kan användas till nya produkter. Kemisk återvinning av plast innebär att plasten med olika tekniker bryts ner till mindre beståndsdelar som sedan kan användas för att byggas upp till ny plast.

    Bedömning av när avfall upphör att vara avfall

    Avfall kan upphöra att vara avfall när det har genomgått en återvinningsprocess. Det är verksamhetsutövaren som ska göra bedömningen genom att tillämpa  EU-förordningar för End of Waste eller genom en bedömning utifrån de generella kriterierna i miljöbalken. Bedömningen av om avfall har upphört att vara avfall är avgörande för om det är avfalls- eller kemikalielagstiftningen som gäller. På nedanstående sidor finns vägledning för tillsynsmyndigheter och verksamhetsutövare om vad som gäller när avfall upphör att vara avfall.

    Kemikalieinspektionens vägledning till återvinnare

    Kemikalieinspektionen har vägledning om vad som gäller enligt kemikalielagstiftningen för verksamheter som återvinner avfall så att det upphör att vara avfall. Kemikalieinspektionens vägledning vänder sig också till den som tillverkar eller importerar produkter som innehåller återvunnet material.