Rapportera initiativ för ökad återanvändning

Granskad: ‎den ‎1‎ ‎februari‎ ‎2023

Naturvårdsverket ska årligen samla in och till EU-kommissionen rapportera goda exempel och initiativ för ökad återanvändning. Du som arbetar på offentlig myndighet kan svara på en enkät och hjälpa oss fånga upp och därmed sprida initiativ som genomförts på området.

Tillsammans med insamlade initiativen ska Naturvårdsverket även rapportera kvantitativa uppgifter om återanvändning, det vill säga mängden återanvända produkter i Sverige. Insamling och rapportering kommer att ske årligen som en del i Naturvårdverkets arbete med att uppfylla det genomförandbeslut som ligger till grund för rapporteringen.  

De åtgärder och initiativ som rapporteras kommer också vara en del i Naturvårdsverkets arbete med framtagandet av det nationella avfallsförebyggande programmet. I enkäten är det möjligt att berätta om andra avfallsförebyggande åtgärder som genomförts utöver återanvändning.

Rapportera era insatser för ökad återanvändning

Sista dag att lämna initiativ för 2021 är den 28 april 2023, för 2022 gäller den 31 mars 2024. Använd gärna dokumentet som underlag för att förbereda dina svar innan du svarar på enkäten.

Att tänka på när du rapporterar

Syftet med enkäten är att fånga upp så många initiativ som möjligt. Därför ska initiativ som myndigheter rapporterar handla om genomföranden som införlivats genom myndigheten. Det gäller även om införandet är ett bemyndigande/regeringsuppdrag och/eller ett resultat av politiska beslut och/eller nationella mål.

Kommuner rapporterar initiativ som beslutats och införlivats på initiativ av er kommun. Utöver egna initiativ vill vi gärna att ni rapporterar initiativ även om de är ett resultat av kravställning från högre instanser eller lagkrav.

Din myndighet har beslutat att ge ut vägledning om insatser hushållen kan göra för att öka återanvändningen av möbler. Initiativet kan då beskrivas enligt nedan: 

 • produkter som omfattas av initiativet – möbler/inredning
 • styrmedlet/åtgärden kan vara – informations- och utbildningsinsatser
 • initiativet riktar sig till - konsumenter/hushåll. 

Ni väljer att övervaka och bedöma effekten av initiativet genom att till exempel:  

 • sätta upp ett mål hur mycket återanvändningen ska öka till en viss tidpunkt – kvantitativt mål 
 • och/eller undersöka hur nöjda konsumenter är med denna vägledning – kvalitativt mål.

Din myndighet startar ett projekt för att öka återanvändningen av överskottsmassor från bygg- och infrastrukturprojekt genom att skapa nätverk för att underlätta cirkuleringen av massor mellan olika projekt i länet – initiativet kan då beskrivas enligt nedan:

 • produkter som omfattas av insatsen - massor (schakt- och muddermassor) 
 • styrmedlet/åtgärden kan vara - stöd ex. till eller upprättande av ackrediterade centrum och nätverk för reparation och återanvändning  
 • målgruppen insatsen riktar sig till - företag/privata verksamheter samt offentlig verksamhet 

Ni väljer också att kartlägga länets förutsättningar för att åstadkomma en cirkulär hantering av massor. Detta är ett exempel på en kvalitativ indikator som metod för att mäta väntad effekt.

Kommunen upplåter lokaler för att skapa en mötesplats för frivilliga initiativ till klädbytardagar. Initiativet kan beskrivas enligt nedan:

 • produkter som omfattas – kläder, skor, textilier, arbetskläder
 • styrmedlet/åtgärden kan vara – logistisk åtgärd
 • målgruppen initiativet riktar sig till - konsumenter/hushåll samt eventuellt även frivilliga organisationer 

Kommunen följer upp insatsen genom att mäta antalet besökare, vilket är ett exempel på en kvantitativ indikator som åtgärd för att övervaka och bedöma effekten av insatsen. 

Bakgrund

Enligt avfallsdirektivet 2008/98/EG ska alla EU:s medlemsstater vidta lämpliga åtgärder för att främja återanvändning av produkter och förberedelse för återanvändning, framför allt genom att främja inrättande av och stöd till nätverk för återanvändning och reparation samt användning av ekonomiska styrmedel, upphandlingskriterier, kvantitativa mål eller andra åtgärder. Medlemsstaterna ska även övervaka och bedöma genomförandet av åtgärderna genom att mäta återanvändningen.

I syfte att övervaka återanvändningen och för att ökad kunskap om återanvändningsinsatser har EU-kommissionen beslutat om metod och format för hur varje medlemsland ska rapportera om återanvändning, både vad gäller kvalitativa och kvantitativa uppgifter enligt genomförandebeslut (EU) 2021/19.  

Personuppgiftsansvarig

Naturvårdsverket är personuppgiftsansvarig och behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsregler. När du vill komma i kontakt med Naturvårdsverket angående behandlingen av dina personuppgifter kan du använda följande kontaktuppgifter.

Frågor rörande personuppgiftsbehandlingen skickas till: 

Postadress: Naturvårdsverket, att. Registrator, 106 48 Stockholm 

eller med e-post: registrator@naturvardsverket.se 

Telefon växel: 010-698 10 00

Frågor till Naturvårdsverkets dataskyddsombud: 

Postadress: Naturvårdsverket, att. Dataskyddsombud, 106 48 Stockholm 

eller med e-post: dataskyddsombud@naturvardsverket.se 

Ändamål och rättslig grund för behandlingen

Naturvårdsverket ska årligen rapportera återanvändning till EU enligt avfallsdirektivet 2008/98/EG och genomförandebeslut (EU) 2021/19. 

Som en del av detta arbete samlar Naturvårdsverket in uppgifter via enkät och behandlar personuppgifter i syfte att följa upp inskickade enkätsvar.

Behandling sker enligt den rättsliga grunden uppgift av allmänt intresse enligt artikel 6.1 e dataskyddsförordningen.  

Kategorier av personuppgifter

Personuppgifter som behandlas är för- och efternamn, e-postadress samt organisatorisk tillhörighet.

Mottagare av personuppgifter

Utöver handläggare inom Naturvårdsverket kan även myndighetens leverantörer av IT-drift samt IT-förvaltning och utveckling komma att få tillgång till personuppgifter för att utföra sina uppdrag.

Uppgifter som lämnas in till Naturvårdsverket blir allmänna handlingar hos myndigheten och kan därmed begäras ut enligt tryckfrihetsförordningen. Om personuppgifter finns i en allmän handling kan de som begär ut denna ta del av dessa personuppgifter om personuppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Naturvårdsverket gör alltid en sekretessprövning innan myndigheten lämnar ut allmänna handlingar.

Överföring av personuppgifter till tredje land

Överföring av personuppgifter till tredje land utanför EU/EES sker inte. 

Hur länge behandlar Naturvårdsverket personuppgifterna?

Personuppgifter i allmänna handlingar bevaras och gallras i enlighet med arkivlagstiftningen, Riksarkivets föreskrifter och myndighetens beslut om tillämpning av dessa föreskrifter. 

Underlag i form av svar på enkäter vid undersökningar utförda av Naturvårdsverket gallras efter det att resultat sammanställts och underlagen inte längre behövs i verksamheten. 

E-post som är av ringa eller tillfällig betydelse gallras vid inaktualitet.

Handlingar av vikt registreras i Naturvårdsverkets dokument- och ärendehanteringssystem och bevaras i myndighetens e-arkiv.

Dina rättigheter som registrerad

Du har rätt att begära tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter eller begränsning av behandling som rör dig.  

Du har även rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter. 

Om du vill ha mer information om dina rättigheter kan du läsa mer på Naturvårdsverkets hemsida:

Rättigheter enligt dataskyddsförordningen (naturvardsverket.se)

Rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten

Integritetsskyddsmyndigheten är ansvarig tillsynsmyndighet rörande personuppgiftsbehandling och dataskydd. Du har rätt att inkomma med klagomål till tillsynsmyndigheten om dina rättigheter som registrerad har åsidosatts av Naturvårdsverket.

För kontaktuppgifter, se Integritetsskyddsmyndighetens webbsida,

Kontakta Integritetsskyddsmyndigheten (imy.se)

Du kan också alltid kontakta Naturvårdsverkets dataskyddsombud, se kontaktuppgifter ovan.

Kontakt vid frågor

Har du frågor om enkäten är du välkommen att kontakta  Naturvårdsverkets kundtjänst.

Kontakta kundtjänst