Publikation

Ett rikt växt- och djurliv

Karljohanssvamp.

Om publikationen

Ett rikt växt- och djurliv är ett av de 16 miljökvalitetsmål som ska visa vägen till ett hållbart samhälle. Miljökvalitetsmålen är antagna av riksdagen och ska fungera som riktlinjer för det konkreta miljöarbetet.

Rapporten för Ett rikt växt- och djurliv utgör underlag till Naturvårdsverkets fördjupade utvärdering av miljökvalitetsmålen. Innehållet beskriver tillståndet för biologisk mångfald och ekosystem idag och prognos för den fortsatta utvecklingen. Vidare analyseras drivkrafter samt styrmedel. Åtgärder inom området diskuteras – vilka åtgärder som genomförts och vilka ytterligare insatser som behövs.

Miljökvalitetsmålet är inte uppnått, bedömningen är att målet inte kommer att nås med befintliga och beslutade styrmedel.

Rapporten är ett av underlagen till den samlade slutrapport om arbetet med att nå miljömålen som Naturvårdsverket redovisade till regeringen i januari 2019.

Fördjupade utvärderingen av miljömålen 2019.

ISBN
978-91-620-6874-5
Utgiven
‎1‎/‎18‎/‎2019
Sidor
75
Omslag publikation.