Naturvårdsverket fastställer minimininivåer och delegerar licensjakt på varg till länsstyrelserna

2024-06-10 NYHET Naturvårdsverket har fattat beslut om uppdaterade miniminivåer för varg för de närmaste två åren. Samtidigt överlämnas rätten att besluta om licensjakt på varg till länsstyrelserna för en tvåårsperiod till mellersta och södra rovdjursförvaltningsområdet.

Naturvårdsverket har inte fått in förslag på miniminivåer för varg från länsstyrelserna som uppnår det nationella referensvärdet 300 vargar för Sverige. Anledningen är att mellersta och södra rovdjursförvaltningsområdet inte har kunnat enas.  

För att möjliggöra en aktiv förvaltning av vargstammen beslutar Naturvårdsverket därför om nya uppdaterade miniminivåer för varg som bedöms ligga i linje med de rovdjurspolitiska målen. Miniminivån för det mellersta rovdjursförvaltningsområdet fastställs till 225 individer och miniminivån för det södra rovdjursförvaltningsområdet fastställs till 75 individer.

Beslutet avser en tvåårsperiod jämfört med normalt fem år. Detta eftersom vargstammen på kort tid rört sig söderut. Naturvårdsverket har dessutom regeringens uppdrag att utifrån bästa tillgängliga kunskap och vetenskaplig expertis analysera hur, och i så fall under vilka förutsättningar, vargens referensvärde skulle kunna vara inom intervallet 170 -270 individer.

I det norra rovdjursförvaltningsområdet sätts ingen miniminivå för varg av hänsyn till rennäringen.

- Miniminivåerna är grunden i rovdjursförvaltningen och möjliggör licensjakten, utan miniminivåer har Naturvårdsverket inte stöd för att delegera licensjakt på stora rovdjur till länsstyrelserna, säger Hanna Ek, biträdande chef viltförvaltningsenheten, Naturvårdsverket.

För det södra rovdjursförvaltningsområdet innebär de nya nivåerna en relativt stor förändring jämfört med förra gången miniminivåer fastställdes 2019. Då låg miniminivån på 5 individer. Sedan dess har det skett en påtaglig spridning till länen i det södra rovdjursförvaltningsområdet, helt i linje med av riksdagen beslutad rovdjurspolitik.  

- Den beslutade rovdjurspolitiken innebär att vargstammen ska spridas mer över landet. Det innebär bland annat att minska koncentrationen av varg där den är som tätast, vilket just nu är i mellersta förvaltningsområdet. säger Hanna Ek.

Naturvårdsverket delegerar licensjakten på varg

Naturvårdsverket har också beslutat att under två år överlåta möjligheten att fatta beslut om licensjakt på varg till samtliga län i mellersta och södra rovdjursförvaltningsområdet, förutom Gotlands län.

Beslut om att delegera innebär att det är länsstyrelserna själva som fattar eventuella beslut om licensjakt på arterna. Utifrån nyligen fastställda miniminivåer utreder länsstyrelserna om det finns regionala förutsättningar för licensjakt. Naturvårdsverket har uppföljningsansvar och länsstyrelserna återrapporterar sina beslut till Naturvårdsverket.

Länk till beslut (se under rubriken Licensjakt på varg)

Mer om miniminivåer

Ett referensvärde anger det lägsta antalet individer av en rovdjursart som ska finnas i Sverige. Miniminivåerna ses över minst vart femte år och motsvarar referensvärden på regional nivå. En miniminivå anger det lägsta antalet för en rovdjursart på läns- eller rovdjursförvaltningsnivå. De samlade miniminivåerna får inte understiga de nationella referensvärdena, för att säkerställa att de nationella målen inte underskrids. 

Läs om miniminivåer för varg

Kontakt

Hanna Ek, biträdande chef, viltförvaltningsenheten, Naturvårdsverket, 010-6981096, hanna.ek@naturvardsverket.se