Vägledning

Miniminivåer för rovdjursarter regionalt

Vägledning för miniminivåer för varg, lo, järv och björn på regional nivå.

Sidan vänder sig till

Länsstyrelsen och viltförvaltningsdelegationer.

Beskrivning av beslutsprocessen för miniminivåer

Sammanställning av tillämpliga paragrafer i ovanstående förordningar:

Från förordning om förvaltning av björn, varg, järv, lo och örn (2009:1263)

1 § Förvaltningen syftar till att djur av dessa arter ska finnas i så stort antal att arterna långsiktigt finns kvar i den svenska faunan och att djuren kan sprida sig till sina naturliga utbredningsområden. Detta syfte ska uppnås i en sådan takt som främjar samexistensen mellan människor och dessa arter samtidigt som skador och olägenheter förebyggs och begränsas.

4 § Länsstyrelsen ska till samverkansrådet lämna förslag till det minsta antal föryngringar per år som förvaltningen ska syfta till att upprätthålla (miniminivå) för förekomsten av björn, varg, järv och lo i länet.

5 § Samverkansrådet ska med utgångspunkt i länsstyrelsernas förslag lämna förslag till miniminivåer för förekomsten av björn, varg, järv och lo i rovdjursförvaltningsområdet och i vart och ett av de län som ingår i området. Förslaget lämnas till Naturvårdsverket.

Efter förslag av samverkansråden ska Naturvårdsverket fastställa miniminivåer för förekomsten av björn, varg, järv och lo i vart och ett av rovdjursförvaltnings-områdena och länen. Naturvårdsverket ska fastställa miniminivåerna enligt första stycket inom ramen för de nationella målen för respektive art och med beaktande av arternas naturliga utbredningsområden.

6 § Naturvårdsverket ska minst en gång vart femte år se över fördelningen av miniminivåerna.

Från förordning om viltförvaltningsdelegationer (2009:1474)

4 § En viltförvaltningsdelegation ska pröva frågor om godkännande av

det förslag till miniminivåer för förekomsten av björn, lo, varg och järv i länet som enligt 4 § första stycket förordningen (2009:1263) om förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn ska lämnas till samverkansrådet,

Från jaktförordning (1987:905)

24 a § Naturvårdsverket får överlämna till länsstyrelsen att besluta om skyddsjakt efter björn, varg, järv, lo och kungsörn med stöd av 23 b §.

Naturvårdsverket får överlämna till länsstyrelserna i ett rovdjursförvaltningsområde enligt 2 § förordningen (2009:1263) om förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn att besluta om licensjakt efter björn, varg, järv och lo med stöd av 23 d §, under förutsättning att antalet föryngringar för arten i rovdjursförvaltningsområdet överstiger de fastställda miniminivåerna enligt 5 § samma förordning.

 

Om miniminivåer

Miniminivåer anger vilket antal av rovdjursarten som krävs i Sverige för att den ska få eller behålla en gynnsam bevarandestatus. En miniminivå anger alltså det lägsta antalet för en rovdjursart på regional nivå. De samlade miniminivåerna får inte understiga den nationella nivån för gynnsam bevarandestatus. Miniminivåerna motsvarar normalt också referensvärdet på regional nivå. Om ny kunskap uppkommer, kan dock värdet för gynnsam bevarandestatus skilja sig från referensvärdet.

Fastställande av miniminivåer för björn gällande rovdjursförvaltningsområden och län 2020 (125 kB)

Fastställande av miniminivåer för varg gällande rovdjursförvaltningsområden och län 2019 (pdf 126 kB)

Fastställande av miniminivåer för lo gällande rovdjursförvaltningsområden och län 2019 (pdf 140 kB)

Rättelse av beslut om miniminivåer för lo 2019 (pdf 85 kB)

Fastställande av miniminivåer för järv gällande rovdjursförvaltningsområden och län (pdf 130 kB)

Grund för överlämnande av rätten att fatta beslut om licensjakt

Enligt jaktlagstiftningen krävs det att miniminivåerna överstigs på förvaltningsområdesnivå för att Naturvårdsverket ska kunna överlämna rätten att ta beslut om licensjakt till länsstyrelserna i förvaltningsområdet.

Uppdatering av miniminivåer

Naturvårdsverket ska enligt jaktlagstiftningen minst en gång vart femte år se över fördelningen av de regionala miniminivåerna för rovdjur i Sverige. Om ett samverkansråd finner det lämpligt kan de dock initiera processen att se över miniminivåerna tidigare. Även Naturvårdsverket kan begära in förslag för att fastställa nya miniminivåer tidigare om det uppkommer nya omständigheter.

Miniminivåer anger det lägsta antalet björn, järv, varg och lo som måste finnas för att arterna garanterat ska finnas i livskraftiga stammar i Sverige. Naturvårdsverket fastställer nivåerna utifrån förslag från länsstyrelserna.

Fastställda miniminivåer för lo

Den 7 mars 2019 beslutade Naturvårdsverket om nya miniminivåer för lo. Naturvårdsverket bedömer att det bäst tillgodoser de politiska målen för rovdjursförvaltningen att besluta om miniminivåer som är så låga som möjligt utan att det riskerar att äventyra att en gynnsam bevarandestatus för arten kan uppnås och bibehållas. Det ger utrymme för länsstyrelsen att besluta om regional förvaltningen utifrån de förutsättningar som finns i länen.

Naturvårdsverket bedömer att samverkansrådens förslag om omfördelningen av 8,5 föryngringar från norra förvaltningsområdet till södra förvaltningsområdet är lämpligt eftersom det finns god bytestillgång och tillgång till lämpliga habitat i det södra förvaltningsområdet. Naturvårdsverket anser även att omfördelningen från norra rovdjursförvaltningsområdet till södra är i linje med de nationella rovdjurspolitiska målen gällande ökad spridning och minskade koncentrationer där rovdjuren gör som mest skada. 

Rovdjursförvaltningsområde Norra (58)

Norrbotten: 17

Västerbotten: 13

Jämtland: 16

Västernorrland: 12

Rovdjursförvaltningsområde Mellersta (62)

Dalarna: 7,5

Gävleborg: 10

Värmland: 11

Stockholm: 3,5

Uppsala: 10

Örebro: 7

Västmanland: 3

Västra Götaland: 10

Rovdjursförvaltningsområde Södra (27)

Södermanland: 3

Östergötland: 4,5

Jönköping: 3,5

Kronoberg: 4

Kalmar: 4

Gotland: -

Blekinge: 2

Skåne: 3

Halland: 3

Summa hela landet: 147

Fastställda miniminivåer för varg

Den 9 maj 2019 beslutade Naturvårdsverket om nya miniminivåer för varg. Naturvårdsverket bedömer att det bäst tillgodoser de politiska målen för rovdjursförvaltningen att besluta om miniminivåer som är så låga som möjligt utan att det riskerar att äventyra att en gynnsam bevarandestatus för arten kan uppnås och bibehållas. Naturvårdsverket fastställer därför miniminivåer som sammantaget motsvarar det nationella referensvärdet.  Detta förutsätter att miniminivåerna motsvaras av faktiska föryngringar, det vill säga konstaterade valpkullar. Det ger utrymme för länsstyrelsen att besluta om regional förvaltning utifrån de förutsättningar som finns i länen.

Naturvårdsverket fastställer miniminivåer med utgångspunkt från förslagen från samverkansråden. Samverkansrådens föreslagna miniminivåer för varg på rovdjursförvaltningsområdesnivå har justerats av Naturvårdsverket så att det sammantaget motsvarar det nationella referensvärdet på 300 individer.

 

  Av Naturvårdsverket fastställda miniminivåer för varg i antal föryngringar: Motsvarande antal individer med gällande omräkningsfaktor:
Norra Rovdjursförvaltningsområdet  1  10
 Norrbotten  -  -
 Västerbotten  -  -
 Jämtland  1  10
 Västernorrland  -  -

 

  Av Naturvårdsverket fastställda miniminåver för varg i antal föryngringar: Motsvarande antal individer med gällande omräkningsfaktor:
Mellersta rovdjursförvaltningsområdet 28,5 285
Dalarna 8 80
Gävleborg 3,5 35
Värmland 7,5 75
Stockholm 1 10
Uppsala 1 10
Örebro 3,5 35
Västmanland 1,5 15
Västra Götaland 2,5 25

 

  Av Naturvårdsverket fastställda miniminåver för varg i antal föryngringar: Motsvarande antal individer med gällande omräkningsfaktor:
Södra rovdjursförvaltningsområdet 0,5 5
Södermanland 0,5 5
Östergötland - -
Jönköping - -
Kronoberg - -
Kalmar - -
Gotland - -
Blekinge - -
Skåne - -
Halland - -
Summa hela landet 30 300

 

Fastställda miniminivåer för björn

Den 8 april 2020 beslutade Naturvårdsverket om nya miniminivåer för björn. Naturvårdsverket bedömer att samverkansrådens förslag till miniminivåer för län och rovdjursförvaltningsområden för björn är förenliga med rovdjurspolitiken och att det föreligger förutsättningar att fastställa de föreslagna nivåerna i enlighet med 5 § Förordningen om förvaltning av björn, varg, järv, lodjur och kungsörn (FOF).

 

Rovdjursförvaltningsområde

Län

Miniminivåer

 Norra

 Norrbotten

22

 

 Västerbotten

16

 

 Västernorrland

15

 

 Jämtland

37

Summa Norra

 

90

 

 

 

 Mellersta

Dalarna

24

 

Gävleborg 

25

 

Värmland

 1

 

Stockholm

 

 

Uppsala

 

 

Örebro

 

 

Västmanland

 

 

Västra Götaland

 

 Summa Mellersta

 

 50

 

 

 

 Södra

 Östergötland

 

 

 Jönköping

 

 

 Kronoberg

 

 

 Kalmar

 

 

 Gotland

 

 

 Blekinge

 

 

 Skåne

 

 

 Halland

 

 

 

 

Summa hela landet

 

 140

 

Fastställda miniminivåer för järv

Den 7 maj 2020 fastställde Naturvårdsverket nya miniminivåer för järv.

Naturvårdsverket bedömer att det bäst tillgodoser de politiska målen för rovdjursförvaltningen att besluta om miniminivåer som är så låga som möjligt utan att det riskerar att äventyra att en gynnsam bevarandestatus för arten kan uppnås och bibehållas. Naturvårdsverket fastställer därför miniminivåer som sammantaget motsvarar det nationella referensvärdet.

Naturvårdsverket fastställer miniminivåer med utgångspunkt från förslagen från samverkansråden. Naturvårdsverket bedömer att samverkansrådens samtliga förslag till miniminivåer för län och rovdjursförvaltningsområden för järv är förenliga med rovdjurspolitiken och att det föreligger förutsättningar att fastställa de föreslagna nivåerna i enlighet med 5 § Förordningen om förvaltning av björn, varg, järv, lodjur och kungsörn (FOF).

 

Rovdjursförvaltningsområde

Län

Miniminivåer

Norra

 

89

 

Norrbotten

36

 

Västerbotten

21

 

Västernorrland

3

 

Jämtland

29

Mellersta

 

7

 

Dalarna

4

 

Gävleborg

2

 

Stockholm

-

 

Uppsala

-

 

Värmland

1

 

Västmanland

-

 

Västra Götaland

-

 

Örebro

-

Summa hela landet

 

96