Vägledning

Miniminivåer för rovdjursarter regionalt

Vägledning för miniminivåer för varg, lo, järv och björn på regional nivå.

Sidan vänder sig till

Länsstyrelsen och viltförvaltningsdelegationer.

 

Om miniminivåer

Miniminivåer anger vilket antal av rovdjursarten som krävs i Sverige för att den ska få eller behålla en gynnsam bevarandestatus. En miniminivå anger alltså det lägsta antalet för en rovdjursart på regional nivå. De samlade miniminivåerna får inte understiga den nationella nivån för gynnsam bevarandestatus. Miniminivåerna motsvarar normalt också referensvärdet på regional nivå. Om ny kunskap uppkommer, kan dock värdet för gynnsam bevarandestatus skilja sig från referensvärdet.

Fastställande av miniminivåer för björn gällande rovdjursförvaltningsområden och län 2020 (125 kB)

Fastställande av miniminivåer för varg gällande rovdjursförvaltningsområden och län 2019 (pdf 126 kB)

Fastställande av miniminivåer för lo gällande rovdjursförvaltningsområden och län 2019 (pdf 140 kB)

Rättelse av beslut om miniminivåer för lo 2019 (pdf 85 kB)

Fastställande av miniminivåer för järv gällande rovdjursförvaltningsområden och län (pdf 130 kB)

Grund för överlämnande av rätten att fatta beslut om licensjakt

Enligt jaktlagstiftningen krävs det att miniminivåerna överstigs på förvaltningsområdesnivå för att Naturvårdsverket ska kunna överlämna rätten att ta beslut om licensjakt till länsstyrelserna i förvaltningsområdet.

Uppdatering av miniminivåer

Naturvårdsverket ska enligt jaktlagstiftningen minst en gång vart femte år se över fördelningen av de regionala miniminivåerna för rovdjur i Sverige. Om ett samverkansråd finner det lämpligt kan de dock initiera processen att se över miniminivåerna tidigare. Även Naturvårdsverket kan begära in förslag för att fastställa nya miniminivåer tidigare om det uppkommer nya omständigheter.

Miniminivåer anger det lägsta antalet björn, järv, varg och lo som måste finnas för att arterna garanterat ska finnas i livskraftiga stammar i Sverige. Naturvårdsverket fastställer nivåerna utifrån förslag från länsstyrelserna.

Fastställda miniminivåer för lo

Den 7 mars 2019 beslutade Naturvårdsverket om nya miniminivåer för lo. Naturvårdsverket bedömer att det bäst tillgodoser de politiska målen för rovdjursförvaltningen att besluta om miniminivåer som är så låga som möjligt utan att det riskerar att äventyra att en gynnsam bevarandestatus för arten kan uppnås och bibehållas. Det ger utrymme för länsstyrelsen att besluta om regional förvaltningen utifrån de förutsättningar som finns i länen.

Naturvårdsverket bedömer att samverkansrådens förslag om omfördelningen av 8,5 föryngringar från norra förvaltningsområdet till södra förvaltningsområdet är lämpligt eftersom det finns god bytestillgång och tillgång till lämpliga habitat i det södra förvaltningsområdet. Naturvårdsverket anser även att omfördelningen från norra rovdjursförvaltningsområdet till södra är i linje med de nationella rovdjurspolitiska målen gällande ökad spridning och minskade koncentrationer där rovdjuren gör som mest skada. 

Fastställda miniminivåer för varg

Den 9 maj 2019 beslutade Naturvårdsverket om nya miniminivåer för varg. Naturvårdsverket bedömer att det bäst tillgodoser de politiska målen för rovdjursförvaltningen att besluta om miniminivåer som är så låga som möjligt utan att det riskerar att äventyra att en gynnsam bevarandestatus för arten kan uppnås och bibehållas. Naturvårdsverket fastställer därför miniminivåer som sammantaget motsvarar det nationella referensvärdet.  Detta förutsätter att miniminivåerna motsvaras av faktiska föryngringar, det vill säga konstaterade valpkullar. Det ger utrymme för länsstyrelsen att besluta om regional förvaltning utifrån de förutsättningar som finns i länen.

Naturvårdsverket fastställer miniminivåer med utgångspunkt från förslagen från samverkansråden. Samverkansrådens föreslagna miniminivåer för varg på rovdjursförvaltningsområdesnivå har justerats av Naturvårdsverket så att det sammantaget motsvarar det nationella referensvärdet på 300 individer.

Fastställda miniminivåer för björn

Den 8 april 2020 beslutade Naturvårdsverket om nya miniminivåer för björn. Naturvårdsverket bedömer att samverkansrådens förslag till miniminivåer för län och rovdjursförvaltningsområden för björn är förenliga med rovdjurspolitiken och att det föreligger förutsättningar att fastställa de föreslagna nivåerna i enlighet med 5 § Förordningen om förvaltning av björn, varg, järv, lodjur och kungsörn (FOF).

Fastställda miniminivåer för järv

Den 7 maj 2020 fastställde Naturvårdsverket nya miniminivåer för järv.

Naturvårdsverket bedömer att det bäst tillgodoser de politiska målen för rovdjursförvaltningen att besluta om miniminivåer som är så låga som möjligt utan att det riskerar att äventyra att en gynnsam bevarandestatus för arten kan uppnås och bibehållas. Naturvårdsverket fastställer därför miniminivåer som sammantaget motsvarar det nationella referensvärdet.

Naturvårdsverket fastställer miniminivåer med utgångspunkt från förslagen från samverkansråden. Naturvårdsverket bedömer att samverkansrådens samtliga förslag till miniminivåer för län och rovdjursförvaltningsområden för järv är förenliga med rovdjurspolitiken och att det föreligger förutsättningar att fastställa de föreslagna nivåerna i enlighet med 5 § Förordningen om förvaltning av björn, varg, järv, lodjur och kungsörn (FOF).