Vägledning

Miniminivåer för rovdjursarter regionalt

Granskad: ‎den ‎10‎ ‎juni‎ ‎2024

Vägledning för miniminivåer för varg, lo, järv och björn på regional nivå.

Sidan vänder sig till

Länsstyrelsen och viltförvaltningsdelegationer.

Beskrivning av beslutsprocessen för miniminivåer 

Sammanställning av tillämpliga paragrafer i ovanstående förordningar: 

Från förordning om förvaltning av björn, varg, järv, lo och örn (2009:1263) 

1 § Förvaltningen syftar till att djur av dessa arter ska finnas i så stort antal att arterna långsiktigt finns kvar i den svenska faunan och att djuren kan sprida sig till sina naturliga utbredningsområden. Detta syfte ska uppnås i en sådan takt som främjar samexistensen mellan människor och dessa arter samtidigt som skador och olägenheter förebyggs och begränsas. 

3 § För varje rovdjursförvaltningsområde ska det finnas ett samverkansråd för samverkan mellan länsstyrelserna inom rovdjursförvaltningsområdet i frågor om förvaltning av de stora rovdjuren. Samverkansråden ska också samverka med varandra i sådana frågor. I samverkansråden för Norra rovdjursförvaltningsområdet och Mellersta rovdjursförvaltningsområdet ska företrädare för Sametinget ingå.  

4 § Länsstyrelsen ska lämna förslag till samverkansrådet inom sitt rovdjursförvaltningsområde om det antal individer av respektive art som förvaltningen ska syfta till att inte underskrida (miniminivå) när det gäller förekomsten av björn, järv och lo i länet, och förekomsten av varg i rovdjursförvaltningsområdet. Miniminivån för förekomsten av björn, varg, järv eller lo underskrids om antalet individer av arten, vid den period under året som inventeringsresultatet eller uppskattningen av beståndet avser, är lägre än den miniminivå som Naturvårdsverket har fastställt för respektive art. 

Varje samverkansråd ska med utgångspunkt i länsstyrelsernas förslag lämna förslag till Naturvårdsverket om miniminivåer för förekomsten av björn, varg, järv och lo i sitt rovdjursförvaltningsområde och förekomsten av björn, järv och lo i vart och ett av de län som ingår i området. 

Förslagen får inte innebära att upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus för arterna i deras naturliga utbredningsområden försvåras.  

5 § Efter förslag från samverkansråden ska Naturvårdsverket fastställa miniminivåer för förekomsten av björn, varg, järv och lo i vart och ett av rovdjursförvaltningsområdena och förekomsten av björn, järv och lo i vart och ett av länen inom områdena. 

Naturvårdsverket ska fastställa miniminivåerna inom ramen för de nationella målen för respektive art och med beaktande av arternas naturliga utbredningsområden.  

6 § Naturvårdsverket ska minst en gång vart femte år se över fördelningen av miniminivåerna. 

Från förordning om viltförvaltningsdelegationer (2009:1474) 

4 § En viltförvaltningsdelegation ska pröva frågor om godkännande av 

det förslag till miniminivåer för förekomsten av björn, lo, varg och järv i länet som enligt 4 § första stycket förordningen (2009:1263) om förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn ska lämnas till samverkansrådet, 

Från jaktförordning (1987:905) 

23 b § Naturvårdsverket får överlämna till länsstyrelserna i ett rovdjursförvaltningsområde enligt 2 § förordningen (2009:1263) om förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn att besluta om licensjakt efter björn, varg, järv och lo med stöd av 23 d §, under förutsättning att antalet individer för arten i rovdjursförvaltningsområdet överstiger de fastställda miniminivåerna enligt 5 § samma förordning.

Om miniminivåer

För att en art ska klassas som långsiktigt livskraftig måste det finnas tillräckligt många individer av arten, men också tillräckligt stora områden med rätt sorts natur. När man sätter målen för olika arter gäller det att väga in samspelet med andra djur och med samhället i stort. 

Referensvärdet anger det lägsta antalet individer av en rovdjursart som ska finnas i Sverige. Riksdagen anger intervall för referensvärden och Naturvårdsverket har i uppdrag att precisera referensvärdet för varje rovdjursart. Rovdjurens bevarandestatus rapporteras till EU vart sjätte år enligt EU:s art- och habitatdirektiv. Nästa rapportering sker under år 2025. Populationen behöver vara större än referensvärdet för att en aktiv förvaltning ska vara möjlig.

På regional nivå bryts referensvärdena ner till miniminivåer. En miniminivå anger alltså det lägsta antalet för en rovdjursart på regional nivå. De samlade miniminivåerna får inte understiga den nationella nivån för gynnsam bevarandestatus, dvs. det nationella referensvärdet för respektive art  

För att tillgodose de politiska målen för rovdjursförvaltningen bedömer Naturvårdsverket att miniminivåerna bör hållas på en sådan nivå att förvaltningen inte försvåras utan att gynnsam bevarandestatus för rovdjuren äventyras. Enligt jaktlagstiftningen krävs det att miniminivåerna överstigs på förvaltningsområdesnivå för att Naturvårdsverket ska kunna överlämna rätten att ta beslut om licensjakt till länsstyrelserna i förvaltningsområdet.

Översyn av miniminivåer

Naturvårdsverket ska enligt jaktlagstiftningen se över fördelningen av de regionala miniminivåerna för rovdjur i Sverige minst en gång vart femte år. Översynen genomförs tillsammans med länsstyrelserna och samverkansråden. Den senaste översynen gjordes 2019. Utifrån länsstyrelsernas och samverkansrådens förslag om miniminivåer kommer nya miniminivåer att fastställas under våren 2024. Den processen initierades av Naturvårdsverket i maj 2023.

Processen att ta fram nya miniminivåer bygger på samråd och samverkan. Alla som deltar ansvarar för att bidra till att samverkan sker konstruktivt för att nå målen med rovdjurspolitiken.

Naturvårdsverket har nu fastställt uppdaterade miniminivåer för björn, varg, järv och lo. Miniminivåerna framgår i nedanstående tabeller och beslutsdokument.

Vägledning om översyn av miniminivåer för björn, varg, järv och lodjur (pdf)

En hållbar rovdjurspolitik, regeringens proposition 2012/13:191 (regeringen.se)

Förordningsförändringar påverkar pågående översyn

Det här är den tredje miniminivåprocessen sedan regionaliseringen av rovdjursförvaltningen infördes enligt propositionen En hållbar rovdjurspolitik, 2012/13:191. Den 4 augusti 2022 beslutade regeringen om ändringar i jaktförordningen, förordning om förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn, och förordning om viltförvaltningsdelegationer. Ändringarna i förordning om förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn trädde i kraft den 1 november 2022 och innebär i korthet följande:

  • Miniminivåerna för de stora rovdjuren ska anges i antal individer (tidigare miniminivåer har varit uttryckta i föryngringar).
  • Efter förslag från samverkansråden kommer Naturvårdsverket att fastställa miniminivå för varg på rovdjursförvaltningsområdesnivå (tidigare fastställdes miniminivåer även på länsnivå).
  • De förslag till miniminivåer som samverkansråden lämnar till Naturvårdsverket får inte innebära att upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus för arterna i deras naturliga utbredningsområden försvåras.

Länsstyrelsernas samverkan och gemensamma ansvar för de stora rovdjurens nationella nivåer är centralt för att de politiska målen om en regionaliserad rovdjursförvaltning ska nås.

Mot bakgrund av förordningsändringarna och för att stärka regionaliseringen har Naturvårdsverket beslutat om nya föreskrifter om förvaltning av stora rovdjur (NFS 2022:4). De trädde i kraft den 15 november 2022.

Miniminivåer för lo

  Av Naturvårdsverket fastställda miniminivåer för lo i antal individer
Norra rovdjurs­förvaltnings­området 332
Norrbotten 98
Västerbotten 74
Jämtland 92
Västernorrland 68
  Av Naturvårdsverket fastställda miniminivåer för lo i antal individer
Mellersta rovdjurs­förvaltnings­området 347
Dalarna 47
Gävleborg 63
Värmland 63
Stockholm 19
Uppsala 55
Örebro 39
Västmanland 17
Västra Götaland 44
  Av Naturvårdsverket fastställda miniminivåer för lo i antal individer
Södra rovdjurs­förvaltnings­området 191
Södermanland 16
Östergötland 33
Jönköping 33
Kronoberg 33
Kalmar 33
Blekinge 11
Skåne 16
Halland 16
Summa hela landet 870

Miniminivåer för varg

  Av Naturvårdsverket fastställda miniminivåer för varg i antal individer
Norra rovdjurs­förvaltnings­området -
Mellersta rovdjurs­förvaltnings­området 225
Södra rovdjurs­förvaltnings­området 75
Summa hela landet 300

Miniminivåer för björn

  Av Naturvårdsverket fastställda miniminivåer för björn i antal individer
Norra rovdjurs­förvaltnings­området 900
Norrbotten 220
Västerbotten 160
Jämtland 370
Västernorrland 150
  Av Naturvårdsverket fastställda miniminivåer för björn i antal individer
Mellersta rovdjurs­förvaltnings­området 500
Dalarna 240
Gävleborg 250
Värmland 10
Stockholm -
Uppsala -
Örebro -
Västmanland -
Västra Götaland -
Summa hela landet 1 400

Miniminivåer för järv

  Av Naturvårdsverket fastställda miniminivåer för järv i antal individer
Norra rovdjurs­förvaltnings­området 547
Norrbotten 220
Västerbotten 126
Jämtland 176
Västernorrland 25
  Av Naturvårdsverket fastställda miniminivåer för järv i antal individer
Mellersta rovdjurs­förvaltnings­området 56
Dalarna 27
Gävleborg 19
Värmland 10
Stockholm -
Uppsala -
Örebro -
Västmanland -
Västra Götaland -
Summa hela landet 603