Naturvårdsverket fastställer inventeringsresultat för lodjur och delegerar rätten att besluta om licensjakt på lodjur till länsstyrelserna

2024-06-24 NYHET Årets inventeringsresultat för lodjur visar att det finns närmare 1 300 lodjur i Sverige. Populationen är fortsatt stabil och har gynnsam bevarandestatus. Naturvårdsverket delegerar nu rätten att besluta om licensjakt till alla länsstyrelser, utom Gotlands län, då alla tre rovdjursförvaltningsområden ligger över sina miniminivåer.

Stabil lodjursstam

I Sverige registrerades under den gångna vinterns inventering 218 familjegrupper (honor med årsungar) av lodjur. Det är något färre än föregående år, då inventeringsresultatet var 242,5 familjegrupper. En omräkning till antal individer resulterar i ett medianvärde på 1276 lodjur med ett intervall på 1076 – 1477 individer. Det är viktigt att komma ihåg att inventeringen ger en uppskattad population och att det finns en naturlig variation mellan åren. 

– Vi bedömer att lodjursstammen i landet är fortsatt stabil och livskraftig, även om det registrerats några färre familjegrupper i år i inventeringen jämfört med föregående år. Antal individer i de tre rovdjursförvaltningsområdena överstiger som tidigare de respektive fastställda miniminivåerna och det nationella referensvärdet som är 870 individer, säger Mona HansErs, chef för Viltanalysenheten på Naturvårdsverket.

Rätten att fatta beslut om licensjakt på lodjur överlämnas till länsstyrelserna

Naturvårdsverket kan delegera rätten att fatta beslut om licensjakt till de länsstyrelser som ingår i ett rovdjursförvaltningsområde där miniminivån för arten överstigs.  Alla tre rovdjursförvaltningsområdena ligger över sin fastställda miniminivå, vilket gör det möjligt att delegera rätten att besluta om licensjaktjakt till länsstyrelserna (läs mer om miniminivåer längre ner).

– Lodjurspopulationen är fortsatt stabil och ligger över det nationella referensvärdet och de regionala miniminivåerna. Vi lämnar därför över rätten att besluta om licensjakt på lodjur till alla länsstyrelser, utom Länsstyrelsen i Gotlands län, där lodjur inte förekommer. Beslutet om delegering gäller för två år, till och med den 15 april 2026, säger Hanna Ek, biträdande enhetschef, Viltförvaltningsenheten.

Mer om lodjursinventering

Inventeringsresultatet baseras på registrering av familjegrupper, det vill säga hur många honor med årsunge/ungar som hittats under inventeringen, som sker varje år mellan första oktober och sista februari. Med hjälp av omräkningsfaktorer beräknas sedan ungefär hur många lodjursindivider som totalt finns i ett område. Lodjur inventeras sedan drygt tio år tillbaka enligt gemensam metodik med Norge för att få jämförbara data mellan länderna. Resultatet sammanställs i en gemensam rapport från SLU Viltskadecenter och norska Rovdata, på uppdrag av Naturvårdsverket och norska Miljødirektoratet.

Rapporten med inventeringsresultaten finns hos NINA, Norsk institutt for naturforskning (nina.no)

Resultat från inventeringen av lodjur Lodjur – statistik i Sverige och Skandinavien 

Mer om miniminivåer och referensvärde

Referensvärdet för lodjur i Sverige är 870 individer. Ett referensvärde anger det lägsta antalet individer av en rovdjursart som ska finnas i landet för att uppnå gynnsam bevarandestatus. Lodjurspopulationen har legat över sitt referensvärde i flera år och Naturvårdsverket bedömer att stammen är stabil.

Referensvärdet är fördelat i miniminivåer på regional nivå. En miniminivå anger det lägsta antalet individer av en rovdjursart på regional nivå. 

Rovdjursförvaltning (bland annat om miniminivåer)

Mer om delegering 

Beslut om att delegera innebär att det är länsstyrelserna själva som fattar eventuella beslut om licensjakt på arten i fråga. Utifrån miniminivåerna utreder länsstyrelserna nu vidare i vilka län det finns förutsättningar för licensjakt.  

Naturvårdsverket har uppföljningsansvar och länsstyrelserna återrapporterar om sin licensjakt till Naturvårdsverket. 

Rovdjursförvaltningsområden

Sverige är uppdelat i tre rovdjursförvaltningsområden: norra, mellersta och södra. 

  • Norra: Jämtlands, Norrbottens, Västerbottens och Västernorrlands län 
  • Mellersta: Dalarnas, Gävleborgs, Stockholms, Värmlands, Västmanlands, Västra Götalands, Uppsala och Örebro län
  • Södra: Södermanlands, Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Gotlands, Blekinge, Skåne och Hallands län

Beslut om delegering  

Hitta besluten om delegering under rubriken Licensjakt på lodjur.

Beslut om jakt på rovdjur

Kontakt

Inventeringsresultat: 

Mona HansErs, chef Viltanalysenheten, 010-698 14 20, mona.hansers@naturvardsverket.se

Delegering av licensjakt: 

Baharan Kazemi, handläggare Viltförvaltningsenheten, 010-698 18 05, baharan.kazemi@naturvardsverket.se