UNECE - Skydd av miljön och människors hälsa

FN:s ekonomiska kommission för Europa (UNECE) har som övergripande mål att främja hållbar utveckling i de 56 medlemsländerna. Naturvårdsverket deltar framför allt i arbetet med att utveckla miljökonventionerna och med att utvärdera medlemsländernas miljöarbete.

FN:s regionala kommissioner har inrättats i olika regioner i världen för att främja samarbete i frågor som berör deras respektive regioner. FN:s ekonomiska kommission för Europa, UNECE, strävar efter att stärka samarbetet för att skydda och förbättra miljön och syftar till fred, stabilitet och kontinuerlig hållbar utveckling i ECE-regionen. På detta sätt kommer kommissionen att bidra till genomförandet av Agenda 2030 för hållbar utveckling. 

Fokusområden:

 • Ekonomiska analyser 
 • Miljöfrågor 
 • Hållbar energi 
 • Handel 
 • Industri 
 • Transporter 
 • Vattenfrågor 

UNECE och Naturvårdsverket 

Miljöarbetet inom UNECE syftar främst till att stötta de medlemsländer som inte är medlemmar i EU med sitt miljöarbete, samt till att arbete med frågor av gränsöverskridande karaktär där samarbete mellan länder är viktigt. Naturvårdsverket representerar Sverige i miljökommittén. Vi bidrar också i arbetet med utvärdering av miljöarbetet i länder i Östeuropa, Kaukasus och Centralasien. 

Ett annat prioriterat område för Naturvårdsverket inom UNECE är genomförandet och utvecklingen av följande europeiska miljökonventioner:  

 • Luftvårdskonventionen - Minska utsläppen från långväga gränsöverskridande luftföroreningar.
 • Århuskonventionen - Tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor. 
 • Esbokonventionen - Miljökonsekvensbedömning i ett gränsöverskridande sammanhang.  

Ministerkonferens 2022 

Under de senaste 30 åren har FN:s ekonomiska kommission för Europa (UNECE) anordnat nio stora miljöministerkonferenser, som i allt högre grad har inriktats på att ta itu med miljöarbetet i före detta sovjetrepubliker och Balkanländerna. Den nionde ministerkonferensen Miljö för Europa (EfE) ägde rum i Nicosia, Cypern, i oktober 2022. Teman för konferensen var följande:  

 • Grönare ekonomi i den paneuropeiska regionen: arbete för hållbar infrastruktur. 
 • Tillämpning av principerna för cirkulär ekonomi på hållbar turism. 

Dessutom hölls det tredje högnivåmötet mellan utbildnings- och miljöministerierna för att ytterligare främja utbildning för hållbar utveckling i regionen.  

Mer information

Kontakt

Vill du veta mer om samarbetet med UNECE, skicka ett e-mail till Ninni Lundblad, ninni.lundbland@naturvardsverket.se