Svensk konsumtions miljöpåverkan (PRINCE)

Forskningsprogrammet PRINCE har tagit fram en datamodell som beskriver miljöpåverkan från konsumtion för luft- och klimatutsläpp, användning av mark, resurs- och vattenanvändning samt användning och utsläpp av kemikalier.

I slutrapporten presenteras nya indikatorer om miljöpåverkan från privat konsumtion, offentlig konsumtion och investeringar såväl i Sverige som i de länder där produkterna tillverkas. Det finns förslag för de första konsumentbaserade indikatorerna på nationell nivå för utsläpp av farliga kemikalier; avskogningsrelaterade koldioxidutsläpp; användning av veterinärmedicinska läkemedel inom livsmedelsindustrin; fångstmetoder för vildfångad fisk, utsläpp från sjötransporter med flera.

Så har datamodellen tagits fram

Datamodellen använder statistik från SCB om ekonomisk aktivitet och miljöpåverkan i Sverige. Genom att modellera importens miljöpåverkan med den internationella modellen EXIOBASE som kopplar samman miljödata med de ekonomiska aktiviteterna i produktionskedjan är det möjligt att beräkna miljöpåverkan utanför Sveriges gränser.

Fossila bränslen huvudsak

Projektet bekräftar tidigare studier att konsumtion av mat, transporter och boende samt investeringar i bygg- och anläggningsverksamhet är framträdande som källor till nästan alla utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar och att användningen av fossila bränslen är en huvudfaktor som förklarar mycket av konsumtionens miljöpåverkan. Två tredjedelar eller mer av utsläppen skedde utanför Sveriges gränser 2014.

Forskningsprogrammet PRINCE (Policy-Relevant Indicators for National Consumption and Environment) har genomförts under ledning av statistikmyndigheten SCB. Från Sverige har även SEI, KTH och Chalmers deltagit. NTNU från Norge samt CML och TNO från Holland har ingått i konsortiet.

Projektledare: Viveka Palm, statistikmyndigheten SCB.

Finansiering

Naturvårdsverkets miljöforskningsanslag, till stöd för arbetet med Sveriges miljömål. Forskningsprogrammet har beviljats 15 miljoner kronor fördelat på tre år.

Pågick

2014–2018

Mer information

Fyra filmer om PRINCE

Youtube video
Youtube video
Youtube video
Youtube video