Svensk konsumtions miljöpåverkan (PRINCE)

Forskningsprogrammet PRINCE har tagit fram en datamodell och indikatorer för att beskriva miljö- och klimatpåverkan från svensk konsumtion. Fas 2 av PRINCE är ett ettårigt påbyggnadsprojekt som avslutas under våren.

I den slutrapport från PRINCE som publicerades 2018 presenterades nya indikatorer om miljöpåverkan från privat konsumtion, offentlig konsumtion och investeringar såväl i Sverige som i de länder där produkterna tillverkas. Det finns förslag för de första konsumentbaserade indikatorerna på nationell nivå för utsläpp av farliga kemikalier; avskogningsrelaterade koldioxidutsläpp; användning av veterinärmedicinska läkemedel inom livsmedelsindustrin; fångstmetoder för vildfångad fisk, utsläpp från sjötransporter med flera.

Så har datamodellen tagits fram

Datamodellen använder statistik från SCB om ekonomisk aktivitet och miljöpåverkan i Sverige. Genom att modellera importens miljöpåverkan med den internationella modellen EXIOBASE som kopplar samman miljödata med de ekonomiska aktiviteterna i produktionskedjan är det möjligt att beräkna miljöpåverkan även utanför Sveriges gränser.

Fossila bränslen huvudsak

Projektet bekräftar tidigare studier att konsumtion av mat, transporter och boende samt investeringar i bygg- och anläggningsverksamhet är framträdande som källor till nästan alla utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar och att användningen av fossila bränslen är en huvudfaktor som förklarar mycket av konsumtionens miljöpåverkan. Två tredjedelar eller mer av utsläppen skedde utanför Sveriges gränser 2014.

Forskningsprogrammet PRINCE (Policy-Relevant Indicators for National Consumption and Environment) har genomförts under ledning av statistikmyndigheten SCB. Från Sverige har även SEI, KTH och Chalmers deltagit. NTNU från Norge samt CML och TNO från Holland har ingått i konsortiet.

Projektledare: Viveka Palm, statistikmyndigheten SCB.

Finansiering

Naturvårdsverkets miljöforskningsanslag, till stöd för arbetet med Sveriges miljömål. Forskningsprogrammet beviljades 15 miljoner kronor fördelat på tre år. Projektet pågick 2014 – 2018. 

Projektets slutrapport

Tre filmer om PRINCE

Youtube video
Youtube video
Youtube video

Påbyggnad om konsumtionens miljöpåverkan – PRINCE

Naturvårdsverket beslutade 2020 om en ettårig påbyggnad på PRINCE-programmet. Sedan slutrapporten presenterades 2018 har ytterligare vetenskapliga artiklar publicerats av projektets forskare. Resultaten beskriver luft- och klimatutsläpp, användning av mark, resurs- och vattenanvändning samt användning och utsläpp av kemikalier kopplade till Sveriges konsumtion. Syftet med påbyggnadsprojektet är att kommunicera de samlade resultaten samt att reflektera över utrymmet för förbättringar när det gäller mätningar och indikatorer för konsumtion inom och utanför Sveriges gränser.

Slutrapporten från påbyggnadsprojektet publiceras på  svenska respektive engelska.

Projektledare: Nils Brown, statistikmyndigheten SCB.

Finansiering

Naturvårdsverkets miljöforskningsanslag, till stöd för arbetet med Sveriges miljömål. Påbyggnadsprojektet har beviljats 1 400 000 kronor.

Pågår

Oktober 2020 till mars 2022.

Mer information

På PRINCE webbplats finns samtliga vetenskapliga artiklar som programmet har publicerat.

PRINCE webbplats