Svensk konsumtions miljöpåverkan (PRINCE)

Granskad: ‎den ‎3‎ ‎april‎ ‎2024

Forskningsprogrammet PRINCE tog fram en datamodell och indikatorer för att beskriva miljö- och klimatpåverkan från svensk konsumtion. Nu presenteras resultaten från påbyggnadsprojektet PRINCE 2.

Det första PRINCE-programmet  (Policy Relevant Indicators for Consumption and Environment) pågick mellan 2014 och 2018 med målet att undersöka sätt att förbättra och utöka konsumtionsbaserade indikatorer för att uppskatta miljöpåverkan kopplad till svensk konsumtion, både inom Sverige och utomlands.

Resultaten bekräftade tidigare studier att konsumtion av mat, transporter och boende samt investeringar i bygg- och anläggningsverksamhet är framträdande som källor till nästan alla utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar och att användningen av fossila bränslen är en huvudfaktor som förklarar mycket av konsumtionens miljöpåverkan. Två tredjedelar eller mer av utsläppen skedde utanför Sveriges gränser 2014.

PRINCE-programmet har haft stort inflytande på flera policyprocesser. Resultaten har motiverat arbetet med att undersöka möjligheten att ta fram ett mål för Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser. Dessutom har data från forskningen visat sig kunna användas i andra sammanhang, till exempel i utvecklingen av data som ska följa Storbritanniens nya 25-årsplan för miljön, och som stöd i utvecklingen av en strategi mot avskogning inom EU.

Tydligare bild av konsumtionens påverkan

PRINCE 2 är ett ettårigt påbyggnadsprojekt. Experimentella tidsserier för konsumtionsbaserade indikatorer för avskogningsrelaterade växthusgasutsläpp, veterinärmedicinska antibiotika och bekämpningsmedel som produceras i PRINCE 2 uppfyller kvalitetskraven för att beaktas som officiell statistik.

Indikatorerna för användning av farliga kemiska produkter, biologisk mångfald och fiske kräver ytterligare metodutveckling och utvärdering innan de kan användas i officiell statistik.

– Forskningsresultaten från PRINCE har gett oss en bred och tydlig bild av hur vår konsumtion påverkar klimat och miljö i andra länder. I påbyggnadsprojektet har vi dessutom fått förlängda tidsserier av konsumtionsbaserade indikatorer och en tydligare bild av vad som behövs göras framöver, säger Anita Lundström vid Naturvårdsverkets resurseffektivitetsenhet.

Så togs datamodellen fram

Datamodellen använder statistik från SCB om ekonomisk aktivitet och miljöpåverkan i Sverige. Genom att modellera importens miljöpåverkan med den internationella modellen EXIOBASE som kopplar samman miljödata med de ekonomiska aktiviteterna i produktionskedjan är det möjligt att beräkna miljöpåverkan även utanför Sveriges gränser.

Slutrapporter

PRINCE 2

PRINCE

Miljöpåverkan från svensk konsumtion – nya indikatorer för uppföljning

Projektledare: Viveka Palm, statistikmyndigheten SCB.

Filmer från PRINCE

Forskningsprogrammet PRINCE

Youtube video

Biologisk mångfald

Youtube video

Fiske

Youtube video

Kemikalier

Youtube video

Ändrad markanvändning

Youtube video

Finansiering

Naturvårdsverkets miljöforskningsanslag, till stöd för arbetet med Sveriges miljömål. Forskningsprogrammet PRINCE fas 1 beviljades 15 miljoner kronor fördelat på tre år. Projektet pågick 2014–2018. Påbyggnadsprojektet PRINCE fas 2 beviljades 1 400 000 kronor och pågick oktober 2020 till mars 2022.

Mer information

På PRINCE webbplats finns resultat, rapporter, filmer, samtliga vetenskapliga artiklar som programmet har publicerat.

PRINCE webbplats

Kontakt

Karin Hansen, forskningssekreterare
Telefon: 010-698 13 28
Mail: karin.hansen@naturvardsverket.se

Kerstin Jansbo, forskningssektreterare
Telefon: 010-698 14 56
Mail: kerstin.jansbo@naturvardsverket.se