Publikation

Nya metoder och miljöindikatorer för att stödja policy för hållbar konsumtion i Sverige

Slutrapport – PRINCE fas 2
Kundvagn i livsmedelsaffär, komsumtion.

Om rapporten

Den andra fasen av PRINCE-projektet har sammanfattat och byggt vidare på resultaten från den första fasen av projektet. PRINCE har redan påverkat viktiga policyprocesser, som utredningen av ett mål för konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp i Sverige, utvecklingen av data för som ska följa upp Storbritanniens 25-åriga miljöplan och bidragit till att stödja utvecklingen av en avskogningsstrategi för Europeiska unionen.

Gapanalyserna i den andra fasen av Prince har gett experimentella tidsserier för konsumtionsbaserade indikatorer för avskogningsrelaterade utsläpp av växthusgaser, veterinära antibiotika och bekämpningsmedel, som bedöms uppfylla kriterierna för officiell statistik. Under den andra fasen utvecklades dessutom liknande experimentella tidsserier för användning av farliga kemiska produkter, biologisk mångfald och fiske, som kräver ytterligare metodutveckling innan de kan användas i officiell statistik.

Det finns fortfarande potential för ökad policyanvändning för konsumtionsbaserade metoder. Forskningen har finansierats med medel från Naturvårdsverkets miljöforskningsanslag vilket syftar till att finansiera forskning till stöd för Naturvårdsverkets och Havs- och vattenmyndighetens kunskapsbehov

ISBN
978-91-620-7031-1
Utgiven
‎5‎/‎23‎/‎2022
Sidor
113
Författare
Nils Brown, Simon Croft, Elena Dawkins, Göran Finnveden, Jonathan Green, Martin Persson, Susanna Roth, Chris West och Richard Wood.
omslag publikation.