Miljölagstiftningen som styrmedel

Naturvårdsverket finansierar fyra forskningsprojekt som ska bidra till en effektivare miljölagstiftning. Miljöbalken är ett viktigt styrmedel för att Sverige ska nå de nationella miljökvalitetsmålen.

Miljöbalken ses som ett av de de viktigaste styrmedlen idag för att nå de svenska miljömålen. Samtidigt framförs att miljöbalken inte används fullt ut. Forskningsprojekten ska undersöka hur brister i miljöprövningsprocessen kan rättas till och hur miljöbalken kan bli enklare att använda.

Stärkt miljölagstiftning

Miljöbalken är den lagstiftning som styr och begränsar samhällets inverkan på miljön. Miljöbalken omfattar alla - enskilda, organisationer och företag. Forskningen ska bidra till att beskriva hur miljölagstiftningen fungerar i det praktiska miljöarbetet och stärka myndigheternas arbete med miljörätt. Bland annat genom att undersöka hur miljölagstiftningen fungerar som styrmedel mot de nationella miljökvalitetsmålen.

Beviljade projekt

Artskydd och beslutsprocesser
Jan Darpö, Uppsala universitet
Telefon: 018-471 22 47
jan.darpo@jur.uu.se

Naturskydd och dispenser
Charlotta Zetterberg, Uppsala universitet
Telefon: 018-471 26 56
charlotta.zetterberg@jur.uu.se

Miljömålen i miljöbedömning och tillståndsprövning
Mikael Malmaeus, Svenska Miljöinstitutet AB, IVL
Telefon: 010-788 65 80
mikael.malmaeus@ivl.se

Utvärdering av tillsynen som styrmedel
Mathias Herzing, Stockholms universitet
Telefon: 08-16 30 43
mathias.herzing@ne.su.se

De fyra forskningsprojekten pågår 2017–2019 och delar sammanlagt på 15 miljoner kronor.

Finansiering

Naturvårdsverkets miljöforskningsanslag, till stöd för arbetet med Sveriges miljömål.

Pågår

2017–2020. Två projekt har förlängts till 2021.

Mer information