Artskydd och beslutsprocesser

Naturvårdsverket har finansierat ett forskningsprojekt som studerat domstolarnas tillgång till naturvetenskapliga kunskaper när de hanterar ärenden med stöd i miljölagstiftningen.

I projektet Artskydd och beslutsprocesser, som leds av Jan Darpö vid Uppsala universitet, utreder forskare hur naturvetenskaplig kunskap används och kan användas i miljöbeslutsprocesser på myndighetsnivå och i domstolar. I projektet samarbetar rättsvetare och ekologer.

Exempel från vindkraft och skogsbruk

Forskningsprojektet utgår från två typ-situationer som visar hur kunskap hanteras i miljöbeslutsprocesser. Det handlar om tillstånd till vindkraftparker samt skogsbruk. Båda exemplen påverkar skyddet av arter och berörs av EU:s så kallade naturvårdsdirektiv. Vad som skiljer är genomförandet. I den första situationen sker en öppen tillståndsprövning där allmänheten och externa experter deltar och som avslutas med ett beslut. I den andra situationen sker ett samråd mellan myndigheter med liten insyn som ofta avslutas utan ett formellt ställningstagande.

Så ska resultaten användas

Forskningen belyser vilka brister som finns i kunskap om arters behov och förutsättningar. Det är ett viktigt underlag som kan bidra till att den naturvetenskapliga kunskapen stärks i prövningsärenden. På så vis ökar förutsättningarna att göra korrekta riskanalyser om hur en verksamhet kan påverka arter och habitat.

Delrapport om slutresultatet

Hur många fick lov? Och varför fick de andra nobben? Statistik och betraktelser över tillstånd till vindkraft på land och till havs.

Hur många fick lov? (pdf)

Bilaga till forskningsrapporten Hur många fick lov? (pdf)

Slutrapport

Fakta om projektet

Projektets namn: Artskydd och beslutsprocesser

Pågår: 2017–2019

Naturvårdsverket bidrar med: 3,3 miljoner kr

Projektledare: Jan Darpö, Uppsala universitet

Deltagare: Maria Forsberg, Uppsala universitet. Jonas Sandström, SLU.

Kontakt: jan.darpo@jur.uu.se