Utvärdering av tillsynen som styrmedel

Naturvårdsverket har finansierat ett forskningsprojekt som undersökt hur motiverande samtal kan förbättra företagens miljöbeteende.

Kan motiverande samtal bidra till att företag tar större miljöansvar? Forskningsprojektet Utvärdering av tillsynen som styrmedel, som leds av Mathias Herzing vid Stockholms universitet, har undersökt hur effektiv miljötillsynen är för att stärka lagefterlevnad och främja ett bra miljöbeteende hos verksamhetsutövare.

Miljötillsynen innebär att alla verksamheter som kan påverka miljön kontrolleras enligt lag. Kontrollen sker genom att inspektörer hos länsstyrelser och kommuner besöker verksamheterna och säkerställer att verksamheten följer lagar och krav inom miljöområdet.

Fyra delstudier

Projektets slutrapport redovisar fyra delstudier. Tre av studierna följer upp och kompletterar analyser av användbarheten av metoden Motiverande samtal (MI) vid inspektioner, vilka genomförts i ett tidigare forskningsprogram, ”Tillsynen som styrmedel för ett förbättrat miljöbeteende” (NV rapport 6801). Den fjärde studien sammanställer forskarnas erfarenheter av att analysera tillsyn, med fokus på hur en tillsynsmyndighet kan mäta effekten av sina olika metoder.

Långsiktig effekt

Resultaten visar generellt att inspektörer genom MI-utbildning förbättrar sina kommunikativa färdigheter, och att detta i kombination med återkommande inspektioner har positiva effekter på lagefterlevnaden bland inspekterade verksamhetsutövare. Det finns en långsiktig kvarvarande effekt av MI-livsmedelsinspektionerna. För att vidmakthålla den är det nödvändigt att arbeta med tillämpningen.

Slutrapport

Tidigare rapport (2018)

Inspections and enforcement as instruments for enhancing environmental behavior (rapport 6801)

Fakta om projektet

Projektets namn: Utvärdering av tillsynen som styrmedel

Pågår: 2017

Naturvårdsverket bidrar med: 1,0 miljoner kr

Projektledare: Mathias Herzing, Stockholms universitet

Deltagare: Lars Forsberg, MIC Lab AB. Adam Jakobsson, Stockholms universitet. Håkan Källmén, Karolinska institutet. Hans Wickström, MeetMe psykologkonsult AB.

Kontakt: mathias.herzing@ne.su.se