Nytt miljötillstånd för Sundsvall-Timrå Airport

Mark- och miljödomstolen i Östersund har meddelat tillstånd till flygplatsverksamhet. Naturvårdsverket drev frågor rörande bullerisolering.

Bakgrund

Midlanda Flygplats AB, som bedriver flygplatsverksamheten vid Sundsvall-Timrå Airport, har vid mark- och miljödomstolen sökt nytt tillstånd för flygverksamhet med en omfattning om högst 22 000 flygrörelser per år. Domstolen höll huvudförhandling och syn i målet som Naturvårdsverket deltog vid den 6–7 december 2022. Mark- och miljödomstolen lämnade i dom den 7 februari 2023 tillstånd till sökt verksamhet. I tillståndet föreskrev domstolen bland annat ett villkor om bullerisolering.

Naturvårdsverkets viktigaste synpunkter

Naturvårdsverket hade i målet ingen erinran mot att tillstånd gavs under förutsättning att erforderliga villkor föreskrevs. Naturvårdsverket yrkade på att ett villkor om bullerskyddsåtgärder med innebörden att bostäder som exponeras för en eller fler maxbullerhändelser om 70 dBA eller däröver minst 150 nätter per kalenderår ska erbjudas åtgärder. Naturvårdsverket yrkade även på att man vid bedömningen av vilka åtgärder som är rimliga att vidta ska ta hänsyn till bostadens standard men inte bostadens ekonomiska värde. Därutöver motsatte sig Naturvårdsverket att byggnader som är uppförda efter tidpunkten för lagakraftvunnen dom ska undantas från skyldigheten att vidta bullerskyddsåtgärder. 

Domstolen beslutade om villkor om bullerisolering som följde Naturvårdsverkets yrkande.

Det villkor som mark- och miljödomstolen beslutade om och som Naturvårdsverket yrkade på för Sundsvall-Timrå Airport är i linje med Mark- och miljööverdomstolens dom den 16 december 2021 i mål M 13953–19 om Karlstad Airport.

Mark- och miljööverdomstolens dom om tillstånd för Karlstad Airport

Dokument