NATURVÅRDSVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING

Naturvårdsverkets föreskrifter om skyldigheter för näringsidkare att lämna uppgifter till statistik om uppkommet avfall

Tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om skyldigheter för näringsidkare att lämna uppgift om avfallsstatistik till Naturvårdsverket enligt förordningen (2001:100) om den officiella statistiken.

2 § Dessa föreskrifter innehåller kompletterande bestämmelser till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2150/2002 av den 25 november 2002 om avfallsstatistik, i lydelsen enligt kommissionens förordning (EU) nr 849/2010 av den 27 september 2010 samt Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/851.

Bemyndigande

TitelGäller frånFulltext
NFS 2023:2 - Grundföreskrift

Naturvårdsverkets föreskrifter om skyldigheter för näringsidkare att lämna uppgifter till statistik om uppkommet avfall

‎2‎/‎28‎/‎2023Ladda ner (651,96 KB)

Tryckt version av föreskrifter och allmänna råd

Gällande föreskrifter och allmänna råd finns att beställa som trycksak. Du kan även prenumerera på tryck version av nyutgivna författningar. Konsoliderade versioner finns inte som trycksak.

Beställ tryckt version hos Norstedts Juridik