Kungsörn, populationsutveckling i Sverige

Naturvårdsverket har en relativt bra men inte heltäckande bild av kungsörnsstammens storlek och utbredning i Sverige. De flesta örnarna finns i norr och den högsta tätheten av kungsörn finns på Gotland.

   Från inventeringarna av kungsörn 2021 rapporterade länsstyrelserna totalt 501,5 revir som var besatta av örnar. I dessa revir häckade 221,5 par, men endast 200,5 par lyckades med häckningen. Ungefär två tredjedelar av de lyckade häckningarna fanns i renskötselområdet. Totalt räknades 233,5 ungar in under säsongen.

   Orsaken till att det förekommer ”halva par” är att ett fåtal kända revir är gränsöverskridande med Norge och att de därmed delas (hälften till varje land).

   Variation mellan åren

   Det finns en stor variation i inventeringsresultaten från år till år. Antalet besatta revir och antalet par som lyckas med häckningen kan svänga ganska kraftigt upp och ner, beroende på födotillgången och väderförhållandena under häckningsperioden. Så länge dåliga år med låg ungproduktion kompenseras av regelbundna bra år med stor produktion av ungar så är den naturliga variationen inget problem.

   Ingen heltäckande kunskap

   Vår kunskap om kungsörnsstammen i Sverige är fortfarande inte heltäckande, vilket visas av att det varje år tillkommer nya revir som upptäcks vid inventeringarna. I vissa fall rör det sig om par som har etablerat revir i nya områden, men ofta är det också par som uppenbarligen har varit förbisedda under tidigare år.

   Mer information