Björn, populationsutveckling i Sverige

Resultatet från 2017 års populationsberäkning visar att det finns cirka 2 900 björnar i Sverige. Det är ungefär lika många björnar som det var år 2013 då den förra nationella populationsberäkningen gjordes.

   Björnstammen i Sverige är stabil

   Konfidensintervallet är 2771 - 2980 och spannet visar på den osäkerhet som finns i populationsuppskattningen. De yttre värdena i intervallen är mindre sannolika än medelvärdet. Det är ungefär lika många björnar som det var år 2013 då den förra nationella populationsberäkningen gjordes och som visade ett resultat på ca 2800 björnar. Även på länsnivå är det i stort sett oförändrade antal björnar.

   Populationsberäkningen är utförd av det Skandinaviska björnprojektet. Beräkningen baseras på dels spillnings-inventeringar som genomförs i respektive län och dels trender i de björnobservationer som jägarna samlat in. Jägarnas omfattande bidrag till de regionala spillningsinsamlingarna är en viktig del i slutresultatet.

   RELATERADE MILJÖMÅL

   • Ett rikt växt- och djurliv

   ANSVARIG MYNDIGHET

   • Naturvårdsverket