Tillväxt och avverkningar i skogen

Bibehållen kolsänka trots ökad avverkning.

  • Tillväxten i skogsbiomassan, det vill säga mängden träd, har ökat gradvis sedan 1920-talet. Tack vare den ökande tillväxten har avverkningen av träd kunnat öka utan att virkesförrådet minskat. Det har resulterat i en bibehållen kolsänka. Avverkningen är dock högre för vissa år, exempelvis 2005 och 2007, på grund av extra avverkning i samband med stormarna Gudrun och Per. Avverkningarna är även beroende på konjunkturen och efterfrågan av träprodukter inom industrin, vilket förklarar den avtagande trenden under senare år.

   Avverkningarna har under hela tidsperioden, med undantag för 2005, varit lägre än tillväxten. Det har resulterat i ett ökande virkesförråd i den svenska skogen.

   Årligt virkesförråd i skogen

   Förbättrad skogsskötsel har gjort att skogen växer bättre och tätare, medan växtförädling har förbättrat plantmaterialet.

   God skogsskötsel, Skogsstyrelsens webbplats

   Skogen: En ovärderlig resurs för klimatet

   RELATERADE MILJÖMÅL

   • Begränsad klimatpåverkan
   • Myllrande våtmarker
   • Levande skogar

   ANSVARIG MYNDIGHET

   • Sveriges lantbruksuniversitet