Tillväxt och avverkningar i skogen

Granskad: ‎den ‎15‎ ‎augusti‎ ‎2023

Bibehållen kolsänka trots ökad avverkning.

   Tillväxten i skogsbiomassan, det vill säga mängden träd, har ökat gradvis sedan 1920-talet. Tack vare den ökande tillväxten har avverkningen av träd kunnat öka utan att virkesförrådet minskat. Det har resulterat i en bibehållen kolsänka. 

   Avverkningarna är beroende på konjunkturen och efterfrågan av träprodukter inom industrin, vilket förklarar den avtagande trenden under senare år.

   Avverkningarna och den naturliga avgången har under hela tidsperioden varit lägre än tillväxten. Det har resulterat i ett ökande virkesförråd i den svenska skogen.

   Årligt virkesförråd i skogen

   Förbättrad skogsskötsel har gjort att skogen växer bättre och tätare, medan växtförädling har förbättrat plantmaterialet.

   God skogsskötsel (Skogsstyrelsens webbplats)

   Klimatet och skogen

   RELATERADE MILJÖMÅL

   • Begränsad klimatpåverkan
   • Myllrande våtmarker
   • Levande skogar

   ANSVARIG MYNDIGHET

   • Sveriges lantbruksuniversitet