Klimatet och skogen

Granskad: ‎den ‎14‎ ‎december‎ ‎2023

Skogen spelar en viktig roll för att begränsa Sveriges klimatpåverkan. Den tar upp mer växthusgaser än den släpper ut och bidrar också med förnyelsebara råvaror som kan ersätta fossila bränslen och material.

Närmare två tredjedelar av Sveriges yta består av skog. Sedan början av 1900-talet har skogens volyminnehåll av ved och produktionen av virke nästan fördubblats. Detta är mycket tack vare förbättrad skogsskötsel, som gjort att skogen växer bättre och tätare. Varje år avverkas mindre än vad skogen växer.

Skogen fungerar som kolsänka

När skogen växer tas kol upp från atmosfären via fotosyntesen. Samtidigt släpper skogen ut kol genom trädens och markens andning. Kol släpps också ut när träden avverkas eller dör av andra anledningar och biomassan bryts ned eller bränns. Marken tillförs kol genom att döda träd- och växtdelar bryts ner och lagras in i marken. En del kol försvinner via markens andning och med regnvatten ut i sjöar och vattendrag. Dessutom lagras kol i produkter från avverkade träd under kortare eller längre tid beroende på vad träprodukterna används till.

I den svenska skogen har kolförråden ökat framförallt i levande träd (biomassa), jordar (mineraljord) och träprodukter. Kolförråden i levande träd ökar i långsammare takt nu jämfört med för tio år sedan vilket beror på minskad skogstillväxt och ökade avverkningar. Det innebär att skogen har tagit upp en stor del koldioxid ur atmosfären. Däremot är till exempel dikade torvmarker ofta en källa till växthusgaser.

Skogen ger förnybara råvaror

Skogens träd kan användas som råvara och ersätta energikrävande material som betong, stål och plast som har större klimatpåverkan.

När träprodukter ersätter andra byggmaterial blir klimatnyttan dubbel eftersom utsläppsintensiva processer kan fasas ut samtidigt som kol binds in i det som byggs. Om till exempel användningen av trä skulle öka när flervåningshus och broar byggs skulle det minska utsläppen från tillverkning av metallförstärkt betong.

Bioenergiproduktion

Restprodukter från avverkade träd spelar även en viktig roll genom att ge råvaror till bioenergiproduktion, som kan ersätta fossila bränslen. Klimatnyttan kan ökas ytterligare genom så kallad bio-CCS, vilket innebär att biogen koldioxid från förbränning av biomassa skiljs ut och lagras långsiktigt istället för att släppas ut i atmosfären.

Biomassa som används för bioenergi redovisas som ett omedelbart utsläpp medan utsläpp från biomassa som används i träprodukter senareläggs i klimatstatistiken för sektorn markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF).

Vägen framåt – ett hållbart skogsbruk

För att skogen ska fortsätta att leverera nyttigheter är det även viktigt att anpassa skogen till ett förändrat klimat, som kan innebära både ökad tillväxt och ökad risk för skador. Biologisk mångfald, exempelvis genetisk variation hos skogsträden, kan bidra till bättre anpassade skogsekosystem. Skogen ska bidra till att uppfylla både klimatmål och andra miljömål.

En kontinuerlig återplantering och hänsyn till markens kolförråd och långsiktiga produktionsförmåga är viktigt för ett hållbart skogsbruk. Då kan skogen fortsätta att avverkas om och om igen utan att det sker någon nettoförlust av kol över ett längre tidsperspektiv.

Skogens nettoupptag av koldioxid kan öka ytterligare genom olika åtgärder. Skydd och restaurering av kolrika torvmarker kan bidra till minskade utsläpp. En ökad skogsareal genom beskogning och minskad avskogning resulterar i ökade kolförråd. Skogens nettoupptag av koldioxid kan öka genom åtgärder som ökar tillväxten eller minskar avverkningarna.

I ett längre tidsperspektiv kommer kolförråden i levande biomassa att stabiliseras eftersom det inte får plats obegränsat med levande träd i en skog. Det finns en risk att inlagrat kol återgår till atmosfären om åtgärden upphör eller på grund av naturliga skadehändelser som skogsbrand.

Naturvårdsverkets roll

Naturvårdsverket rapporterar regelbundet klimatstatistik och klimatåtgärder inom skogen till regeringen, EU och FN. Vi utvärderar och föreslår åtgärder som minskar utsläpp och ökar upptag av växthusgaser. Skogsstyrelsens har en viktig roll i klimatarbetet genom att föra ut den svenska skogspolitiken och bidra till att skogen brukas på ett hållbart sätt.

Läs mer om klimat och skog