Flamskyddsmedel i sillgrissleägg

BDE-47 (tetrabromerad difenyleter-47) och HBCDD (hexabromcyklododekan) är två vanliga bromerade flamskyddsmedel som finns i relativt höga halter i miljön. Halterna av BDE-47 har minskat sedan 1980-talet. Halterna av HBCDD ökade med cirka tre procent per år ända fram till mitten av 2000-talet, men har börjat avta det senaste decenniet. Dessa resultat kommer från det nationella övervakningsprogrammet för kust och hav.

   Flamskyddsmedel används i produkter som kan vara brandfarliga, såsom plaster, textilier och elektronisk utrustning. De gör att produkterna får svårare att fatta eld och minskar eldens spridning vid en eventuell brand. Flamskyddsmedel vars kemiska struktur innehåller grundämnet brom kallas för bromerade flamskyddsmedel. Det finns omkring 70 olika typer och många av dem förekommer i relativt höga halter i miljön.

   Bromerade flamskyddsmedel har en kemisk struktur som liknar kända miljögifter som PCB och DDT. Alla dessa kemikalier är fettlösliga. Det gör dem ännu mer miljöfarliga eftersom fettlösliga kemikalier lättare lagras i levande organismer än vattenlösliga. 

   Olika utveckling för olika flamskyddsmedel

   Två vanliga bromerade flamskyddsmedel är BDE-47 och HBCDD. Från början av 1970-talet ökade halterna av BDE-47 kraftigt, med en topp i mitten av 1980-talet. Därefter har halterna tydligt gått ner och de är nu nere på ungefär samma nivåer som i början av 1970-talet. Under 2004 infördes ett förbud inom EU mot användning av en miljöfarlig och hälsoskadlig blandning av BDE:er där BDE-47 ingår.

   Förekomsten av HBCDD i miljön följer inte samma trend som BDE-47. Halterna i sillgrissleägg har under en lång period, till mitten av 2000-talet, ökat med cirka tre procent per år och det är enbart under senaste decenniet som en tydlig minskning har skett. HBCDD tillverkas fortfarande, men inte i Sverige. Sedan 2014 är HBCDD inkluderat i Stockholmskonventionen med beslut om utfasning. Enligt en riskbedömning som gjorts av EU är HBCDD mycket giftigt för vattenlevande organismer. Riskbedömningen ligger till grund för beslut som fattas inom EU, som förhoppningsvis kommer att leda till att användningen minskar och därefter även halterna i miljön.

   Främsta åtgärden för att förhindra att flamskyddsmedel kommer ut i naturen är att återvinna och på rätt sätt ta hand om föremål som innehåller dem.

   RELATERADE MILJÖMÅL

   • Giftfri miljö
   • Hav i balans samt levande kust och skärgård