Kolmonoxid, utsläpp till luft

Utsläppen av kolmonoxid, CO, till luft har mer än halverats sedan 1990. Utsläppen minskar inom transportsektorn, egen uppvärmning och från arbetsmaskiner, men fortsätter att öka från industrin och från el- och fjärrvärmeproduktion.

  • Kraftig minskning sedan 1990

   Kolmonoxidutsläppen har minskat med 70 procent sedan 1990 – från drygt 1,1 miljoner ton 1990 till 337 tusen ton 2019.

   Utsläppen från arbetsmaskiner har både ökat och minskat

   Utsläppen av CO från arbetsmaskiner har minskat med 2 procent sedan 1990 och arbetsmaskiner står för 37 procent av de totala CO-utsläppen i Sverige 2019. Mellan åren 1990 och 2013 ökade utsläppen från arbetsmaskiner men har därefter minskat. Cirka 81 procent av utsläppen från arbetsmaskiner kommer från offentlig och kommersiell verksamhet samt från hushåll.

   Utsläppen från uppvärmning har minskat

   Andra sektorer som påverkar utsläppen av CO är egen uppvärmning av bostäder och lokaler, som står för cirka en fjärdedel av de totala utsläppen.

   CO-utsläppen från uppvärmning av bostäder har minskat med 46 procent sedan 1990. Detta beror framför allt på en övergång från uppvärmning med oljepannor till fjärrvärme och värmepumpar.

   Kraftiga minskningar av utsläpp från transportsektorn

   Inrikes transporter står för en fjärdedel av de totala utsläppen av CO. Inrikes transporter är den sektor där utsläppen av CO minskat mest sedan 1990, med närmare 90 procent. Detta sedan fordon försetts med katalysatorer, som omvandlar kolmonoxid och kolväte till koldioxid och vattenånga.

   Utsläpp från övriga sektorer

   Industrin svarar för cirka 11 procent av CO-utsläppen. Sedan 1990 har industrins utsläpp ökat med 36 procent på grund av ökad produktion. Aluminiumproduktion samt massa- och pappersindustrin är de största källorna för utsläppen.

   RELATERADE MILJÖMÅL

   • Frisk luft

   ANSVARIG MYNDIGHET

   • Naturvårdsverket

   Mer information om utsläppsiffrorna

   De metoder som används vid sammanställningen av utsläppssiffrorna finns beskrivna i Sveriges Informative Inventory Report. Där finns också en analys av utsläppstrenderna sedan 1990.