Zink, utsläpp till luft

Tidigare var industrin den enskilt största källan till utsläpp av zink, Zn, till luft i Sverige. Idag är förbränning av fasta biobränslen och inrikes transporter de största källorna till zinkutsläpp till luft.

  • Utsläppen har mer än halverats sedan 1990

   Idag är Zn-utsläppen till luft cirka 75 ton. Det totala utsläppet har mer än halverats sedan 1990 till följd av bättre reningsutrustning inom industrisektorn. Förbränning av fasta biobränslen inom industrin och el- och värmeproduktion är nu de största källorna av Zn-utsläpp till luft. Även slitage från däck och bromsar är en betydande källa. Mellan 2018 och 2019 minskade utsläppen med 2 procent.

   Utsläpp från industrin har minskat mest

   Idag sker drygt en fjärdedel, 28 procent, av Zn-utsläppen inom industrin, huvudsakligen järn- och stålindustri, metallindustri samt massa- och pappersindustri. Med hjälp av förbättrad reningsutrustning har utsläppen från sektorn minskat med 85 procent jämfört med 1990 års utsläppsnivå. Störst minskning skedde i järn- och stålindustri, metallindustri samt massa- och pappersindustri. Mellan 2018 och 2019 minskade utsläppen med drygt 4 procent främst från metallindustrin.

   Inrikes transporter är en betydande källa till Zn-utsläpp till luft

   Under 2019 stod inrikes transporter för 27 procent av de totala Zn-utsläppen, varav vägtrafiken är den största bidragande källan. Slitage partiklar av däck och bromsbeläggningar på bilar är orsaken till utsläppen. Zn-partiklar frigörs från bromsbeläggen varje gång inbromsning sker och på så vis sprids Zn till miljö. Sedan 1988 är användningen av asbest i nya bromsbelägg förbjuden. Utsläppen från inrikes transporter har ökat med drygt 27 procent sedan 1990 på grund av ökat trafikarbete på de svenska vägarna.

   Även förbränning av biobränsle orsakar stora Zn-utsläpp till luft

   Egen uppvärmning av bostäder och lokaler svarade för 23 procent av Zn-utsläppen år 2019. Sedan 1990 har utsläppen ökat med 3 procent på grund av att förbränning av fasta biobränslen inom jord- och skogsbrukslokaler har ökat.

   El- och fjärrvärmeproduktion stod för nästan 20 procent av Zn-utsläppen år 2019. Utsläppen har mer än fördubblats sedan 1990 eftersom förbränning av fasta biobränslen inom sektorn har ökat. Under 2019 minskade utsläppen något jämfört med 2018 på grund av lägre förbränning av energitorv samt fossila bränslen.

   ANSVARIG MYNDIGHET

   • Naturvårdsverket

   Mer information om utsläppsiffrorna

   De metoder som används vid sammanställningen av utsläppssiffrorna finns beskrivna i Sveriges Informative Inventory Report. Där finns också en analys av utsläppstrenderna sedan 1990.