Kvicksilver, utsläpp till luft

Utsläppen av kvicksilver (Hg) till luft har minskat med nästan tre fjärdedelar sedan 1990. Minskningen beror främst på att användningen av Hg har minskat och att reningen av rökgaser förbättrats.

  • Kraftig minskning sedan 1990

   Kvicksilver, Hg, sprids till luften vid förbränning. Både fossila- och biobränslen samt avfall innehåller små mängder Hg som släpps ut i miljön vid förbränning. Idag är utsläppen förhållandevis små, cirka 0,4 ton. Sedan 1990 har utsläppen minskat med 74 procent. Mellan 2018 och 2019 minskade utsläppen med nästan 2 procent. Världshälsoorganisationen har identifierat att Hg i miljö innebär särskilt stora risker för folkhälsan.

   Utsläpp från industrin och el- och fjärrvärmeproduktion

   Inom el- och fjärrvärmeproduktionen är det framför allt förbränning av fasta biobränslen och avfall som orsakar utsläpp av Hg till luft. Sektorn stod för cirka 40 procent av de totala utsläppen år 2019. Sedan 1990 har utsläppen minskat med två tredjedelar trots en ökad produktion av el- och fjärrvärme. Detta beror framför allt på bättre reningsutrustning samt på minskad användning av fossila bränslen som kol. Under 2019 minskade utsläppen med cirka 4 procent jämfört med 2018 till följd av att förbränning av fossila bränslen samt energitorv har minskat.

   En ytterligare stor källa till dagens utsläpp av Hg är industrin. Sektorn stod för 37 procent av de totala utsläppen år 2019. Utsläppen har minskat med nästan 82 procent sedan 1990 framför allt på grund av bättre reningsutrustning inom stålverk och metallsmältverk samt kemiindustri. Utsläppen år 2019 har ökat något jämfört med 2018.

   Inrikes transporterna stod för cirka 10 procent (eller 35 kilogram) av utsläppen år 2019 varav vägtrafiken svarade för den största delen. Idag är utsläppen 9 procent lägre än 1990 års utsläppsnivå trots att trafikarbetet på de svenska vägarna har ökat kraftigt, troligen på grund av att Hg innehållet i bränslen idag är väldigt lågt.

   Krematorierna stod för drygt 6 procent (eller cirka 24 kilogram) av Hg-utsläpp år 2019. Utsläppen har minskat med hela 86 procent sedan 1990 trots att andelen som kremeras har ökat stadigt under åren. Detta beror framför allt på bättre reningsutrustning inom krematorierna.

   Övriga små källor till Hg-utsläpp till luft är egen uppvärmning av bostäder och lokaler samt hus- och bilbränder.

   RELATERADE MILJÖMÅL

   • Frisk luft

   ANSVARIG MYNDIGHET

   • Naturvårdsverket

   Mer information om utsläppsiffrorna

   De metoder som används vid sammanställningen av utsläppssiffrorna finns beskrivna i Sveriges Informative Inventory Report. Där finns också en analys av utsläppstrenderna sedan 1990.