Kväveoxider, utsläpp till luft från vägtransporter

Personbilar och tunga lastbilar bidrar mest till utsläppen av kväveoxider till luft från vägtransporter.

   Kraftig minskning sedan 1990

   Utsläppen av kväveoxider, NOX, från vägtransporter var 44 tusen ton under 2019. Det motsvarar 35 procent av de totala utsläppen av kväveoxider i Sverige och 81 procent av utsläppen i sektorn inrikes transporter. Vägtransporter omfattar tunga och lätta lastbilar, personbilar, bussar samt motorcyklar och mopeder. Totalt minskade utsläppen av NOX från vägtransporter med 11 procent mellan 2018 och 2019.

   Utsläppen från personbilar minskar

   Personbilar stod 2019 för 55 procent av utsläppen av NOX från vägtransporter. Utsläppen från personbilar var 65 procent lägre 2019 jämfört med 1990. Mellan 2011 och 2016 ökade utsläppen av NOX från personbilar men utsläppen har minskat efter år 2016. Mellan 2018 och 2019 minskade utsläppen från personbilar med 8 procent.  För bensinbilar var minskningen 11 procent och för dieselbilar, från vilka utsläppen varit i stort sett oförändrade under ett par år, var den 7 procent. Minskningen kan för bensinbilar till en del förklaras med minskad bränsleförbrukning medan dieselförbrukningen var oförändrad och minskningen beror på att nyare bilar har lägre utsläpp. 

   Utsläppen av NOX från dieselbilar har ökat kraftigt sedan 1990, från cirka 2 tusen ton 1990 till cirka 20 tusen ton 2019. Sedan 2010 har utsläppen av NOX från dieselbilar fördubblats. Utsläppen från dieselbilar var 2019 cirka fyra gånger högre än utsläppen från bensinbilar samtidigt som trafikarbetet som utfördes av diesel respektive bensinbilar var lika stort. 

   Sedan den 1 september 2015 får endast bilar som klarar utsläppskraven i Euro 6 säljas. Euro-klasserna är europeiska miljöklasser som reglerar utsläppen. Dieselbilar i klassen Euro 6 som klarade kraven för typgodkännande enligt den gamla testmetoden visade sig, i verklig körning, ha utsläpp som i genomsnitt var cirka fem gånger högre än kravnivåerna. 

   Nya testmetoder infördes från och med september 2017 för nya bilmodeller. De nya testmetoderna motsvarar i större utsträckning verklig körning, RDE (Real Driving Emissions). Sedan januari 2019 gäller de nya testmetoderna för alla nya bilar.

   I samband med att nya testmetoder infördes antogs en faktor för att justera utsläppskraven i förhållande till de högre utsläpp som den nya testmetoden innebar. Faktorn bestämdes till 2,1 fram till den 1 januari 2021 och därefter till 1,43.

   Utsläppskraven för Euro-6 för dieselbilar förändrades med den nya testmetoden från 80 mg NOX/km till 168 mg NOX/km. Från den 1 januari 2021 får utsläppen av NOX högst uppgå till, till 114 mg NOX/km. Kraven är då fortfarande mer generösa än Euro 6-kraven från 2015. 

   Kraven på bensinbilar enligt Euro-6 är 60 mg NOX/km. Mätningar har visat att de allra flesta bensinbilar ligger under denna nivå även vid verklig körning.

   Samtidigt som dieselbilar har högre utsläpp av kväveoxider är utsläppen av koldioxid från dieselbilar lägre vilket betyder att de är gynnsamma ur klimatsynpunkt. Detta är en klassisk målkonflikt.

   Utsläppen från tunga lastbilar fortsätter att minska

   De tunga lastbilarna stod 2019 för 17 procent av NOX-utsläppen från vägtransporter. Utsläppen av från tunga lastbilar (över 3,5 ton) har minskat med 86 procent sedan 1990. Mellan 2018 och 2019 var minskningen 25 procent trots att bränsleförbrukningen i stort sett var oförändrad. 

   Antalet tunga lastbilar har ökat något under senare år. Majoriteten av allt transportarbete 2019 genomfördes av lastbilsekipage med en maximal lastvikt över 55 ton. Den totala bränsleförbrukningen för tunga lastbilar planade ut efter 2007 och började minska från 2010. Efter 2013 har minskningen skett i långsammare takt. 

   97 procent av de tunga lastbilarna drivs på diesel av miljöklass 1. Enligt kraven i Euro 6, ska utsläppen av NOX från tunga fordon vara högst 0,4–0,46 g/kWh, vilket också klaras.

   Tester har visat att utsläppen reducerats med 90 procent jämfört med Euro 5 (Euroklasserna är miljöklasser som reglerar utsläppen). Kraven skärps successivt och den senaste skärpningen skedde 2013/2014.

   Utsläppen från bussar minskar

   Bussarna stod 2019 för 7 procent av utsläppen av NOX från vägtransporter. Utsläppen från bussar har minskat med 78 procent sedan 1990. Mellan 2018 och 2019 var minskningen 9 procent. 

   2019 var 78 procent av alla bussar dieseldrivna och 12 procent gasdrivna. Andelen dieselbussar har minskat sedan 2010, då 85 procent av bussarna drevs med diesel. 

   Bussar omfattas av samma utsläppskrav som tunga lastbilar.

   Utsläppen från lätta lastbilar minskar

   Lätta lastbilar stod 2019 för 21 procent av NOX-utsläppen från vägtransporter. Utsläppen från lätta lastbilar (upp till 3,5 ton) ökade fram till 2015 men har minskat sedan dess. Mellan 2018 och 2019 minskade utsläppen med 9 procent. 

   Lätta lastbilar har genomgått ett markant skifte till dieseldrift. År 2010 var 78 procent av de lätta lastbilarna dieseldrivna och motsvarande siffra var 90 procent 2019.  Samtidigt har andelen bensindrivna lätta lastbilar minskat från 20 procent 2010 till 8 procent 2019.

   Endast två procent av de lätta lastbilarna drivs på något annat än bensin eller diesel.

   Utsläppskraven för lätta lastbilar varierar beroende på fordonets vikt. De lättaste lätta lastbilarna har samma ursprungliga Euro 6-krav som personbilar dvs 80 mg/km. För de mellantunga och tyngre lätta lastbilarna är kraven något mindre ambitiösa och ligger på 105–125 mg NOX/km. För bensindrivna lätta lastbilar är kravet 60–82 mg NOX/km. 

   Även för lätta diesellastbilar är skillnaden mellan utsläppskraven i Euro 6 och utsläpp i verklig körning stora. De lätta lastbilarna omfattas därför också av de förändrade testerna (RDE) och samma konformitetsfaktorer som gäller för personbilar. Därmed kommer kraven från och med den 1 januari att vara mellan 114 och 179 mg NOX /km.

   RELATERADE MILJÖMÅL

   • Frisk luft

   ANSVARIG MYNDIGHET

   • Naturvårdsverket

   Mer information om utsläppsiffrorna

   De metoder som används vid sammanställningen av utsläppssiffrorna finns beskrivna i Sveriges Informative Inventory Report. Där finns också en analys av utsläppstrenderna sedan 1990.