Kadmium, utsläpp till luft

Utsläppen av kadmium, Cd, till luft har minskat med drygt tre fjärdedelar sedan 1990. Minskningen beror främst på bättre reningsutrustning inom industrin.

  • Kraftig minskning sedan 1990

   Kadmium, Cd, sprids till luften vid förbränning. Både fossila- och biobränslen innehåller Cd som spårämne. I dag är utsläppen förhållandevis små, cirka 0,5 ton. Sedan 1990 har utsläppen minskat med drygt 78 procent. Mellan 2018 och 2019 ökade utsläppen med cirka 2 procent. Världshälsoorganisationen har identifierat att Cd i miljö innebär särskilt stora risker för folkhälsan.

   Kraftig minskning av utsläpp av kadmium från industrin

   Industrin stod för drygt en tredjedel av Cd-utsläppen år 2019. Sedan 1990 har utsläppen från sektorn minskat kraftigt, cirka 90 procent, vilket motsvarar ungefär en minskning med ungefär 2 ton. Detta beror framför allt på bättre reningsutrustning inom metallsmältverk och stålverk. Mellan 2018 och 2019 ökade utsläppen från sektorn med cirka 6 procent och processutsläpp från järnproduktion stod för ökningen.

   Förbränning av biobränsle är en stor kadmiumkälla

   Inom el- och fjärrvärmeproduktionen är det framför allt förbränning av fast biobränsle som orsakar utsläpp av Cd. Sektorn stod för cirka 32 procent av de totala utsläppen år 2019. En ökad produktion av el- och fjärrvärme och ökad förbränning av fast biobränsle har lett till att utsläppen ökat med 57 procent sedan 1990.

   En ytterligare stor källa till dagens utsläpp av Cd är förbränning av fasta biobränslen för egen uppvärmning av bostäder och lokaler. Sektorn stod för ungefär en fjärdedel av de totala utsläppen år 2019 och utsläppsnivåerna har minskat med 17 procent sedan 1990 främst på grund av att individuell uppvärmning ersatts av fjärrvärme och andra uppvärmningsformer.

   Övriga små källor till Cd-utsläpp till luft är arbetsmaskiner, förbränning av farligt avfall och inrikes transporter.

   RELATERADE MILJÖMÅL

   • Frisk luft

   ANSVARIG MYNDIGHET

   • Naturvårdsverket

   Mer information om utsläppsiffrorna

   De metoder som används vid sammanställningen av utsläppssiffrorna finns beskrivna i Sveriges Informative Inventory Report. Där finns också en analys av utsläppstrenderna sedan 1990.