Svaveldioxid, utsläpp till luft

Utsläppen av svaveldioxid, SO2, har minskat kraftigt sedan 1990. Den främsta orsaken är övergången till bränsle med lågt svavelinnehåll.

   Kraftig minskning sedan 1990

   År 2019 var Sveriges sammanlagda utsläpp av svaveldioxid 16,4 tusen ton. Utsläppen har minskat kraftigt och är i dag mindre än en femtedel av 1990 års utsläpp.

   Nedfall av svavel påverkar hälsa och miljö

   Nedfall av svavel leder till försurning av mark och vatten. I områden med kraftig försurning påverkas känsliga djur och växter och då främst i sjöar och vattendrag. Svavelutsläppen påverkar även dricksvattnets kvalitet och skadar även kulturmiljöer då byggnader och hällristningar utsätts av korrosion på grund av svavlet. 

   Utsläppen av SO2 till luft i Sverige sker till största del genom förbränning av svavelhaltiga bränslen som kol och eldningsolja. Sverige påverkas mycket av intransport av SO2 från andra länder och det är den främsta orsaken till tidigare decenniers försurning av mark och vatten i Sverige.

   Industrins utsläpp har minskat kraftigt

   Industrin stod 2019 för cirka 77 procent av de totala utsläppen av SO2 i Sverige. Utsläppen från förbränning och processer inom sektorn har minskat kraftigt, 79 procent sedan 1990. Minskningen har bland annat skett genom att olja med hög svavelhalt ersatts av olja med låg svavelhalt samt ökad användning av biobränslen. Mellan 2018 och 2019 minskade utsläppen med nästan 5 procent. 

   Under 2019 bidrog el- och fjärrvärme med ungefär 15 procent av svaveldioxidutsläppen. Det största bidraget kom från förbränning av fasta biobränsle som innehåller svavel. Även förbränning av avfall, torv, kol och olja bidrar men i mindre omfattning. 

   De aggregerade utsläppen av SO2 har minskat kraftigt, med cirka 84 procent sedan 1990, främst från industrin, inrikes transporter, egen uppvärmning av bostäder och lokaler samt el- och fjärrvärme till följd av minskad användning av olja och kol samt installation av reningsutrustning.

   Låga utsläpp från väg- och flygtrafik

   Inrikes transporter står för cirka 3 procent av dagens utsläpp av SO2. Det har minskat med 95 procent sedan 1990 till följd av användning av bränslen t ex bensin, dieselolja och flygfotogen med lägre svavelhalt.

   RELATERADE MILJÖMÅL

   • Frisk luft

   ANSVARIG MYNDIGHET

   • Naturvårdsverket

   Mer information om utsläppsiffrorna

   De metoder som används vid sammanställningen av utsläppssiffrorna finns beskrivna i Sveriges Informative Inventory Report. Där finns också en analys av utsläppstrenderna sedan 1990.