Stöd och information

Rapportera till avfallsregistret

Farligt avfall i tunnor

Informationsmaterial

Här finns bland annat en kortfattad broschyr och sju berättelser om mindre verksamheter som rapporterar in sitt farliga avfall.

Bestämmelser om antecknings- och rapporteringsskyldighet finns i avfallsförordningens sjätte kapitel. Naturvårdsverket preciserar i sina föreskrifter (NFS 2020:5) vilka uppgifter som ska antecknas och rapporteras.

Enligt 6 kap 1 - 5 §§ avfallsförordningen ska den som producerar, transporterar, samlar in, handlar, mäklar eller behandlar ett farligt avfall anteckna vissa uppgifter. Anteckningen ska enligt 6 § sparas i 3 år eller 1 år för den som antecknar som transportör enligt 2 §.

Enligt 6 kap 11 § ska den som är anteckningsskyldig enligt 1 - 5 §§ även lämna sina uppgifter elektroniskt till avfallsregistret.

Det finns en bestämmelse om en miljösanktionsavgift för den som rapporterar för sent. Bestämmelsen följer av 11 kap 8 b § förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter.

Avfallsförordning (SFS 2020:614)

Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2020:5) om antecknings- och rapporteringsskyldighet och lämnande av uppgifter om farligt avfall till avfallsregistret  

Förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter

Avfallsregistret

Rapportera farligt avfall på knappt tre minuter

Filmen beskriver vad som gäller för den rapportering av farligt avfall som många verksamheter är skyldiga att göra från 1 november 2020.

Youtube video

Broschyr om rapportering av farligt avfall

Här kan du ladda ned en informationsbroschyr om hur du rapporterar farligt avfall.

Exempel på verksamheters rapportering

Varje berättelse består av två bilder. Den första är en kort berättelse som beskriver processen från det att avfallsproducenten samlar ihop och antecknar sitt farliga avfall tills att rapporteringen också är gjord. Berättelserna är ett komplement till Frågor och svar samt broschyren ”Så rapporterar du farligt avfall”.

Information till mindre verksamheter

En kortfattad information om det nya avfallsregistret hos Naturvårdsverket. Informationen kan gärna spridas till verksamheter där farligt avfall uppstår. Använd det gärna som underlag tillsammans med övrig information till exempel på kommunens webbplats. Finns både på svenska och engelska.

Kort om avfallsregistret för verksamheter med farligt avfall (docx 30 kB)

New way of reporting hazardous waste (docx 31 kB)

Förenklat matas uppgifter in enligt följande:

  1. Uppgiftslämnaren loggar in i e-tjänsten med e-legitimation.
  2. Uppgiftslämnaren fyller i de efterfrågade uppgifterna.
  3. Uppgiftslämnaren får möjlighet att kontrollera uppgifterna, innan hen väljer att lämna in.
  4. I samband med att uppgifterna lämnas in så genereras också avfalls-id för respektive avfallsmängd.
  5. När uppgifterna har kommit in till Naturvårdsverket får uppgiftslämnaren möjlighet att spara ner en kopia av de inlämnade uppgifterna (inklusive avfalls-id) för eget bruk.

Notera att det går att ersätta tidigare inlämnade uppgifter för att till exempel uppdatera avfallstyp eller mängd. Då behöver du veta vilket avfalls-id du vill ersätta.

Vanliga frågor och svar

Inmatning steg-för-steg