Vad är våtmark?

Våtmark är mark där vatten under en stor del av året finns nära under, i eller strax över markytan.

Eftersom vattenytan inte alltid syns kan det emellertid vara svårt att bedöma vad som är våtmark. I de flesta fall kan istället vegetationen användas för att skilja våtmark från annan mark. Minst hälften av vegetationen bör tycka om vatten, vara vattenälskande, för att ett område ska klassas som våtmark. Bottnar i sjöar, hav och vattendrag som tillfälligt torrläggs och som saknar vegetation räknas dock också som våtmark.

Olika definitioner av våtmark 

Det finns olika definitioner som beskriver våtmarker på olika sätt. Beskrivningen ovan kommer från den svenska Våtmarksinventeringen och är den som oftast används i svenskt naturvårdsarbete. Den svenska Våtmarksinventeringen (VMI) är troligen en av de mest omfattande systematiska kartläggningar av naturtyper som gjorts i världen.

Våtmarksinventeringen – resultat från 25 års inventeringar

I naturvårdsarbetet används också art- och habitatdirektivets avgränsningar som ett stöd för till exempel uppföljning av miljötillståndet.

Natura 2000 i Sverige

Internationellt och i EU används istället Våtmarkskonventionens definition, eller Ramsarkonventionen som den också kallas. Konventionens definition på våtmark inkluderar, förutom det som nämnt ovan, även

  • tidvis översvämmade områden och tidvis vattenförande vattendrag 
  • sötvattensmiljöer som inte är vegetationstäckta,  
  • grunda kustvattenmiljöer ned till 6 meters djup samt  
  • grottor som skapats av processer som involverar vatten.  

Definitionen inkluderar också artificiella våtmarksmiljöer som kanaler, diken, vattenreservoarer och grävda isolerade dammar med öppen vattenyta.

Våtmarker skyddade enligt Ramsarkonventionen

Informationen om våtmark på den här webbplatsen utgår inte i huvudsak från någon av definitionerna ovan. Istället beskriver vi våtmarker utifrån vilken nytta som våtmarker kan ge oss människor och samhället i stort.

Fördjupning: olika sätt att dela in våtmarker