Våtmarker skyddade enligt Ramsarkonventionen

Granskad: ‎den ‎2‎ ‎oktober‎ ‎2023

Palsmyrarnas Tavvavuoma och flyttfåglarnas Falsterbo har något gemensamt. Båda är internationellt värdefulla ramsarområden.

Ramsarkonventionens parter ("medlemsländer") har åtagit sig att peka ut sina värdefullaste våtmarker som ramsarområden och att bevara dessa områden. Ramsarkonventionens definition av våtmark är vidare än den svenska. Förutom myrar mader, sumpskog, strandängar och annan fuktig mark omfattar den grunda havsområden, sjöar och vattendrag.

Totalt finns (april 2023) nästan 2 500 ramsarområden i världen. Välkända områden som delvis är ramsarområden är Stora Barriärrevet i Australien, Okavangodeltat i Botswana och Everglades i USA.

Kriterier för ramsarområden

Från början inriktades på ramsarområdena våtmarksområden med naturvärden kopplade till fåglar, men därefter har urvalsprinciperna breddats. Ett områdes ekologiska, botaniska eller zoologiska betydelse kan vara motiv för utpekande, liksom speciella vattenförhållanden eller viktiga vattenhushållande funktioner.

Ramsarområden kan pekas ut baserat på till exempel förekomst av representativa, ovanliga eller hotade naturtyper och arter, eller på betydelse för arter under kritiska delar av deras livscykel. Ramsarområden kan ha värde som rast- eller häckningsområde för flyttande fåglar, som viktigt uppväxtområde för fisk eller som en viktig resurs för vattenförsörjning.

Lathund – kriterier och våtmarkstyper (word 17 kB)

Ramsarområdena i svensk lagstiftning

Åtagandet att bevara ett ramsarområde innebär att områdets ekologiska karaktär inte får försämras. De flesta av de svenska ramsarområdena är utpekade som riksintressen för naturvården och ska så långt möjligt skyddas mot skada på natur- och kulturmiljön. Normalt råder markavvattningsförbud i ramsarområden, men en viss eftersläpning för nya ramsarområden kan förekomma innan förordningen om vattenverksamhet uppdaterats (just nu finns inte någon sådan eftersläpning).

De flesta ramsarområden ingår helt eller delvis i EU:s nätverk Natura 2000. Ofta är de även till någon del skyddade som till exempel naturreservat eller nationalpark. I flera av ramsarområdena finns fågelskyddsområden med tillträdesförbud under delar av året. Ramsarområden kan även omfattas av områden som är förtecknade som obrutna fjäll, obruten skärgård eller nationalälvar.

I den fysiska planeringen ska översiktsplanen redovisa hur kommunen tänker ta hänsyn till allmänna intressen, bland annat riksintressen men där även internationellt utpekade område bör hanteras. I detaljplan ska det framgå hur allmänna intressen påverkas av ett genomförande.

När det gäller vilken instans som ska hantera frågor om ramsarområden så är det den instans som normalt prövar den typen verksamheter och exploateringar (till exempel så hanteras bygglov i ramsarområden av kommunen, täkter prövas av miljöprövningsdelegationen). Även eventuell överprövning följer samma mönster som normalt skulle tillämpas för den verksamhet som prövas.

Svensk skyddssituation november 2018

Data som visar skyddssituationen den 13 november 2018 visar att ramsarområdena totalt täcks av Natura 2000-områden utsedda för naturtyper till 81 procent, av Natura 2000-områden utsedda för fåglar till 72 procent och av nationalpark, naturreservat, naturvårdsområde eller biotopskydd till 63 procent.

Tabell över ramsarområden med formellt skydd (xlsx 23 kB)

Information om enskilda ramsarområden

Observera. Namnsättningen på ramsarområdena i förordningen om vattenverksamhet är ännu inte uppdaterade enligt det senaste regeringsbeslutet om svenska ramsarområden.

Information om alla ramsarområden finns i en internationell databas tillgänglig på Ramsarkonventionens webbplats. Sverige uppdaterar informationen i databasen.

Ramsarkonventionens webbplats

Databas över ramsarområden

Aktuella gränser i kartverktyget Skyddad natur

Aktuella gränser med tillhörande information för svenska ramsarområdena finns i kartverktyget Skyddad natur. Ramsarområdena hittas under ”Naturvårdsregistret” och därefter under ”Områden med internationell status”. Glöm inte kryssa i skiktet innan du söker på namnet på enskilda områden.

Aktuellt GIS-skikt kan också laddas ned från geodatakatalogen.

Geodatakatalogen

Kartverktyget Skyddad natur

Kartan är ett stöd för alla som arbetar med naturvårdsfrågor eller planering av mark och vatten i Sverige. Även du som är friluftsintresserad kan ha glädje av kartan.

Kartverktyget Skyddad natur
Kompass på karta