Bidrag för att anlägga, återväta eller restaurera våtmarker

Granskad: ‎den ‎20‎ ‎juni‎ ‎2023

Det finns över 10 olika stöd och bidrag att söka för olika våtmarksprojekt. Flera bidrag kan användas till både förstudier och arbete ute i fält. Här har vi samlat dem utifrån vem som söker.

För 2024 är Naturvårdsverkets anslag 355 miljoner kronor för olika våtmarksinsatser. Majoriteten av dessa medel fördelas vidare till Länsstyrelserna och Skogsstyrelsen. 

Markägare

Markägare ersätts för att återväta torvmark

Skogsägare kan få ersättning för att återväta utdikad torvmark. Framför allt i södra och mellersta Sverige. Skogsstyrelsen sköter allt praktiskt.

Anmäl intresse
Tallskog och våtmark.
Lona

Stöd till lokala våtmarksprojekt (Lona)

Kommuner och lokala aktörer kan söka stöd för våtmarksprojekt genom Lona – lokal naturvårdssatsning. Ansök via din länsstyrelse.

Sök bidrag
Youtube video

Bidrag sorterade efter målgrupp

1. LONA – lokala naturvårdssatsningen

Det finns två typer av LONA-bidrag: LONA-våtmark och LONA-ordinarie. Båda bidragen söks hos länsstyrelserna.

ERSÄTTNINGSNIVÅER

 • LONA-våtmark: upp till 90 % av stödberättigade kostnader
 • LONA-ordinarie: 50 %

MARKTYPER

 • Alla typer av marker

ÅTGÄRDER

 • Projektering och förstudier för till exempel underlag till miljöprövning.
 • Operativt arbete – till exempel röja vegetation, anlägga dammar och tvåstegsdiken, återmeandring samt igenläggning av diken. 

KOMBINERAS MED ANDRA STÖD

Inom LONA kan man medfinansiera med andra stöd och bidrag, frånsett bidrag från 1:3-anslaget (Åtgärder för värdefull natur) där LONA ingår.

LONA – lokala naturvårdssatsningen

Exempel på våtmarksprojekt

 

2. LOVA – lokala vattenvårdsprojekt

Till åtgärder för bättre havs- och vattenmiljö. Bidraget söks hos länsstyrelserna.

ERSÄTTNINGSNIVÅER

 • upp till 90 % av kostnaderna för miljöprojekt som minskar internbelastning av fosfor
 • upp till 80 % för övriga insatser som till exempel våtmarksprojekt

MARKTYPER

 • Alla typer av marker

ÅTGÄRDER

 • Operativa åtgärder som minskar övergödning, antingen internbelastning eller näringsläckage.
 • Operativa åtgärder i vatten som ska bidra till god ekologisk status eller god miljöstatus i havsmiljön. 
 • Förstudier som kartläggning, utredning, uppföljning, utvärdering, kommunikation och informationsspridning eller en kombination av alla dessa i ett åtgärdsprojekt. 

Projekt kan även få bidrag till skötselkostnader om de sker inom projekttiden.

KOMBINERAS MED ANDRA STÖD

Inom LOVA kan man medfinansiera (täcka upp resten av kostnaden) med andra bidrag, frånsett bidrag från 1:11-anslaget (Åtgärder för havs- och vattenmiljö) där LOVA ingår. 

LOVA - Anslag, bidrag och utlysningar (havochvatten.se)

 

3. EU:s Miljöprogram LIFE

Life är en EU-fond som medfinansierar projekt, bland annat för att bromsa förlusten av biologisk mångfald i Europa. 

ERSÄTTNINGSNIVÅER 

 • 15–30 miljoner kr i projektbudget, men även större
 • 60 % är den vanligaste nivån på medfinansiering från Life

Det finns ingen max- eller minimigräns för projektbudget, men alltför små projekt har oftast ingen relevans ur ett EU-perspektiv.

MARKTYPER

 • Skogsmark
 • Jordbruksmark

ÅTGÄRDER

 • Utveckling, test och demonstration av bästa praxislösningar och tillvägagångssätt som bidrar till utveckling och implementering av policyer och lagstiftning, samt för att förstärka kunskapsbasen inom området. 
 • Restaurering av naturtyper.
 • Projekt som inriktar sig på enskilda arter. Arterna måste nämnas i artdirektivet och som regel krävs att habitatåtgärder görs i Natura 2000-områden.

LIFE – bidrag till miljö, klimat och naturprojekt

EU:s Miljöprogram LIFE

Life är en EU-fond som medfinansierar projekt, bland annat för att bromsa förlusten av biologisk mångfald i Europa. 

ERSÄTTNINGSNIVÅER 

 • 15–30 miljoner kr i projektbudget, men även större 
 • 60 % är den vanligaste nivån på medfinansiering från Life 

Det finns ingen max- eller minimigräns för projektbudget, men alltför små projekt har oftast ingen relevans ur ett EU-perspektiv.

MARKTYPER

 • Skogsmark
 • Jordbruksmark

ÅTGÄRDER

 • Utveckling, test och demonstration av bästa praxislösningar och tillvägagångssätt som bidrar till utveckling och implementering av policyer och lagstiftning, samt för att förstärka kunskapsbasen inom området. 
 • Restaurering av naturtyper.
 • Projekt som inriktar sig på enskilda arter. Arterna måste nämnas i artdirektivet och som regel krävs att habitatåtgärder görs i Natura 2000-områden.

LIFE – bidrag till miljö, klimat och naturprojekt

1. Återvätningsavtal med Skogsstyrelsen

Skogsägare kan få ersättning för att återväta utdikad torvmark i syfte att minska utsläpp av växthusgaser. Allt arbete med att projektera och genomföra åtgärden sköts av Skogsstyrelsen utan kostnad för markägaren. Markägaren kompenseras i relation till markens minskade produktivitet.

ERSÄTTNINGSNIVÅ

 • Markersättning genom engångsbelopp
 • Upp till 32 000 kr/ha beroende på markens bördighet och skicket på dikena

MARKTYPER

 • Dikad skogsmark på torvmark
 • Jordbruksmark som omförs till skogsmark

Avtal sluts endast för dikad skogs- eller jordbruksmark som ligger på torv och som uppfyller en rad ytterligare krav.

ÅTGÄRDER

Pluggning av diken för att höja vattennivån till nivå strax under markytan. Hela arbetet sker i myndighetens regi. Avtal sluts endast för dikad skogs- eller jordbruksmark som ligger på torv och som uppfyller en rad ytterligare krav.

KAN KOMBINERAS MED ANDRA STÖD

2. Nokås - Natur- och kulturmiljövårdsåtgärder i skogen

Stöd för åtgärder i miljöer eller områden som har dokumenterat mycket höga natur- eller kulturvärden och är frivilligt avsatta från skogsproduktion prioriteras. Nokås-stöd ska bidra till miljökvalitetsmålet Levande skogar och söks hos Skogsstyrelsen.

ERSÄTTNINGSNIVÅ 

 • 70 % av kostnaden för våtmarksprojekt
 • Stödbeloppet är max 15 000 kr/ha för våtmarker

MARKTYPER 

 • Skogsmark

ÅTGÄRDER

Praktiska åtgärder som anläggning av grunda våtmarker i skog och borttagning av vandringshinder i vattendrag. 

KAN KOMBINERAS MED ANDRA STÖD

Ja, upp till 100 % av godkända kostnader.

Nokås (skogsstyrelsen.se)

 

3. Stöd för anläggning, restaurering och skötsel av våtmarker i den strategiska planen 

I Sveriges strategiska planen för den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP) finns investeringsstöd för vattenvårdsåtgärder samt miljöersättning för skötsel av våtmarker och dammar. Stöden handläggs av länsstyrelserna. 

ERSÄTTNINGSNIVÅER

För våtmarker och dammar:

 • 100% av stödberättigande utgifter upp till maximalt 400 000 kronor/hektar.

För fosfordammar:

 • 100% av stödberättigande utgifter upp till maximalt 600 000 kronor/hektar. Utgifterna måste vara minst 30 000 kronor. 

För skötsel av våtmarker och dammar: 

 • 4 000 kronor/hektar. 

Eventuell markersättning om våtmarken är anlagd på åkermark:

 • 1 000 kronor/hektar. 
 • I Götalands södra slättbygder är markersättningen 3 000 kronor/hektar.

MARKTYPER

Jordbruksmark

ÅTGÄRDER

 • Operativt arbete med att anlägga eller restaurera våtmarker eller dammar för att gynna biologisk mångfald eller minska växtnäringsläckage till angränsande vatten. 
 • Skötselstödet kan användas till ersättning för att upplåta mark till våtmarksprojekt samt för att sköta åtgärden, exempelvis slå gräs för att förhindra igenväxning och se efter utlopp.

KAN KOMBINERAS MED ANDRA STÖD

Investeringsstödet är 100 % vilket innebär att det inte krävs någon medfinansiering. Båda stöden kan dock kombineras med andra stöd på samma mark under förutsättning att det inte sker någon dubbelfinansiering av genomförda åtgärder. 

Investeringsstöd för vattenvårdsåtgärder (jordbruksverket.se)

Miljöersättning för skötsel av våtmarker och dammar (jordbruksverket.se)

 

4. Svensk våtmarksfond

Bidrag till våtmarksprojekt ges av Stiftelsen Svensk Våtmarksfond som är ett samarbete mellan Svenska Jägareförbundet, Sveriges Ornitologiska Förening och Lantbrukarnas Riksförbund. 

Fonden väljer själv vilka projekt de stödjer. Projekt med inriktning på naturvård och fågelliv prioriteras. 

ERSÄTTNINGSNIVÅER

I allmänhet bekostar fonden inte hela projekt utan hjälper till med vissa delar. Ofta beviljas bidrag med 50 000 – 200 000 kr.

MARKTYPER

Alla typer av marker

ÅTGÄRDER

 • Insatser i bred bemärkelse. 
 • Praktiska åtgärder eller förberedande arbete.
 • Informations- eller forskningsinsatser.

KAN KOMBINERAS MED ANDRA STÖD

Ja, till exempel med medel från LONA eller strategiska planen. 

Söka bidrag (vatmarksfonden.se)

1. LOVA – lokala vattenvårdsprojekt

Till åtgärder för bättre havs- och vattenmiljö. Bidraget söks hos länsstyrelserna.

ERSÄTTNINGSNIVÅER

 • upp till 90 % av kostnaderna för miljöprojekt som minskar internbelastning av fosfor
 • upp till 80 % för övriga insatser som till exempel våtmarksprojekt

MARKTYPER

Alla typer av marker

ÅTGÄRDER

 • Operativa åtgärder som minskar övergödning, antingen internbelastning eller näringsläckage.
 • Operativa åtgärder i vatten som ska bidra till god ekologisk status eller god miljöstatus i havsmiljön. 
 • Förstudier som kartläggning, utredning, uppföljning, utvärdering, kommunikation och informationsspridning eller en kombination av alla dessa i ett åtgärdsprojekt. 

Projekt kan även få bidrag till skötselkostnader om de sker inom projekttiden.

KOMBINERAS MED ANDRA STÖD

Inom LOVA kan man medfinansiera (täcka upp resten av kostnaden) med andra bidrag, frånsett bidrag från 1:11-anslaget (Åtgärder för havs- och vattenmiljö) där LOVA ingår. 

LOVA - Anslag, bidrag och utlysningar (havochvatten.se)

 

2. Svensk våtmarksfond

Bidrag till våtmarksprojekt ges av Stiftelsen Svensk Våtmarksfond som är ett samarbete mellan Svenska Jägareförbundet, Sveriges Ornitologiska Förening och Lantbrukarnas Riksförbund. 

Fonden väljer själv vilka projekt de stödjer. Projekt med inriktning på naturvård och fågelliv prioriteras. 

ERSÄTTNINGSNIVÅER

I allmänhet bekostar fonden inte hela projekt utan hjälper till med vissa delar. Ofta beviljas bidrag med 50 000 – 200 000 kr.

MARKTYPER

Alla typer av marker

ÅTGÄRDER

 • Insatser i bred bemärkelse
 • Praktiska åtgärder eller förberedande arbete
 • Informations- eller forskningsinsatser

KAN KOMBINERAS MED ANDRA STÖD

Ja, till exempel med medel från LONA eller strategiska planen. 

Söka bidrag (vatmarksfonden.se)

 

3. EU:s Miljöprogram LIFE

Life är en EU-fond som medfinansierar projekt, bland annat för att bromsa förlusten av biologisk mångfald i Europa. 

ERSÄTTNINGSNIVÅER 

 • 15–30 miljoner kr i projektbudget, men även större. 
 • 60 % är den vanligaste nivån på medfinansiering från Life. 

Det finns ingen max- eller minimigräns för projektbudget, men alltför små projekt har oftast ingen relevans ur ett EU-perspektiv.

MARKTYPER

 • Skogsmark
 • Jordbruksmark

ÅTGÄRDER

 • Utveckling, test och demonstration av bästa praxislösningar och tillvägagångssätt som bidrar till utveckling och implementering av policyer och lagstiftning, samt för att förstärka kunskapsbasen inom området. 
 • Restaurering av naturtyper.
 • Projekt som inriktar sig på enskilda arter. Arterna måste nämnas i artdirektivet och som regel krävs att habitatåtgärder görs i Natura 2000-områden.

LIFE – bidrag till miljö, klimat och naturprojekt

1. Åtgärder för att restaurera och anlägga våtmarker i skyddade områden samt för ÅGP (åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper)

Bidrag som kan sökas från Naturvårdsverket för att restaurera och anlägga våtmarker. Kan sökas av länsstyrelserna, Stiftelsen Tyrestaskogen och Laponiatjuottjudus. 

Åtgärder som utförs ska ha som syfte att bevarandestatusen förbättras för naturtyper och arter som är beroende av våtmarker, i första hand de som i dagsläget har ogynnsam status. Åtgärderna ska gynna våtmarksnaturvärden i statligt beslutade skyddade områden, eller gynna arter eller naturtyper som omfattas av åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper (ÅGP) i våtmarker.

ERSÄTTNINGSNIVÅER

Upp till 100 % 

MARKTYPER

 • Skyddade områden 
 • Områden som omfattas av åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper i våtmarker

ÅTGÄRDER

 • Faktiska åtgärder och nödvändigt för- och efterarbete.
 • Underlag för prövning får finansieras av anslaget.

Men myndighetsuppgiften att pröva ansökan eller anmälan får ej bekostas, inte heller generellt arbete med våtmarkssamordning. 

 

2. EU:s Miljöprogram LIFE

Life är en EU-fond som medfinansierar projekt, bland annat för att bromsa förlusten av biologisk mångfald i Europa. 

ERSÄTTNINGSNIVÅER 

 • 15–30 miljoner kr i projektbudget, men även större 
 • 60 % är den vanligaste nivån på medfinansiering från Life

Det finns ingen max- eller minimigräns för projektbudget, men alltför små projekt har oftast ingen relevans ur ett EU-perspektiv.

MARKTYPER

 • Skogsmark
 • Jordbruksmark

ÅTGÄRDER

 • Utveckling, test och demonstration av bästa praxislösningar och tillvägagångssätt som bidrar till utveckling och implementering av policyer och lagstiftning, samt för att förstärka kunskapsbasen inom området. 
 • Restaurering av naturtyper.
 • Projekt som inriktar sig på enskilda arter. Arterna måste nämnas i artdirektivet och som regel krävs att habitatåtgärder görs i Natura 2000-områden.

LIFE – bidrag till miljö, klimat och naturprojekt

Tid för våtmark

Projektmedel för att bevara och iordningställa våtmarker. Medlen kan enbart sökas av Naturskyddsföreningens kretsar och länsförbund, men får gärna användas i samarbete med exempelvis kommuner eller andra föreningar. Stödet söks hos Naturskyddsföreningen.

ERSÄTTNINGSNIVÅER 

 • Full ersättning upp till ca 100.000 kr kan beviljas
 • Medfinansiering upp till ca 500.000kr kan beviljas till projekt som får sin huvudsakliga finansiering från annat håll

MARKTYPER 

Alla typer av marker

ÅTGÄRDER

 • Praktiska åtgärder som röjning och fräsning, igenläggning och dämning av diken.
 • Restaurering av svämplan samt anläggning av dammar och småvatten. 
 • Förstudier och kunskapsuppbyggnad.
 • Informationsspridning och folkbildning. 

KAN KOMBINERAS MED ANDRA STÖD

Ja, pengarna kan gärna användas som delfinansiering i projekt som får huvuddelen av pengarna från bland annat LONA, LOVA eller strategiska planen, och som har bevarande eller iordningställande av våtmarker som huvudsyfte.  

Tid för våtmark - sök medel för lokala våtmarksprojekt (naturskyddsforeningen.se)

Ta hjälp med ansökningar

Känns det som en djungel? Ta hjälp av din länsstyrelse, kommun, vattenförbund eller vattenråd i din närhet för att hitta rätt bidrag och råd till ditt våtmarksprojekt. 

Relaterade sidor